Intervju

Danas za Vijesti u 7 Hayat TV O statusu Srebrenice!

Danas za Vijesti u 7 Hayat TV O statusu Srebrenice!

Ako ne bude Srebrenice ne?e biti ni Bosne i Hercegovine

Institut za istraživanje genocida Kanada podržava zahtjev da Srebrenica bude distrikt pod jurisdikcijom države BiH. To  ima pravno-?injeni?no utemeljenje i u presudama internacionalnih sudova.Institut za sitraživanje genocida Kanada lobira za inicijativu dodjele statusa distrikta Srebrenici. Osnova našeg lobiranja je da nakon genocida koji je po?injen u ime entiteta Republika srpska nije pravno, politi?ki i moralno prihvatljivo da Srebrenica ostane u sastavu tog entiteta. Lobiranje za taj moralni ?in kao i obaveza prema žrtvama genocida ima pravnu i politi?ku osnovu. Misliti genocid u Srebrenici zna?i i tražiti odgovor na pitanje da li je genocid legalno sredstvo u ostvarivanju politi?kih ciljeva? 

Najve?a rana Bošnjaka i mjesto najve?eg zlo?ina poslije holokausta u Evropi nikada nije smjelo biti dato pod administrativno-politi?ku nadležnost institucija koje su po?inile u njoj genocid. Istraživa?i genocida, ?lanovi Internacionalnog ekspertnog tima Instituta za istraživanje genocida, Kanada smatraju da niko ne može osporiti pravo izdvajanje Srebrenice iz ustavno-pravnog sistema manjeg bosanskohercegova?kog entiteta nastalog legalizacijom rezultata agresije i genocida.To pravo Srebrenici garantuje prije svega presuda Internacionalnog suda pravde protiv Srbije i entiteta RS, presude Me?unarodnog krivi?nog tribunala za bivšu Jugoslaviju, odluke parlamenata najuticajnijih država svijeta, istraživa?ki timovi najrenomiranijih istraživa?kih institucija u svijetu.

/E.R./

Vijesti: