Naučna istraživanja

Poziv na naucnu konferenciju

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava

S A R A J E V O    MEMORIJALNI CENTAR Srebrenica-Potočari

Spomen obilježje i mezarje

za žrtve genocida iz 1995. godine

S R E B R E N I C A              UNIVERZITET U TUZLI

T U Z L A

 

 

 

Povodom obilježavanja dvadeset godina od genocida počinjenog nad Bošnjacima Republike Bosne i Hercegovine na teritoriji sigurne zone Ujedinjenih nacija Srebrenici, u julu 1995. godine, Univerzitet u Sarajevu – Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i meÄ‘unarodnog prava, Memorijalni centar Srebrenica – Potočari Spomen-obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine i Univerzitet u Tuzli organiziraju MeÄ‘unarodnu konferenciju

 

“SREBRENICA 1995-2015: EVALUACIJA NASLIJEĐA I DUGOROÄŒNIH POSLJEDICA GENOCIDA”

Sarajevo – Tuzla – Srebrenica (Potočari): 9–11. juli 2015.

 

 

Genocid, zločin države izvršen s namjerom da se potpuno ili djelimično uništi jedna nacionalna, etnička, rasna ili vjerska skupina kao takva, ima dugoročne, transgeneracijske posljedice na preživjele žrtve genocida i društvo u cjelini. Od 1992. do 1995. pred očima svjetske javnosti u Republici Bosni i Hercegovini, zemlji s dugom i zapaženom tradicijom kulturnih različitosti, multietničnosti i otvorenosti prema drugima, izvršena je agresija od strane država Savezne republike Jugoslavije (Srbije i Crne Gore) i Republike Hrvatske, koje su, pored zločina protiv mira i sigurnosti čovječanstva, u svim okupiranim mjestima u Republici Bosni i Hercegovini i gradovima u opsadi, izvršile masovna i pojedinačna ubistva i ranjavanja te druge oblike zločina protiv čovječnosti i meÄ‘unarodnog prava, uključujući i genocid.

Dvije decenije nakon genocida počinjenog u Srebrenici, na teritoriji sigurne zone Ujedinjenih nacija, u julu 1995, evidentne su posljedice zločina genocida meÄ‘u preživjelim žrtvama koje se manifestiraju u bitnim aspektima ljudske i društvene egzistencije, individualnog i društvenog života. Rezultati agresije i genocida su u fundamentu bosanskohercegovačkog društva i države, njenog sistema, organizacije, funkcioniranja i funkcija, a tragovi zločina mogu se zapaziti i uočiti preko jasno prepoznatljivih različitih oblika manifestiranja, od negiranja genocida, predstavljanja zločinaca kao heroja, pa sve do otkrivanja i identifikacije tijela žrtava iz masovnih grobnica, društvene marginalizacije i diskriminacije povratnika i preživjelih žrtava, te nedovoljno djelotvornog i neefikasnog tužilaštva i pravosuÄ‘a. Iako je Dejtonskim mirovnim sporazumom ostvaren prekid oružanog sukoba i uspostavljen mir, nažalost, Sporazum je verificirao faktičke, društvene, političke, nacionalne i etničke protivrječnosti, a time postao generator mnogih aktuelnih i dugoročnih problema. Izvršeni zločin genocida i drugi oblici zločina protiv čovječnosti i meÄ‘unarodnog prava doprinijeli su formiranju i učvršÄ‡ivanju nepovjerenja kao bitne prepreke obnove i razvoja društva i države.

Interdisciplinarna konferencija prilika je da se na jednom mjestu okupe renomirani naučnici i istraživači koji će iznijeti naučne stavove o najaktuelnijim kršenjima sloboda i ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. Istraživači iz raznih naučnih disciplina će u sklopu konferencije kritički proučiti historijsko, demografsko, društveno, psihološko, kulturno, političko i ekonomsko naslijeÄ‘e i posljedice genocida počinjenog u sigurnoj zoni Ujedinjenih nacija u Srebrenici, u julu 1995, kako na lokalne zajednice tako i na bosanskohercegovačko društvo u cjelini, ali i šire. Dvije decenije nakon genocida počinjenog na teritoriji „Sigurne zone Ujedinjenih nacija“ u julu 1995, od posebnog je značaja jačanje i podrška preživjelim žrtvama genocida. Ova konferencija je, pored ostalog, prilika da se razmijene iskustva i da se dobije jedinstven uvid u stanje pravosuÄ‘a, tranzicijske pravde i pomirenja, kao i postignuća u ostvarivanju i zaštiti ljudskih prava i dostojanstva žrtava genocida. Stoga pozivamo istraživače, aktiviste, umjetnike, novinare, pravnike, preživjele, nevladine organizacije i političke predstavnike Bosne i Hercegovine i šire da aktivno učestvuju na ovoj konferenciji, s ciljem otvaranja i identifikacije bitnih problema i utvrÄ‘ivanja te sugeriranja odreÄ‘enih i odgovarajućih rješenja.

Konferencija pod naslovom “Srebrenica 1995-2015: Evaluacija naslijeÄ‘a i dugoročne posljedice genocida”, vjerujemo, jasno će i dovoljno precizno artikulirati odreÄ‘ene (očekivane) rezultate, koji se ogledaju u sljedećim temama:

-              jačanje lokalnih, regionalnih i meÄ‘unarodnih, društvenih, političkih, pravnih, naučnih i drugih procesa koji se tiču istine, pravde i pomirenja;

-              prepoznavanje važnosti memorijalizacije žrtava i identificiranja žrtava zločina genocida;

-              značaj naučne i društvene opravdanosti naučnih istraživanja genocida i drugih oblika zločina protiv čovječnosti i meÄ‘unarodnog prava za razvoj nauke i pozitivnih utjecaja na praksu faktičkog individualnog, kolektivnog i društvenog života;

-              neophodnost, značenje i značaj svjedočenja o agresiji i genocidu;

-              potreba društvene pomoći – nacionalne i meÄ‘unarodne – preživjelim žrtvama genocida;

-              uključivanje mladih u procese pomirenja i rješavanje društvenog konflikta;

-              akcentiranje značaja uloge medija u prezentiranju pojava, dogaÄ‘aja i dogaÄ‘anja o  genocidu, ljudskim pravima, istini, pravdi i pomirenju u Bosni i Hercegovini.

 

Sažeci radova trebaju biti pisani na engleskom jeziku; sadržavati do 250 riječi i biti dostavljeni do 30. marta 2015.

 

Sažetke dostaviti na e-mail: srebrenica.conference2015@institut-genocid.unsa.ba

Obavijest o prihvatanju radova bit će dostavljena e-mailom do 20. aprila 2015.

Sažeci izabranih radova bit će sadržani u izdanju koje će učesnicima biti uručeno neposredno pred početak konferencije.

 Radove o odreÄ‘enoj temi potrebno je dostaviti do 15. juna 2015. radi objavljivanja u zborniku radova.

 

Organizacioni odbor: dr. Sadik Ahmetović, prof. dr. Muharem Avdispahić, Ćamil Duraković, dr. Nirha Efendić, prof. dr. Enver Halilović, prof. dr. Hariz Halilović, dr. Rasim Muratović, mr. Hasan Nuhanović, dr. Emir Suljagić.

 

Naučni odbor: prof. dr. Dino Abazović, prof. dr. Ron Adams, Ivar Amundsen, prof. dr. Edina Bećirević, prof. dr. Jasmina Beširević-Regan, Sonja Biserko, prof. dr. Nerzuk Ćurak, prof. dr. Smail ÄŒekić, dr. Amra Delić, mr. Gorčin Dizdar, prof. dr. Adib Đozić, mr. Muamer Džananović, dr. Nirha Efendić, mr. Adis Fejzić, prof. dr. Anne Gilliland, prof. dr. Hariz Halilović, prof. dr. Marko Hoare, Bianca Jagger, prof. dr. Husnija Kamberović, Nataša Kandić, dr. Ajlina Karamehić-Muratović, prof. dr. Sanjin Kodrić, mr. Adi Kovačević, dr. Elma Kovačević-Bajtal, mr. Elmina Kulašić, prof. dr. Tvrtko Kulenović, Petar Luković, prof. dr. Munib Maglajlić, Sylvie Matton, dr. Deborah Mayersen, prof. dr. Benjamin Moore, dr. Rasim Muratović, dr. Lara Nettelfield, mr. Hasan Nuhanović, mr. Nerkez Opaćin, prof. dr. David Pettigrew, dr. Peter Phipps, prof. dr. Tomislav Pletenac, prof. Emir Ramić, prof. dr. Ivan Šarčević, Faruk Šehić, dr. Zilka Spahić-Šiljak, dr. Nijaz Tihić, dr. Sarah Wagner, dr. James Waller, Maria Warsinska-Varsi.

 

------------

UNIVERSITY OF SARAJEVO

Institute for Research of Crimes

Against Humanity and International Law

S A R A J E V O    MEMORIAL CENTER

Srebrenica-Potočari

Memorial Center and Cemetery for the Victims of 

1995 Genocide

S R E B R E N I C A              UNIVERSITY OF TUZLA

T U Z L A

 

To mark the twentieth anniversary of genocide against Bosniaks of the Republic of Bosnia and Herzegovina on the United Nations designated territory – The U.N. Safe Area Srebrenica – in July 1995, the University of Sarajevo – Institute for Research of Crimes Against Humanity and International Law, the Memorial Center Srebrenica – Potočari, Memorial Center and Cemetery for the Victims of 1995 Genocide, and the University of Tuzla is organizing an International Conference under title

 

“SREBRENICA 1995-2015: EVALUATING THE LEGACY AND LONG-TERM CONSEQUENCES OF GENOCIDE”

Sarajevo – Tuzla – Srebrenica (Potočari): 9 – 11 July 2015.

 

Genocide, a state-sponsored crime intended to destroy in whole or in part, a national, ethnic, racial or religious group has far-reaching consequences and effects on survivors, future generations and the society as a whole. In the period between 1992 and 1995, the world watched how the Republic of Bosnia and Herzegovina (BiH), a country known for its long tradition of diversity, multiculturalism and inclusiveness was subjected to a war of aggression. The Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro) and the Republic of Croatia, aside from violating international security and peace, waged the war of aggression and perpetrated the crimes committed in Bosnia against its people. The crimes committed, in all occupied territories in Bosnia and Herzegovina, and cities under siege, included mass individual and group torture and killings as well as other grave violations of crimes against humanity, international peace and international law, including the crime of genocide.

Two decades after the July 1995 genocide in the United Nation designated Safe Area of Srebrenica, the consequences of genocide are clearly present in the society as a whole; both in the private and public sphere. The consequences of the war of aggression and genocide are manifested in the fundamental structures of the country; in its political and social institutions as well as organizations influencing the society. The legacy of the consequences can be further seen in the form of genocide denial, public glorification of war criminals as heroes, the identification of human remains of the victims in mass graves, social marginalization and discrimination against returnees and survivors to the ineffective work of legal institutions, i.e. prosecutors’ office and the judiciary. While the Dayton Peace Accords stopped the armed conflict, ending the war and initiating peace; unfortunately, it cemented the divide within the social, political, national, and ethnic spheres. As such, it became the generator of present challenges and long-term consequences facing Bosnian society. The crime of genocide and other crimes against humanity and international law committed contributed to the mistrust within the different communities. This is an obstacle for the reconstruction and post-war development of Bosnia’s state and society.

The interdisciplinary conference aims to serve as an opportunity to gather, in one place, renowned scholars and scientists who will present their scientific findings related to the current status of violation of freedoms and human rights in Bosnia and Herzegovina. The scholars from various scientific disciplines will, within the scope of the conference, critically analyze the historic, demographic, social, psychological, cultural, political, and economic legacy and consequences of genocide committed in Srebrenica in July 1995 for local communities in Bosnia-Herzegovina and beyond. Two decades after the Srebrenica genocide, it is important to give emphasis to the empowerment of genocide survivors and the need to support them. It is also important to note that the conference aims to provide an overview and an opportunity to exchange knowledge in order to reach a common insight into the work of the state judiciary, transitional justice mechanisms, and tools needed to protect the dignity and rights of genocide survivors.

We invite scholars, researchers, activists, artists, journalists, lawyers, survivors, nongovernmental organizations and political representatives from Bosnia and Herzegovina and beyond as well as like-minded individuals and those interested in the topic to take an active role in this conference. The aim is to identify important problems and provide appropriate recommendations.

 

The conference titled “Srebrenica 1995 – 2015: Evaluating the legacy and long-term consequences of genocide”, will aim to reflect upon the following:

-              Strengthening local, regional, international, social, political, legal and other processes concerning truth, justice, and reconciliation;

-              Recognizing the importance of memorialization of victims and identification of the remains of genocide victims;

-              Emphasizing the importance of scientific and social research of genocide and other crimes against humanity and international law related to research-based findings and practices relevant for individual, collective and social development;

-              Emphasizing the importance of testimonies of survivors related to the war of aggression and genocide;

-              Emphasizing the need for social assistance and reparations – national and international – to survivors of genocide;

-              Strengthening the inclusion of youth in the process of reconciliation and reconstruction in post-conflict societies;

-              Highlighting the importance of the role of media in its coverage of the war and crimes related to genocide, human rights, truth, justice, and the process of reconciliation in Bosnia and Herzegovina.

 

The conference is inviting proposals and abstracts for papers addressing the abovementioned themes.

 

The abstract/proposal must be in English and/ or BHS (Bosnian/Croatian/Serbian), with less than 250 words, and they should be submitted no later than 30 March 2015.

Abstracts should be submitted to the official web e-mail address of the Conference at: srebrenica.conference2015@institut-genocid.unsa.ba.

The notification of acceptance will be sent by e-mail no later than 20 April 2015.

The selected abstracts will be published and made available for the participants at the beginning of the conference. 

The full papers must be submitted no later than 15 June 2015, so that they can be published in the Conference proceedings.

 

Organizational Board: dr. Sadik Ahmetović, dr. Rasim Muratović, prof. dr. Muharem Avdispahić, prof. dr. Enver Halilović, mr. Hasan Nuhanović, dr. Nirha Efendić, Ćamil Duraković, dr. Emir Suljagić, and prof. dr. Hariz Halilović

 

Scientific Board: prof. dr. Dino Abazović, prof. dr. Ron Adams, Ivar Amundsen,  prof. dr. Edina Bećirević, prof. dr. Jasmina Beširević-Regan, Sonja Biserko, prof. dr. Nerzuk Ćurak, prof. dr. Smail ÄŒekić, dr. Amra Delić, Gorčin Dizdar M.A., Prof. dr. Adib Đozić, Muamer Džananović M.A., dr. Nirha Efendić, Adis Fejzić M.A., prof. dr. Anne Gilliland, prof. dr. Hariz Halilović, prof. dr. Marko Hoare, Bianca Jagger, prof. dr. Husnija Kamberović, Nataša Kandić, dr. Ajlina Karamehić-Muratović, prof. dr. Sanjin Kodrić, Adi Kovačević M.A., dr. Elma Kovačević-Bajtal, Elmina Kulašić M.A., prof. dr. Tvrko Kulenović, Petar Luković, prof. dr. Munib Maglajlić, Sylvie Matton, dr. Deborah Mayersen, prof. dr. Benjamin Moore, prof. dr. Rasim Muratović, dr. Lara Nettelfield, Hasan Nuhanović M.A., Nerkez Opaćin M.A., prof. dr. David Pettigrew, dr. Peter Phipps, prof. dr. Tomislav Pletenac, prof. Emir Ramić, prof. dr. Ivan Šarčević, Faruk Šehić, dr. Zilka Spahić-Šiljak, dr. Nijaz Tihić, dr. Sarah Wagner, dr. James Waller and Maria Warsinska-Varsi.

Vijesti: