Naučna istraživanja

agresija Srbije na RBIH Tadic

PRESUDA TADIC PRVOSTEPENA

Utvrdjene cinjenice70507JT25131.PDF (icty.org)

 660. Kako je izneseno, ovo Pretresno vije}e je utvrdilo da je oru`ani sukob postojao na teritoriji op{tine Prijedor u relevantno vrijeme i da je jedan aspekt ovog sukoba predstavljala politika po~injavanja ne~ovje~nih djela protiv civilnog stanovni{tva na toj teritorji, naro~ito nesrpskog stanovni{tva, u nastojanju da se stvori Velika Srbija.

DRUGOSTEPENA TADICtad-aj990715b.PDF (icty.org)

 

157. Ex post facto potvrdu ~injenice da je kroz vi{e godina (u svakom slu~aju izme|u 1992. i 1995.) SRJ vr{ila op{tu kontrolu nad Republikom Srpskom u politi~kom i vojnom domenu mogu}e je na}i u procesu pregovora i zaklju~enja Dejtonsko-pari{kog sporazuma 1995

160. Sve ovo, ~ini se, ide u prilog tvrdnji da je u stvarnosti SRJ vr{ila op{tu politi~ku i vojnu kontrolu nad Republikom Srpskom, barem izme|u 1992. i 1995. (u ovom kontekstu, kontrola uklju~uje u~estvovanje u planiranju i nadziranju vojnih operacija koje su u toku). Zaista, ~injenica da je zadnju rije~ u vezi sa preuzimanjem me|unarodnih obaveza od strane Republike Srpske imala SRJ, i da se sem toga, na kraju sukoba obavezala da }e obezbijediti po{tivanje tih me|unarodnih obaveza od strane Republike Srpske, potvr|uje (i) da je tokom oru`anog sukoba SRJ vr{ila kontrolu nad tim entitetom i (ii) da se ta kontrola nastavila do kraja sukoba.

162.

.. Stoga se ~ak i nakon 19. maja 1992. oru`ani sukob u Bosni i Hercegovini izme|u bosanskih Srba i centralnih vlasti Bosne i Hercegovine mora klasifikovati kao medjunarodni oruzani sukob

Vijesti: