Intervju

Za Vijesti u 7 Hayat TV.

 

Za Vijesti u 7 Hayat TV.
Ovo je vrijeme borbe za istinu i pravdu!
Institute za istraživanje genocida Kanada je upoznao parlament i vladu Kanade sa anticivilizacijskim i nemoralnim negiranjem zlo?ina opasade Sarajeva od strane Milorada Dodika. Tako?e je upoznao navedene kanadske institucije sa dehumaniziraju?om izjavom ratnog zlo?inca Daria Kordi?a koji je  javno izjavio da bi ponovio monstruozne ratne zlo?ine nad ubijenom bošnja?kom djecom i civilima u Ahmi?ima zbog ?ega je pravosnažno osu?en od Me?unarodnog krivi?nog suda za bivši Jugoslaviju na 25 godina zatvora.
Dodikovo anticivilizacijsko negiranje zlo?ina opsade Sarajeva zasniva na kontinuitetu ideologije i prakse velikonacionalisti?ke ideje velike Srbije koja živi i danas.  Kordi?eva neljudska izjava je znak kontinuiteta udruženog zlo?ina?kog poduhvata Hrvatske prema BiH.
Tim ideologijama i praksama je presudio Krivi?ni tribunal u Hagu.
Kanada treba imati snažniju ulogu u sankcionisanju negatora države BiH i negatora presuda me?unarodnih sudova. Za takvu ulogu Kanadu obavezuju žrtve njenih gra?ana u okviru mirovne misije za vrijeme agresije na BiH. Kana?ani su dali svoje živote za slobodu BiH. Odbrana me?unarodne pravde i me?unarodnog prava u BiH, ?lanici UN, je i obaveza Kanade kao ?lanice Upravnog odbora Vije?a za implementaciju mira u BiH.
Ideologije velike Srbije i velike Hrvatske nisu  poražene. One samo mjenjaju ime.

Vijesti: