Naučna istraživanja

Sav. misljenje

"Is the existence of the Republika Srpska as an internationally recognized entity within Bosnia and Herzegovina in accordance with international law after the Judgment of the International Court of Justice of 26 February 2007 established that at the time of the Bosnian War the de facto entity was the Republika Srpska which through its military bodies RS and RS police, in the exercise of public authority, committed genocide against the majority Bosniak Muslim population of Bosnia and Herzegovina in and around Srebrenica and crimes against humanity and other violations in other parts of Bosnia and Herzegovina, thus violating imperative norms of general international law that explicitly prohibit the aforementioned crimes - how  a factual and legal situation has been created which obliges all member states of the international community not to recognize as a legal situation created by serious violations of pre-emptive norms of general international law or to provide assistance in maintaining such a situation".

''da li je u skladu sa meÄ‘unarodnim pravom postojanje Republike Srpske kao meÄ‘unarodnopravno priznatog entiteta u sastavu Bosne i Hercegovine nakon što je Presudom MeÄ‘unarodnog suda pravde od 26. februara 2007. godine utvrÄ‘eno da je u to vrijeme de facto entitet Republika Srpska, putem svojih organa vojske RS i policije RS, u vršenju javnih ovlasti, izvršio genocid nad većinskim Bošnjačkim muslimanskim stanovništvom Bosne i Hercegovine u i oko Srebrenice a zločine protiv čovječnosti i druga kršenja u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine, kršeći na taj način imperativne norme općeg meÄ‘unarodnog prava koje to izričito zabranjuju, na koji način je stvoreno faktičko i pravno stanje koje obavezuje sve države članice meÄ‘unarodne zajednice da ne priznaju kao zakonitu situaciju stvorenu ozbiljnim kršenjima peremptornih normi općeg meÄ‘unarodnog prava niti da pruže pomoć u zadržavanju takve situacije.''

Vijesti: