Naučna istraživanja

Institut za istraživanje genocida Kanada je proglasio mjesec novembar u znaku borbe za reafirmiranje trajnih vrijednosti Ideje Bosne i Bosanskog duha.

PAŽNJA AKCIJA:      
Institut za istraživanje genocida Kanada je proglasio mjesec novembar u znaku borbe za reafirmiranje trajnih vrijednosti Ideje Bosne i Bosanskog duha.

Cilj ove akcije je da pokaže da je BiH historijski entitet koji ima svoj vlastiti identitet i vlastitu historiju. Naziv bosanski nije termin koji odreÄ‘uje nacionalnu, regionalnu ili teritorijalnu pripadnost. To je naziv za civilizacijski proces, nešto što kroz sve historijske promjene i političke suprotnosti traje jedan cijeli milenij, do jednakog stepena prakticiranog u svakodnevnom životu sa jednakom živošÄ‡u u svakom. U ovom procesu interakcije nacionalne kulture učestvuju kao varijable, zadržavajući svoje specifične identitete i izlažući se konstantnom kulturno-stvaralačkom odnosu primanja i davanja. U praksi, svaka nacionalna kultura u Bosni je oboje, i ono što je imenom i nešto mnogo više. . BiH je na čist i častan način branila i odbranila svoju državnu, političku, pravnu opstojnost, nezavisnost, samostalnost, suverenost u višestrukoj agresiji i genocidu nad njenim graÄ‘anima od 1992 do 1995. godine u antifašističkom, narodnooslobodilačkom ratu. I uvijek će to časno i pošteno odbraniti jer ima višestoljetnu tradiciju susretanja i miješanja različitih civilizacija i kultura koje su se sintetizovale u specifičnoj duhovnosti koja se ne može naći u njenih susjeda: Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori. Zato oni BiH ne razumiju i vrše nad njom agresije i genocide. Upravo ta njena specifična duhovnost oličena u Ideji Bosne i Bosanskom duhu na čijim osnovama se gradi savremni čovjek i civilizacija čini bosanskohercegvačko društvo specifičnom i nedjeljivom političkom zajednicom i državom. To joj je pomoglo da preživi do danas. Odluke ZAVNOBiH-a su bile dio borbe za ideale i projekat jedinstvene, slobodne, ravnopravne i demokratske BiH koju niko i nikada ne može uništiti.

IGK

ACTION ALERT: 
The Institute for Research of Genocide Canada declared the month of November as the month of the struggle for reaffirming a permanent historical value of the idea of
​​Bosnia and the Bosnian spirit

The aim of this campaign is to show that BiH is a historical entity which has its own identity and its own history. The name Bosnian is thus not a term for a national order, nor only a regional or territorial one. It is a name for the process of civilization, something which through all historical changes and political adversities has lasted for a millennium, to an equal degree practiced in everyday life with equal vitality by all. In this process of interaction national cultures participate as variables, retaining their special identities and exposing themselves to continuous culture creating relations of receiving and giving. In practice, every national culture in Bosnia is both what it is by name, and something more. 71 years ago the peoples of BiH bravely raised their voice against fascism and reestablished the statehood of their homeland. This is a fact that obliges us not to lose hope on the path to build a successful, functional BiH to the benefit of all peoples and citizens. In the current circumstances, for BiH the unity of pro-Bosnian and antifascist forces that accept and perceive it as their one true homeland – a state of equal peoples and citizens – is essential. We are confident that our message to those who covet and announce some cleavage or secession is unanimous and clear – BiH has survived all usurpation, the Nacertanije, memoranda and aggression, and will outlive all similar attempts by the heirs of the fascistic policies of Radovan Karadzic and Ratko Mladic, behind which in history stands just the indelible bloody trail of the most monstrous crimes committed in Europe since the Second World War, including genocide.

IGC

Vijesti: