Naučna istraživanja

28. septembar Dan Bosnjaka

U vrijeme agresije i genocida na Bosnu i Hercegovinu, u opkoljenom Sarajevu 28. septembra 1993. godine na Bošnjačkom saboru je usvojena Deklaracija o vraćanju povijesnog imena Bošnjak, a 1994. je donesen i zakon u kojem je naziv Musliman zamijenjen nazivom Bošnjak.

 

Vraćanjem starog, povijesnog imena Bošnjak, Bošnjaci se čvrsto vežu za državu Bosnu i Hercegovinu i njenu državnopravnu, historijsku, društvenu, kulturnu tradiciju, za bosanski jezik.

 

Za Bošnjake je ovo veliki datum, datum kada su vratili pravo na svoje nacionalno ime, nacionalni identitet i bosanski jezik, koji se ostvaruju unutar države Bosne i Hercegovine, ali i dijaspore u svakoj državi u kojoj se nalaze Bošnjaci.

 

Ujedinjeni narodi su u svoj kalendar unijeli ovaj praznik kao Međunarodni dan Bošnjaka.

Činjenica je da se više od 51 posto građana Bosne i Hercegovine na posljednjem popisu izjasnilo kao Bošnjaci te da se oko 54 posto građana u popisu izjasnilo da im je maternji jezik bosanski.

 

Bošnjaci podignite glavu, jer na vašem čelu nema nijednog traga niti znaka za stid. Naprotiv, vaše čelo svjedoči da pripadate naciji čija kultura i tradicija odišu sa toliko humanizma i pozitivne energije da jedino što zaslužujete jeste da ponosno, dostojanstveno i slobodno hodite ma gdje bili, u matici ili dijaspori.

 

Veoma je važno da svi Bošnjaci kao i svi ostali narodi u Bosni i Hercegovini i dijaspori znaju zašto upravo ovaj datum Bošnjaci obilježavaju kao svoj nacionalni praznik.To je dan, kada su nakon teške borbe, povratili nepravedno oduzeto pravo, da sebe nazivaju onako kako žele i da budu ono što jesu –Bošnjaci.

 

Bošnjaci trebaju biti nacionalno promotivni u svojoj jedinoj matici Bosni i Hercegovini, ali i u dijaspori. Upotrebom faktografskih i historijskih činjenica treba svjetsku javnost upoznati sa bošnjačkom historijom, tradicijom, kulturom, bosanskim jezikom.

 

Suprostavljajući se kontinuiranom dovođenju u pitanje vraćanje naziva Bošnjak, kao i kontinuiranom negiranju bosanskog jezika, Bošnjaci ma gdje bili trebaju uvijek obilježavati ovaj datum, sačuvati ga od zaborava, graditi mostove prijateljstva, saradnje i suživota sa drugima bez razlike na vjersku i nacionalnu pripadnost i tako dati doprinos boljoj budućnosti Bosne i Hercegovine, ali i svijeta.

 

28. septembar je dan svih Bošnjaka u Bosni i Hercegovini i širom svijeta. Obilježavajući svoj nacionalni dan i poštujući svoje nacionalno ime i jezik, Bošnjaci se ne izdvajaju iz matice Bosne i Hercegovine, ne žele da se getoiziraju u Bosni i Hercegovini, nego su kao i u uslovima agresije i genocida odlučni za očuvanje i razvoj države Bosne i Hercegovine kao multietničke, suverene, nezavisne, evropske, demokratske i slobodne države.

 

Svim Bošnjacima u matici i dijaspori neka je sretan Dan Bošnjaka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At the time of the aggression and genocide against Bosnia and Herzegovina, in besieged Sarajevo on September 28, 1993, a declaration on the restoration of the Bosniak historical name was adopted and in 1994 a law was adopted to replace the name Muslim with the name Bosniak.

 

By restoring the old, historical name Bosniak, the Bosniaks are firmly attached to the state of Bosnia and Herzegovina and its state-law, historical, social, cultural tradition, and to the Bosnian language.

 

For Bosniaks, this is a very important date, it is the date when they regained the right to their national name, national identity and the Bosnian language, which are realized within the state of Bosnia and Herzegovina, and also the diaspora, in every country where Bosniaks are resettled.

 

 

The United Nations has added this holiday to its calendar as International Bosniak Day.

The matter of the fact is that more than 51 percent of the citizens of Bosnia and Herzegovina in the last census declared themselves as Bosniaks, and that about 54 percent of citizens in the census declared that their native language was Bosnian.

 

Dear Bosniaks please lift your heads up in pride because there should be no sign or shame on your foreheads. On the contrary, your foreheads testify that you belong to a nation whose culture and tradition leave you with so much humanism and positive energy that all of you deserve to walk proudly, with dignity and freedom wherever you are, either in Bosnia or the diaspora.

 

It is very important that all Bosniaks, as well as all other people of Bosnia and Herzegovina and the diaspora, know why is this date celebrated as Bosniaks national holiday. That is the day when, after an uphill battle, Bosniaks regained the unjustly deprived right to call themselves as they wish and to be who they are and that is Bosniaks.

 

Bosniaks should be nationally promotional in their own country of Bosnia and Herzegovina, as well as in the diaspora. Using factual and historical facts, the world should be introduced to Bosniak history, tradition, culture, and the Bosnian language.

 

By opposing the continued questioning of the Bosniak name, as well as the continued denial of the Bosnian language, Bosniaks wherever they might be should be always marking this date, should preserve it from oblivion, they should build bridges of friendship, build cooperation and coexistence with others without distinction of religious or national affiliation, and to contribute to a better future for Bosnia and Herzegovina and the world.

 

September 28th is the day of all Bosniaks in Bosnia and Herzegovina and around the world. Commemorating their national day and respecting their national name and language, Bosniaks do not with to isolate themselves from the motherland of Bosnia and Herzegovina, they do not wish to be ghettoized in Bosnia and Herzegovina, but as in the conditions of aggression and genocide, they are determined to preserve and develop the state of Bosnia and Herzegovina as a multiethnic, sovereign, independent, European, democratic and free state.

 

May all Bosniaks in the motherland and the diaspora have a Happy Bosniak Day.

Vijesti: