Naučna istraživanja

Konferencija

Pregled institucionalizacije kulture sjećanja na agresiju na Republiku Bosnu i Hercegovinu i genocid protiv njenih građana, posebno Bošnjaka sa posebnim osvrtom na praktične mogućnosti traženja savjetodavnog mišljenja od strane Međunarodnog suda pravde na pitanje: 

„Da li je u skladu sa međunarodnim pravom postojanje Republike Srpske kao jednog od entiteta Bosne i Hercegovine utvrđeno članom 1. Aneksa 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma, čiji su organi - Vojska Republike Srpske i Policija Republike Srpske zajedno sa kompletnom vojnim i političkim rukovodstvom počinili - najteže povrede odredaba Ženevskih konvencija i teška kršenja zakona i običaja primjenjivih u oružanim sukobima i teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava i time došle u sukob sa imperativnim normama opšteg međunarodnog prava?”

Vijesti: