Naučna istraživanja

Raspoloživi i jasni dokazi potvrđuju postojanje subjektivnog (mentalnog) elementa genocida - namjere (mens rea) za izvršenje genocida nad Bošnjacima u Republici Bosni i Hercegovini.

Raspoloživi i jasni dokazi potvrÄ‘uju postojanje subjektivnog (mentalnog) elementa genocida - namjere (mens rea) za izvršenje genocida nad Bošnjacima u Republici Bosni i Hercegovini. S tim u vezi, očigledno je postojanje dokaza o genocidnoj namjeri srpskog rukovodstva za formiranje jedinstvene srpske države koji su, pored ostalog, sadržani u iskazima najviših zvaničnika koji su neposredno radili na tom zajedničkom udruženom zločinačkom poduhvatu genocidnog karaktera.

 David Harland je “u brojnim prilikama svjedočio da su članovi rukovodstava bosanskih Srba izražavali spremnost da ostvare deklarisani cilj /formiranje jedinstvene srpske države/ po svaku cijenu” i da je naročito Radovan Karadžić u svojim izjavama prije izvršenja genocida imao namjeru uništenja Bošnjaka. Naime, kod Radovana Karadžića je prije izvršenja genocida nad Bošnjacima postojala namjera (mens rea) za istrebljenje te nacionalne, etničke i vjerske grupe kao takve.


Radovan Karadžić je, u skladu s projektom o formiranju srpske države i “povezanosti srpskih teritorija sa majkom Srbijom”, koji je podrazumijevao i (iz)vršenje genocida, slično nacističkoj “borbi za životni prostor” (Kampf um lebensraum) 1991, pored ostalog, naglasio da se radi o borbi za “životni prostor” (“jer se ovde vodi borba  .... za životni prostor”). U toj borbi za “životni prostor” Karadžić je objasnio kako se “Srbi moraju energično suprotstaviti muslimanskom prodoru – ’Prvi temelji koji budu postavljeni biće dignuti u zrak i svi temelji koji budu položeni biće uništeni’”.

Radovan Karadžić je u više prilika spominjao i blokadu Sarajeva. Septembra 1991. je u telefonskom razgovoru informisao svoga voÄ‘u Slobodana Miloševića da je “Romanija spremna na blokadu Sarajeva, odakle niko neće biti u stanju da napusti Sarajevo, biće to katastrofa”. Time je Karadžić, izvršavajući naredbe, instrukcije i druge smjernice koje je dobio od voÄ‘e velikosrpskog pokreta, Slobodana Miloševića, i državnog rukovodstva Republike Srbije, još jednom (ponovio) ciljeve zločinačkog karaktera, što je, posebno 1992.-1995, bila politika i praksa velikosrpskog agresora i njegovih petokolonaša i kolaboracionista, kada su u Republici Bosni i Hercegovini u svim okupiranim mjestima i gradovima u opsadi i sigurnim zonama Ujedinjenih nacija izvršeni brojni oblici zločina protiv čovječnosti, uključujući i genocid nad Bošnjacima.

Genocid nad Bošnjacima izvršen je u teškim i složenim uslovima meÄ‘unarodnog oružanog sukoba – agresije na nezavisnu, meÄ‘unarodno priznatu državu Republiku Bosnu i Hercegovinu, članicu Ujedinjenih nacija, i okupacije velikog dijela njene drzavne teritorije. OsuÄ‘eni ratni zločinac Biljana Plavšić je na 17. sjednici „Skupštine Republike Srpske“, održane od 24. do 26. jula 1992, izjavila da je 70% teritorije Bosne i Hercegovine osvojeno. Radovan Karadžić je na 34. zasjedanju Skupštine Republike Srpske, odrzane od 27. augusta do 1. oktobra 1993, izjavio: "A sačuvali smo 250.000 mjesta životnog prostora gdje su muslimani živjeli." Slobodan Milošević je 15. aprila 1994. na sjednici Vrhovnog saveta odbrane Savezne republike Jugoslavije, pored ostalog, izjavio: " ... naše snage kontrolišu 72%) teritorije Bosne i Hercegovine";

Genocid nad Bošnjacima u Republici Bosni i Hercegovini rezultat je kolektivne velikosrpske ideologije, politike i prakse uništenja Bošnjaka. Samo u osmišljenom, planiranom, organizovanom, usmjerenom, voÄ‘enom, sistematskom i ciljnom genocidu nad Bošnjacima Republike Bosne i Hercegovine u i oko sigrne zone Ujedinjenih nacija Srebrenica, jula 1995, učestvovalo je prema rezultatima istraživanja Vlade Republike, po raznim osnovama i na različite načine, preko 25.000 ljudi.

Sva raspoloživa relevantna, validna i pouzdana dokumenta, naučne činjenice, empirijski podaci, iskustvena i druga saznanja nesumnjivo dokazuju i potvrÄ‘uju da je paradržavna tvorevina Republika Srpska rezultat genocida (velikosrpskog) nacizma, odnosno države Savezne republike Jugoslavije/Srbije i Crne Gore, nastala na teškim kršenjima meÄ‘unarodnog humanitarnog prava, posebno na zločinu genocida, označena, omeÄ‘ena i prekrivena brojnim masovnim i pojedinačnim grobnicama.

 Svi koji podržavaju deveti januar kao dan entiteta, ne poštuju suverenitet i nezavisnost države BiH i odluke njenih legalnih državnih organa. Oni direktno i flagrantno učestvuje u kršenju konačne i obavezujuće odluke legalnog i legitimnog Ustavnog suda države BiH. Otvorenim kršenjem legalnih odluka Ustavnog suda BiH, oni uvode novu i veoma opasnu praksu u meÄ‘udržavnim odnosima u jugoistočnoj Evropi, čime se izlažu brojnim problemima i opasnostima u budućnosti. Oni inteziviraju opasnu politiku negiranja historijske i pravne činjenice da je entitet administrativno-teritorijalna jedinica unutar nedjeljive države BiH koji kao takav egzistira tek od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma i kao takav nema i ne može imati nikakav kontinuitet.

9. Učestvovanje Srbije, koja je Presudom MeÄ‘unarodnog suda pravde iz 2007. presuÄ‘ena da je jedina država u Evropi koja je nakon Drugog svjetskog rata prekršila Konvenciju o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida u obilježavanju nelegalnog i uvredljivog datuma, za graÄ‘ane BiH u Kanadi predstavlja ozvaničenje zločinačke politike koja je osmislila i organizirano provela sistematske masovne zločine agresije i genocida. To je znak podrške zločinačkoj politici koju su kreirali i sprovodili ratni zločinci Slobodan Milošević, Radovan Karadžić, Ratko Mladić, Biljana Plavšić, Momčilo Krajišnik i drugi.

ad Bošnjacima u Srbiji, Makedoniji, Crnoj Gori, Sandžaku i BiH je, uskladu sa srpskom nacionalističkom ideologijom i politikom i genocidnom zločinačkom praksom srpskog velikodržavničkog projekta u više osvajačkih ratova u 19. i 20. vijeku, izvršen genocid i drugi oblici zločina protiv čovječnosti.

Genocid nad Bošnjacima na Balkanu, posebno Bošnjacima u BiH je rezultat srpske nacionalističke ideologije i politike i genocidne zločinačke prakse istrebljenja Bošnjaka. Zločin genocida je osmislio i razvio akademik Dobrica Ćosić, na kojeg je mnogo uticao Milorad Ekmečić. Osnov srpskog nacionalizma je srž srpske (agresivne) nacionalne kulture, koja u biti svog mita sadrži ogromnu količinu mržnje i nasilja, tendenciju ka izvršenju genocida. A kultura mržnje njeguje se unutar Srpske pravoslavne crkve, Srpske akademije nauka i umjetnosti, Srpskog književnog društva kroz mit o Kosovu i Njegošev Gorski vijenac, gdje je po srpskoj nacionalnoj kulturi, istrebljenje Bošnjaka sveti i herojski čin. Projekat je genocidnog karaktera jer sadrži osvajanje tuÄ‘ih teritorija i istrebljenje naroda. Proširenje životnog prostora je po srpskoj nacionalističkoj ideologiji i politici, a što je potvrdila i politička praksa, primarni kriterijum za širenje i održavanje etničke čistote. Srpski nacionalizam se temelji na srpskoj velikodržavničkoj ideologiji, politici i praksi od početka 19. vijeka, a nosioci projekta su istaknuti srpski intelektualci, duhovni i politički lideri. Srpski nacionalizam je masovnog karaktera zahvaljujući srpskoj intelektualnoj, svjetovnoj i duhovnoj, i političkoj eliti, zbog koje je dobijao na masovnosti i masovnoj podršci srpskog naroda, te iza kojeg je uvijek stajala država.

Zbog svega nabrojanog i mnogo šta što nije nabrojano vaša antibosanska zloupotreba Oružanih snaga i drugih dravnih organa u Banja Luci je znak kontinuiteta koncepta srpske velikodržavne ideologije politike i prakse, koja ima anticivilizacijski, antidemokratski karakter, neljudski karakter. Nažalost, vi se ponašate kao da ste sveti i nevini kao mala djeca i kao da mi ništa ne znamo.

Prošlo je vrijeme velikosrpske nadmoćnosti i nametanja "istina" koje su, ustvari, najobičnije podvale i laži. Kada pokažete "objektivno" kakve ste zločine napravili nad BiH i njenim graÄ‘anima, posebno Bošnjacima, onda možemo pričati o mogućnostima saživota i otpočeti razgovor o budućnosti. A do tad sve je to velikosrpska hegemonijska naracija u sklopu projekta "sve srpsko u jednoj državi". Naravno, odsad ćete morati uvažavati patriote u i van BiH  jer su uspjeli da se suprotstave veliksorpskom rušilačkom Levijatanu i zaustave kako u BiH, tako i u dijaspori. Računajte na nas koji se nećemo odreći svoje države BiH, njene historije, kulture, tradicije, jezika, njenog suvereniteta, jedintvenog teritorijalnog integriteta, političkog subjektiviteta. državnosti  i nezavisnosti.

Vi ste primjer kontinuiranog i agresivnog kidisanja  na BiH. Ali trebate znati da je BiH ostala državna i jedinstvena zajednica kroz dugu svoju povijest, cjelovita kao teritorij i jedinstvena kao historijsko trajanje. Za razliku od svojih susjeda BiH je imala najdublju državnu i društvenu slobodu zahvaljujući svome historijskom trajanju. Zato je teško zamiliti Ideju Evrope poslije zločina agresije i genocida na BiH, zločina koji su dubinu bosanske slobode sveli na prezir države BiH sa potpunom disolucijom bosanskog društva u kome žrtva, a prva žrtva je bosanskohercegovačka država, i dalje nije došla do istine i pravde.

BiH je stoljećima svjedočila da se može u miru živjeti sa različitostima i koja je zbog svoga insistiranja na odbrani ideja suživota i multikulturalnosti, prihvatanja, poštovanja, priznavanja i tolerisanja drugog i drugčijeg platila visoku cijenu agresije i genocida. Pravedni mir zasnovan na institucionalizaciji kulture pamćenja i istini i pravdi i insistiranje na njemu nema alternative.

Zalaganje za mir, istinu, pravdu, ljudska prava i slobode ostaju naše aktivnosti u kojima definitivno nećemo računati na vas i na sve one koji su zajedno sa vama. Mlade generacije ćemo učiti o vrijednostima mira, vrijednostima kulture sjećanja, vrijednostima istine i pravde, vrijednostima Ideje Bosne i Bosanskog duha, ali i o kontinuiranoj antibosanskoj kampanji čiji ste vi najbolje oličenje."
 
 Emir Ramić
 
Poruka je pročitana i usvojena aklamacijom na Akademiji građana porijeklom iz BiH i njihovih organizacija i zajednica u Kanadi .

Vijesti: