Naučna istraživanja

Interesantan i koristan razgovor sa Karl Qualls, profesorom historije na Dickinson College, Carlisle, PA, SAD.

Interesantan i koristan razgovor sa Karl Qualls, profesorom historije na Dickinson College, Carlisle, PA, SAD.
Naučno saznanje, stečeno naučnim istraživanjima o genocidu i drugim oblicima zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, pored naučnog doprinosa, najneposrednije je u funkciji izgradnje, očuvanja i razvoja mira, sloboda i prava, solidarnosti, uzajamnosti, jednom riječju svih proklamovanih principa i vrijednosti u najvišim dokumentima Ujedinjenih nacija, čije uvažavanje i ugrađivanje u temelje ljudskog društva obezbjeđuje razvoj boljeg i pravednijeg svijeta, kao ideala kome treba da teži savremena civilizacija i kultura i ljudsko čovječanstvo.

Vijesti: