Naučna istraživanja

Peticija e-1837 - 3

Poštovani članovi Kanadskog parlamenta


Koristimo ovu priliku da se zahvalimo vama i kanadskim institucijama što podržavate Kanadsko-Bosansku zajednicu. Istekao je rok za potpisivanje peticije e-1837 koja je upućena vladi Kanade. Peticija je pokrenuta od strane Dr. Emira Ramiča, direktora Instituta za istraživanje genocida Kanada, nadajući se da će kanadska vlada donijeti zakon da se zabrani negiranje  genocida u Srebrenici u Kanadi.


Ono što se u Bosni i Hercegovini dogodilo od 1992. do 1995. godine nije posljedica građanskog rata nego pokušaj susjednih država da naruše teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Nedavno izrečene presude Haškog tribunala o genocidu u Bosni i Hercegovini i o udruženom zločinačkom djelovanju to potvrđuju.


Nakon izricanja pomenutih presuda nameće se najvažnije pitanje za budućnost Bosne i Hercegovine: Hoće li Kanada staviti svoj pečat na istinu i pravdu koja je u saglasnosti sa međunarodnim pravom?
Naši postupci ne mogu da vrate one koji su ubijeni u ovom ratu, niti mogu izbrisati sva stradanja uzrokovana genocidom, brutalnim etničkim čišćenjem, opsadom civilnog stanovništva, koncentracionim logorima i kućama za silovanje, jer sve se to dešavalo u srcu Evrope i u vrijeme globalnog mira.


Međutim, ono što možemo i što smo dužni učiniti jeste da omogućimo krivično sankcionisanje onih koji su počinili ova gnusna djela tokom agresje i genocida u Bosni i Hercegovini (uključujući genocid u Srebrenici) te onih koji poriču da se ovaj genocid desio. Imajući to u vidu, Institute za istraživanje genocida u Kanadi sa svojim internacionalnim ekspertnim timom, čiji članovi su mnogi ugledni kanađani, su pokrenuli peticiju e-1837.


Kanadski parlament je usvojio dvije rezolucije priznavanja genocida u Srebrenici. Pravni osnov za krivično sankcionisanje negatora genocida u Srebrenici u Kanadi su pravosnažne presude međunarodnih sudova u Hagu te pravosnažne rezolucije više od 30 državnih parlamenata u svijetu.


Kanada je mnogo učinila kako bi pokazala da podržava Bosnu i Hercegovinu i kanadske Bošnjake . Moralni osnov za jedan takav zakon je stalna izložbena postavka o genocidu u Srebrenici u kanadskom Muzeju za ljudska prava, otkrivanje prvog spomen obilježja u dijaspori žrtvama genocida u Srebrenici u Windsoru, podjele “Cvijeta Srebrenice” svim članovima kanadskog parlamenta i izučavanja genocida u Srebrenici u kanadskim školama.


Svako negiranje genocida u Srebrenici  mora biti kažnjeno, jer je negiranje prvi korak ka činjenju novih genocida. Negirati to u ime neke jednakosti među žrtvama vrijeđa sjećanja onima koji su ubijeni i na patnje onih koji su ostali iza njih. Imajući to na umu, želimo vas podsjetiti da preko 50 000 kanađana su bosanskog porijekla, koji su zajedno sa svojim familijama preživjeli agresiju i genocid u Bosni i Hercegovini (uključujući genocid u Srebrenici). Oni su bili protjerani iz svojih domova te da bi preživjeli doselili su se u Kanadu gdje su postali uspiješni, produktivni i pošteni građani. Njima bi mnogo značilo kada bi vidjeli da ih Kanada i njeni građani podržavaju i da se suosjećaju sa njima.


Takođe, veoma je važno kazniti poricanje genocida u Srebrenici jer poricanje je prvi korak ka novom genocidu. Stručnjaci koji se bave izučavanjem genocida su došli do zaključka da karika nakon svakog počinjenog genocida je njegovo negiranje.
Najčešći motivi poricanja Bosanskog Genocida su ideologija i politika, odnosno trud da se pojedinci, organizacije, a u nekim slučajevima i država Srbija, oslobode odgovornosti, a samim tim i moralno-političkih posljedica vlastitog učešća u genocidu.


Prihvatanjem e-1837 peticije, Kanada bi dala veliki doprinos podizanju svijesti protiv negiranja genocida i tako učinila prvi korak ka prevenciji budućih genocida u Bosni i Hercegovini. Krivično sankcionisanje Bosanskog Genocida nije samo obaveza po sudskim odlukama međunarodnih i nacionalnih sudova, nego i uslov za izgradnju otvorenog i pravednog društva u Bosni i Hercegovini.


Svako negiranje Bosanskog Genocida predstavlja neprihvatljivo i nedopustivo ugrožavanje mira, slobode i sigurnosti naroda i građana Bosne i Hercegovine. Svaka rehabilitacija ideja i idelogija koje opravdavaju genocid i njegove izvršioce predstavljaju nove zločine koji moraju biti kažnjeni.


Uz uvjerenje da smo na istom putu ka zaštiti ljudskih prava, dostojanstva svakog čovjeka i promocije univerzalnih prava građana Kanade, molimo vas da primite naše poštovanje.


Dr. Emir Ramic
Direktor Instituta za Istrazivanje Genocida Kanada

-------------------------

Members of the House of Commons of CanadaSubject: Petition e-1837 (Crimes Against Humanity)


January 24, 2019 Dear Members,


We would like to thank you for your support of Canada’s Bosnian community. At the same time, we would like to take this opportunity to express our respect to you personally, and to other Canadian institutions as well.
Today is the deadline for Petition e-1837, which is addressed to the government of Canada. This petition was initiated by Dr. Emir Ramic, the Director of the Institute for Research of Genocide Canada (IGC) in the hope that, as a result, the Canadian government would enact legislation to prohibit Srebrenica Genocide denial in Canada.
The events that occurred in Bosnia and Herzegovina from 1992 to 1995 were not a result of civil war, but rather an attempt by its neighbouring states to violate the territorial integrity of Bosnia and Herzegovina.  The recently pronounced verdicts of the Hague Tribunal on the Bosnian War and Genocide, and on the Joint Criminal Activity involved, confirm this.
With this in mind, and in considering the future of Bosnia and Herzegovina, we must ask an important question: Will Canada put its seal on truth and justice in accordance with international law?
Our actions can never bring back those who were killed in this war, nor can we eradicate all of the suffering resulting from genocide, brutal ethnic cleansing, the siege of civilian populations and the existence of concentration camps and rape houses, all of which occurred in the heart of Europe and during a time of global peace. However, we can certainly do everything possible to enable the criminal sanctioning of those responsible for the atrocities that occurred during the Bosnian War and Genocide (including the Srebrenica Genocide), as well as those who deny that genocide took place. This is what the IGC, with its international team of experts (including many prominent members of Canadian society) had in mind in conceiving this petition.
The Canadian Parliament adopted two resolutions recognizing the Srebrenica Genocide. Over 30 state parliaments from all over the world have also adopted final resolutions acknowledging this as well. And the final verdicts of the international courts in The Hague recognize that genocide occurred in Srebrenica in July of 1995. All of this provides a solid legal basis for the criminal sanctioning of those who deny the Srebrenica Genocide.
Canada has done a great deal to show its support to Bosnia, as well as to Bosnian Canadians. A permanent exhibition of the Srebrenica Genocide is on display at the Canadian Museum for Human Rights in Winnipeg. A memorial of the Srebrenica Genocide was unveiled in Windsor in 2014 (the first of its kind outside of Bosnia). The Srebrenica Flower (an emblem of this genocide) has been distributed to all of the members of the Canadian parliament. Students in Canadian schools have a chance to learn about this genocide through official curriculum. All of these elements combined create a moral basis for the enactment of this legislation.
The act of denying the Srebrenica Genocide causes additional pain and suffering to those who have lived through the Bosnian War, in addition to insulting the memory of those who were killed. With this in mind, one must remember that over 50,000 Canadians are of Bosnian descent. A good portion of this population includes individuals who have survived the Bosnian War and Genocide (including the Srebrenica Genocide) and their offspring. These people fled their homes in order to survive and have made Canada their home. Many of them have become successful, productive and law-abiding citizens. It means a great deal to them to know that Canada stands by their side and recognizes what they have been through.
It is also important to penalize any attempt to deny the Srebrenica Genocide, since denial is the first step towards a new genocide. According to experts in the field of genocide studies, the important link after every committed genocide is its denial.
The most common motives behind the denial of the Srebrenica Genocide are ideology and politics. This includes the concerted efforts of individuals, organizations, and in some cases the state of Serbia, to free themselves from any responsibility associated with their own participation in genocide.
By accepting petition e-1837, Canada would be making a major contribution to raising awareness of genocide denial. This would be an important first step towards the prevention of a future genocide in Bosnia and Herzegovina. The criminal sanctioning of the denial of the Srebrenica Genocide is not only an obligation for judicial decisions of international and national courts, but also a condition for the construction of an open and just society in Bosnia and Herzegovina.
Any denial of the Srebrenica Genocide constitutes an unacceptable and impermissible threat to the peace, liberty and security of the citizens of this nation. Any attempts to rehabilitate ideas and ideologies justifying genocide and supporting its perpetrators would constitute new crimes that must be punishable.
With the assurance that we are on the same path of the protection of human rights, upholding the dignity of every human being and promoting the universal rights of the citizens of Canada, please receive our deepest respect.

Sincerely,

 Professor Dr. Emir Ramic

Chairman Institute for the research of genocide Canada

----------------------

Députés de la Chambre des communes du Canada 

 

Objet: Pétition e-1837 (crimes contre l'humanité)


Le 24 janvier 2019


Chers members,  


Nous vous remercions de votre soutien à la communauté bosniaque du Canada. En même temps, nous aimerions profiter de cette occasion pour exprimer notre respect envers vous personnellement, ainsi qu'envers les autres institutions canadiennes.
Aujourd'hui est la date limite pour la pétition e-1837, qui est adressée au gouvernement du Canada. Cette pétition a été initiée par M. Emir Ramic, directeur de l'Institut de recherche sur le génocide Canada (IGC), dans l'espoir que le gouvernement canadien promulguerait une loi interdisant la négation du génocide de Srebrenica au Canada.
Les événements qui se sont produits en Bosnie-Herzégovine de 1992 à 1995 n'étaient pas le résultat de la guerre civile, mais plutôt une tentative des États voisins de violer l'intégrité territoriale de la Bosnie-Herzégovine. Les verdicts récemment prononcés par le Tribunal de La Haye sur la guerre et le génocide en Bosnie, et sur l'activité criminelle commune, confirment cela.
Gardant cela à l’esprit, et en considérant l’avenir de la Bosnie-Herzégovine, nous devons poser une question importante: le Canada aposera-t-il son sceau de la vérité et de la justice conformément au droit international?
Nos actions ne peuvent jamais ramener ceux qui ont été tués dans cette guerre, ni éradiquer toutes les souffrances résultant du génocide, du nettoyage ethnique brutale, du siège des populations civiles et de l'existence de camps de concentration et de maisons de viol, qui se sont tous produits au cœur de l'Europe et pendant une période de paix mondiale. Cependant, nous pouvons certainement tout faire pour permettre la sanction de ceux responsables des atrocités durant la guerre en Bosnie et du génocide (y compris le génocide de Srebrenica), ainsi que ceux qui nient que le génocide a eu lieu. C'est ce que l'IGC, avec son équipe internationale d'experts (y compris de nombreux membres importants de la société canadienne) avait en tête lors de la conception de cette pétition.
Le Parlement canadien a adopté deux résolutions reconnaissant le génocide de Srebrenica. Aussi, plus de 30 parlements d'États du monde entier ont  adopté des résolutions finales le reconnaissant également. Pareillement, les verdicats finaux des tribunaux internationaux de La Haye reconnaissent qu'un génocide s'est produit à Srebrenica en juillet 1995. Tout cela fournit une base juridique solide pour la sanction pénale de ceux qui nient le génocide de Srebrenica.
Le Canada a fait beaucoup pour démontrer son soutien à la Bosnie, ainsi qu'aux Canadiens de Bosnie. Une exposition permanente du génocide de Srebrenica est présente au Musée canadien des droits de l'homme à Winnipeg. Un monument du génocide de Srebrenica a été dévoilé à Windsor en 2014 (le premier de son genre eà l'extérieir de la Bosnie). La Fleur de Srebrenica (un emblème de ce génocide) a été distribué à tous les membres du Parlement canadien. Les étudiants dans les écoles canadiennes ont eu l'occasion d'apprendre sur ce génocide dans le cadre du plan d'enseignement officiel. Ainsi, tous ces éléments combinés créent une base morale pour la promulgation de cette loi.
L'acte de nier le génocide de Srebrenica provoque des douleurs et des souffrances supplémentaires à ceux qui ont vécu la guerre de Bosnie, en plus d'insulter la mémoire de ceux qui ont été tués. Avec cela en tête, il faut se rappeler que plus de 50 000 Canadiens sont de descendance bosniaque. Une bonne partie de cette population comprend des personnes qui ont survécu à la guerre de Bosnie et au génocide (y compris le génocide de Srebrenica). Ces personnes ont fuis leurs maisons pour survivre et ont fait du Canada leur maison. Beaucoup d'entre eux ont du succès dans la vie, sont productifs et respectueux de la loi. Cela signifie beaucoup pour eux de savoir que le Canada se tient à leur côté et reconnaît à travers quoi ils ont vécu.
Il est également important de sanctionner toute tentative de nier le génocide de Srebrenica, le déni étant le premier pas vers un nouveau génocide. Selon les experts dans les des études sur le génocide, le lien important après chaque génocide commis en est son déni.
Les motifs les plus courants derrière la négation du génocide de Srebrenica sont l'idéologie et la politique. Cela inclut les efforts concertés des individus, des organisations et, dans certains cas, de l’État de la Serbie, pour se dégager de toute responsabilité liée à leur propre implication au génocide.
En acceptant la pétition e-1837, le Canada contribuerait massivement à la sensibilisation sur négation du génocide. Ceci serait un premier pas important vers la prévention d'un futur génocide en Bosnie-Herzégovine. La sanction pénale de la négation du génocide de Srebrenica est non seulement une obligation pour les décisions judiciaires des tribunaux internationaux et nationaux, mais également une condition pour la construction d'une société juste et ouverte en Bosnie-Herzégovine.
Toute négation du génocide de Srebrenica constitue une menace inacceptable et inadmissible pour la paix, la liberté et la sécurité des citoyens de cette nation. Toute tentative visant à réhabiliter les idées et les idéologies justifiant le génocide et soutenant ses auteurs constituerait de nouveaux crimes qui doivent être punis.
Avec l'assurance que nous sommes sur le même chemin de la protection des droits de la personne, du respect de la dignité de chaque être humain et de la promotion des droits universels des citoyens du Canada, veuillez s'il vous plaît recevoir notre plus profond respect.


Sincèrement,

 

Professeur Dr. Emir Ramic 

Président Institut de recherche sur le génocide Canada

Vijesti: