Naučna istraživanja

Pismo Srbiji

Poštovane exelencije:

Aleksandar Vučić – Predsjednk Republike Srbije.
Ivica Dačić – Ministar inostranih poslova Republike Srbije.
Ana Brnabić – Predsjednica Vlade Republike Srbije.
Maja Gojković - Predsjednica Narodne skupštine Republike Srbije. - Olivera Stanimirović Državno pravobranilaštvo Republike Srbije. -Nela Kuburović Ministrica pravde Republike Srbije.

Poštovana gospodo-svi naprijed navedeni.

Ja sam Muradif Pajt, državljanin SAD-a, bosanskoga porijekla.

Ja sam samostalan i privatni istraživač problematike kažnjavanja počinilaca prekršilaca

odredbi međunarodnnoga i humanitarnoga i javnoga prava počinjenih tokom ratnih

sukoba. Niti jedna država, partija ma koje države ili NGO ma koje države me ne financira.

Vama se obraćam kao žrtva u svoje ime i u ime SVIH ŽRTAVA bez obzira na vjeroispovjest i

page1image2427328

nacionalnu pripadnost KOJI SU U ISTOM POLOŽAJU, kao i vjerskoh zajednica, svih fizičkih i

page1image2427520

pravnih lica, čiji objekti i službenici su uništeni, opljačkani ili pobijeni.

page1image2428096

Sukladno i američkim, a i po zakonima Vaše države, se ovaj dopis smatra kao pokušaj mirnoga rješenja spora.

Ta obaveza naime proizilazi iz slijedećih pravnih akata:

- Rule23(c)(2)FRCP (Federal rules of civil procedure -Saveznih pravila o parničnom postupku).
Class action Notice Requirements requiresindividualnotice. to be given to person who would be affected by the court’s decision.

Blanu 192. ZPP Srbije 
CSukcesijom preuzetoj konvenciji između SAD-a i RH od juna 22. 1929 godine o mirnom rješenju sporova,

sa obavješću da ću ja ŽRTVA lično, kao osoba koja ima zakonsko pravo na nadoknadu šteta, kao i osoba koja zakonski po osnovu ugovora o posredovanju i nalogu ću, u ime svih žrtava i ili njihovih zakonskih nasljednikažrtava samo iz Srebrenice, pokrenuti pilot sudski postupak-(koji će biti precedent za sve ostale buduće sudske postupke za druga mjesta u BiH)- na Okružnom sudu Sjedinjenih Američkih Država za Južni distrikt New Yorka, za naplatu svih oblika štete materijalne i nematerijalne, prvenstveno počinjene od strane organa vaše države tokom ratnih događaja, sukladno odlukama koje jesu ustanovili međunarodni sudovi.

U ovom momentu, kada Vam se obračam, nisam/nismo odlućili da na strani tuženih bude i Republika Srpska, ili još neke od država, čiji građani su učestvovali na Vašoj strani i hvalili se svojim djelima koji su u stvari zličini, što ne znaći da kasnije neće biti pridodati da budu strane u procesu na strani tužene strane. Pogledajte spomenike i groblja ruskim i grčkim junacima, koji su od strane počinilaca zločina podignuti u Višegradu i u Istočnom Sarajevu.

Taj američki sud u NY-pratio sam te procese cijelo vrijeme kao posmatrač i „JAVNOST“je sudio i presudio, u sudskim postupcima:

Kadic, et al v. Karadzic, et al - 1:93-cv-01163 | New York Southern District Court
Jane Doe I, et al v. Karadzic, et al 1:93-cv-00878 | New York Southern District Court

Tako da je apsolutno ispravno moje logično rješenje da je upravo taj sud najpozvaniji za ovu vrstu procesada odlučuje o nadoknadi štete žrtvama sa prostorima bivše SFRJbudući da je apsolutno profesionalno i nepristrastno već odlučivao.

Vaš sud bi bio, za pretpostaviti je, previše pristrastan da vodi ove vrste procesa.

Američki sud priznaje i poštuju sve presude međunarodnih sudova, osobito onih koje su i UN pa i oni-SAD osnovali.
Konačne presude međunarodnih sudova se u svim pravnim poredcima uzimaju kao neoborive činjenice 
-aksiom, i zakonski se ne može dokazivati suprotno. Res judicata.

Moje/naše je zakonsko pravo i privilegij da biramo mjesto gdje da pokrenemo postupak.

Ovaj dopis mi je zakonska obaveza da Vam se ponudi da se ova stvar riješi bez pravnih postupaka. I da Vam se ponudi prilika za sporazumno rješenje prije upotrebe bilo kakvih pravnih lijekova.

Zbog financijskoga iznosa o kome Vam se obraćam – a mjerit će se stotinama milijardi dolara samo u ovom procesu, u slučaju ne postizanja mirnoga rješenja predstojećega spora, ja ću sa već spremnim advokatskim timom preduzeti sve potrebne korake da naplatim/o po američkom zakonuzakonski predviđene, i u ranije presuđenim presudama, već utvrđene iznose šteta-materijalnih i nematerijalnih, sa pripadajučim kamatama i advokatskim i procesnim troškovima.

Napominjem Vam da advokatski troškovi u ovoj vrsti procesa obično pored neke određene svote koja se uplačuje kao avans, se obično rade po principu – contingency fee, i mogu zakonski dozvoljeno dostićci iznos i do 150% na dosuđeni iznosa šteta, je iznos što će u ovom procesu morati platiti strana koja izgubi proces.

Međunarodni sud je, kao i Haški sud JAVNIM ISPRAVAMA-KONAČNIM PRESUDAMAveč utvrdio krivca, a sukladno odredbama ČLAN 4. Odeljak 1 Ustava SAD-a i i 28 U.S.C. section 1782(a), bit će prima facija primjenjen.

Pogledajte samo kolika je bila dosuđena suma svakom tužitelju materijalne i nematerijalne štete u predmetima JANE DOE vs. RADOVAN KARADZICUkupno presuđeno 4.9 milijardi $, koji su danas zbog kamata narasle na preko 60 milijardi bez advokatskih troškovai S. KADIC, vs. RADOVAN KARADZIC,-oko 800 miliona dolara presuđenih, narasli na oko 12 milijardi dolara bez advokatskih troškova, na istom tom sudu u SAD-u.

Pošto je američko pravo PRECEDENTNO, onda ista tužba kao i u slučaju Karadžić uz presuđenu stvar mora na tom sudu rezultirati pozitivnom/istom presudom.

Karadžić je bio tužen i presuđen po deset tačaka i svaki tužitelj je dobio po svakoj tački tužbe koja je i prihvačena i presuđena po 1 milion dolara materijalne štete-ukupno 10 miliona dolara i po svakoj tački tužbe koja je presuđena po 10 miliona nematerijalne štete. Znači ukupno 110 miliona dolara.

I na sve to dodajte Advokatske i moje troškove, za koji ćemo se postarati takođe naplatiti. Ovaj budući sudski proces Vam je samo djelomična cijena vaših počinjenih prekršaja odredaba međunarodnoga prava na teritoriji BiH, i opomena unaprijed da nigdje više i ne pomišljate , a kamo li da ponavite grešku iz prošlosti, jer će te i stari grijeh za koji ću vas tužit, i za eventualni novi PLATITI TERITORIJOM države Srbije.

Ja još uvijek poštujem Rezoluciju UN 1244, ali ne bih volio da budem u poziciji da Vam novcima dobijenim ovim sudskim procesom otplatim teritoriju KiM na koju vVi polažete pravo, na što sam/smo svi spremni.
A, presuda če biti američka i tužitelji/žrtve če u največem broju biti američki građani
-, pa objasnite amerikancima da se ne slažete sa isplatom štete koju ste prouzročili..

U Washingtonu.D.C. sam maja mjeseca vlastitim novcem financirao i organizovao trodnevni privatni zatvoreni sastanak na temu-Simulacija predstojećih sudskih postupaka za naplatu šteta za žrtve ratnih događanja počinjenih na teritoriji BiH od strane Republike Srbije i Republike Hrvatske.

Na tom skupu-simuliranom sudskom postupkusu učestvovali -Advokatski i expertni tim u SAD-u (uključujući i bivše najveće saradnike-tužioceHaškoga tribunala) koji su kao budući pravni zastupnici tužitelja-žrtava predstavili slučajeve.
Učešće su uzeli i penzionisane sudije federalnih sudova, koji su u ovom simuliranom procesu „sudili“ i iznosili svoje stavove ili skretali pažnju na moguće sitne zamke kojima će se moći koristiti odbrana tuženih strana.

UVODNA NAPOMENA

Niti Srbija niti Hrvatska se u SAD-u ne mogu pozvati na imunitet shodno slijedom svih američkih zakona i međunarodnih konvencija kojih je SAD potpisnica, a između ostaloga i odredbama zakona poznat kao The Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA).

I zaključak je pojednostavljenim jezikom sljedeći:

Da RH na osnovu presude Haškoga tribunala u predmetu Prlić et al. (IT-04-74), od 29. Novembra 2017 godine, kao res judicata i prima facia nema ama baš nikakvih šansi da izbjegne presudu u korist žrtava. Naime dovoljno je da minimum samo jedna osoba (valjda ja lično) pokrene predmetni spor i dobije ga, da ta presuda postane precedent za sve buduče procese svih žrtava, kao što su to-precedentiveć sada presude protiv Karadžića, koje će biti korišteni u predstojećem postupku.

page3image2412864

Za Srbiju je ključ, pored dovoljnoga broja presuda Haškoga tribunala, bila presuda Međunarodnoga suda pravde, gdje se navodi da je Srbija odgovorna jer „nije spriječila genocid u Srebrenici“.
U svim unutrašnjim zakonima svih zemalja svijeta
-i u vašem takođepa i u odredbama međ. prava se nalazi odredba koja kaže – „krivično djelo se može počiniti ČINJENJEM ili/i NEČINJENJEM, u vašem slučajem je počinjeno nesprečavanjem.

A jedinstven zaključak toga skupa je saznanje da će te presude biti najveći dobrodošli istorijski primjeri upozorenje svim budućim poćiniocima prekršaja protiv Međunarodnoga javnoga i humanitarnoga prava, na posljedice i cijenu kršenja tih prava.

Istorija je puna primjera kako i čime su gubitnici nepotrebnih vojnih pohoda plaćali propasti tih suludih pohoda i političke greške kojima su se vodili tokom tih pohoda.

Pogledajte samo neke najpoznatije istorijske slučajeve.

A-- Francuska je, kada je završen prvi svjetski rat, ratnu štetu naplatila od Njemačke za imperijalno ludilo, izuzimanjem iz pravnoga poredka Njemačke pokrajina Alzasa i Lorene.

B--Kada je Francuska zapala u financijsku krizu Americi je prodala teritorijuLuizijanu.

C--Kada je carska Rusija propadala, prodala je Americi -teritoriju Aljasku. Prema tome što bi to Srbija bila iznimka da ŠTETU plati teritorijem.
Na kraju krajeva svi kreditori na svjetu kažu
nemaš para, ode kuća.

Što bi to REPUBLIKA SRBIJA bila iznimka u odnosu na kreditore ŽRTVE.

Ja, Tužitelj ću-u slučaju da do sudskoga procesa dođetužbenim zahtjevom tražiti MAXIMALNU odštetu zbog kršenja odredbi međunarodnog javnoga, humanitarnoga i prava i zakona Sjedinjenih Američkih Država, u svoje ime i u ime svih drugih žrtava koje su tokom ratnih zbivanja oštečene od strane organa tuženoga.

ZAŠTO JE ODABRAN I NADLEŽAN BAŠ SUD U NY ZA PROVOĐENJA POSTUPKA.

  •   I ja i najveći broj tužitelja koji će učestvovati u ovoj kolektivnoj tužbi smo državljani SAD-a. Moja i naša privilegija je da izaberemo mjesto suda, i ja/mi odabrao/li baš sud u SAD kao najpodesniji.

  •   Vi nikada niste priznali niti jednu jedinu presudu ma bilo kojega Međunarodnoga suda kojim ste okrivljeni za Genocid u Srebrenici, po osnovu ne sprečavanja. U svim unutrašnjim krivičnim zakonima SVIH DRŽAVA NA SVIJETU ili međunarodnoga prava je definisano da se krivično djelo može počiniti ČINJENJEM ili NEČINJENJEM. Prema tome pokrenuti ovaj spor na bilo kom vašem sudu je apsolutna iluzija.

    Pored toga Sud SAD za MA KOJI okrug ima nadležnost u skladu sa, i po osnovu: 1-Žrtve i ili njihovi zakonski nasljednici su danas u najvećem broju državljani SAD-a.

2Zakonom o zaštiti žrtava mučenja, Pub. L. Br. 102-256,106 Stat. 78 (1992); 3-Zakononom o tužbenim zahtjevima stranaca, 28 U.S.C. § 1350;
4-28 U.S. Code § 1331, -- svi članovi zakona The Foreign Sovereign Immunities Act Act o imunitetu stranih suverenitetaa, u nastavku texta FSIA) (codified at 28 U.S.C.A. §§ 1330, 1332(a)(2), (4). 1391(f), 1441(d), 1602-1611) i po principima dodatne i pomoćne nadležnosti.
Zakon o zaštiti žrtava mučenja propisuje saveznu nadležnost za djela mučenja i pogubljenja po kratkom postupku, bez obzira gdje su počinjena.
Zakon o tužbenim zahtjevima stranaca propisuje saveznu nadležnost za „bilo koji parnični postupak koji je pokrenulo strano lice samo zbog krivičnog djela, koje je počinjeno kršenjem zakona država i sporazuma Sjedinjenih Država.“
- B-28 U.S. Code § 1606. Obim odgovornosti – Strana država če biti odgovorna na isti način i u istom obimu kao privatna osoba pod i u istim uslovima.
42 U.S.C. § 1983, (Odgovornost države za štetu koju prouzrokuje službena osoba te države) Odredbe zakona SAD-a po kojima če između ostaloga biti suđeno Tuženom.
Zakon o zaštiti nedržavljana SAD-a i zakon države.-The Alien Tort Statute and the Law of Nations (ATS) - ( § 1350 1986

Pub.L. 102256,
11Članom 28 U.S. Code § 1605 (a)(2) (General exceptions to the jurisdictional immunity of a foreign state) – Tuženi se ne može pozvati na IMUNITET.
12 Ustava SAD-a ČLAN 3. odeljak 2. Sudska vlast se prostire na sve slučajeve, po zakonu i pravičnosti, koji proističu iz ovog Ustava, zakona Sjedinjenih Država i ugovora zaključenih ili koji će se zaključiti po njihovom ovlašćenju, i između jedne države ili njenih građana i stranih država, građana ili podanika.

Temelji za tužbu koju će podnijeti Tužitelj/i proističu, između ostalog, iz slijedećih zakona, ugovora, rezolucija i sporazuma na snazi u SAD-u:

a) Međunarodno obićajno pravo;
b) Povelja Ujedinjenih Nacija, 59 Stat. 1031, Bevans 1153 (1945);
c) Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, G. A. Res. 217 A(iii), U. N.
Doc. A/810 (1948)
d) Konvencija o genocidu, 78 UNTS 277;
e) Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, G. A. Res. 2220A (xxi), 21 U.N. Doc., GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966);
f) Ženevske konvencije iz 1949., Konvencije I-IV, 12. august 1949., 6 UST 3114, 3217, 3316, 3516, TIAS No. 3362-3365; 75 UNTS 31, 85, 135, 287; Dopunski protokoli I i II Ženevske konvencije iz 1949., otvoreni za potpisivanje 12. decembra 1977., 16 ILM 1391, 1442 (1977).
g) Konvencija protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupanja ili kažnjavanja, G.A. res. 39/46, 39 U.N. Doc., GAOR Supp. (No. 51) at 197, U. N. Doc. A/39/51 (1984);
h) Deklaracija o zaštiti svih osoba od podvrgavanja mučenju i drugim okrutnim, neljudskim i ponižavajućim postupanjima i kažnjavanjima, G. A. Res. 3452, 30 U. N. Doc., GAOR Supp. (No. 34) at 91, U. N. Doc. A/10034 (1976);
i) Standardna minimalna pravila UN za postupanje sa zatvorenicima, U.N. Doc. A/CONF/611, ANNEX I, ESC Res.663(c), 24 U.N. ESCOR Supp. (No. 1), at 11, U.N. Doc.

28 U.S.C.

page5image2400704 page5image2400896 page5image2401088

10 Zakon o zaštiti žrtava mučenja The Torture Victim Protection Act of

page5image2401280

1991 (TVPA;

H.R. 2092, 106

Stat. 73

, enacted March 12, 1992)

page5image2401472 page5image2401664 page5image2401856 page5image2402048 page5image2402240 page5image2402624page5image2402816 page5image2403008

E/3048 (1957), izmjenjena i dopunjena, E.S.C. Res. 2076, 62 U.N. ESCOR Supp. (No.1), at 35, U.N. Doc. E/5988 (1977);
j) Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, 4. novembar 1950., 213 UNTS. 221;

k) Opće pravo Sjedinjenih Američkih Država;
l) Zakoni i opće pravo Savezne države New York, koji uključuju, ali nisu ograničeni na napade i premlaćivanje, namjerno nanošenje duševne boli i respondeat superior (odgovara nadležni);

o)-

m)Pravni osnov da REPUBLIKA Hrvatska bude strana u procesu definisana je i odredbama MEĐUNARODNOGA, prava, koje su obavezujuće za sve članice UN-a.. Odredbe tih konvencija koje su navedene u nastavku su u našem slučaju LEX SPECIJALIS.
n)– Međunarodno humanitarno pravo -International humanitarian law
-Rule 150 Reparacije. Od Države odgovorne za povrede međunarodnoga humanitarnoga prava se zahtjeva da ispune potpunu reparaciju za gubitke i povrede koje je počinila.

Rezolucija 310 od

09.07.2015.

, koju je Kongres SAD-a usvojio bez ijednog prigovora,

potvrđuje se da je politika agresije i etničkog čišćenja koju su provodile srpske snage u

Srebrenici genocid te se osuđuju sve izjave koje negiraju genocid.

Stalni Međunarodni sud pravde je zauzeo stajalište:

Princip je međunarodnoga prava, pa čak i pravno generalna/opšta, koncepcija međunarodnoga prava, da svako nepoštivanje/kršenje nekoga principa, a pogotovu norme toga istoga međunarodnoga prava, u sebe uključuje i obavezu da prekršilac tih principa i/ili normi izvrše potpunu reperaciju pričinjene štete, što je jus cogens norma.

Okružni sud Sjedinjenih Američkih Država za Južni distrikt New Yorka je valjano mjesto suđenja za ovaj parnični postupak u skladu sa 28 U.S.C. § 1391.

STRANE U POSTUPKU KOLEKTIVNE TUŽBE

Tužena. Republika Srbija
Tužitelj – Ja Pajt Muradif, državljanin je SAD-a, i pravni sljedbenici/nasljednici žrtava

genocida u Srebrenici

Naime, Tužitelj/i će u skladu sa Pravilima 23(a), 23 (b) (1) (B) i 23 (b) (3) Saveznih pravila o parničnom postupku.( Federal rules of civil procedure)podignuti grupnu tužbu u svoje ime i u ime svih drugih koji se nalaze u sličnoj situaciji.

Tužbe i zahtjevi tužitelja, predstavnika grupe, su tipični za tužbe i zahtjeve grupe.

Postoje zajednička pravna pitanja i činjenice u ovom postupku koji se odnose i utiču na svakog člana grupe, naime:

Postupak če se adekvatno provoditi kao grupna tužba jer :
(a) provođenje odvojenih tužbi od strane pojedinačnih članova grupe bi stvorilo rizik od presuda koje bi praktično ugrozile interese ostalih članova grupe ili bi značajno narušile ili omele njihovu sposobnost da zaštite svoje interese, i/ili

(b) pravna pitanja i činjenice koje su zajedničke za grupu preovladavaju nad pitanjima koja se tiču pojedinačnih članova i grupna tužba je superiorna u odnosu na ostale dostupne metode za pošteno i efikasno rješavanje ovog spora

Da ne biste pomislili kako če ovaj biti pokrenut samo protiv Republike Srbije čast mi predstavlja obavjestiti Vas da če identičan proces na istom sudu, sa identićnim pravnim osnovom i zahtjevom biti pokrenut i protiv Republike Hrvatske poslije donošenja konačne presude u predmetu Prlić et al. (IT-04-74), od 29 novembar 2017 godine,takođe, i za početak, takođe samo PILOT POSTUPAK-PRECEDENTza počinjene zločine u Stupnom Dolu i Ahmićima.

Učešče Srbije u počinjenju genocida je također dokazano na Haškom tribunalu i Međunarodnom sudu pravde. Broj i žrtava i zakonskih nasljednika je trenutno nepoznat, ali čete biti uredno obavješteni preko američkoga suda

Po osnovu svega što če biti navedeno u tužbi, tužitelj i ostali članovi grupe, če zahtjevati da sud donese presudu protiv tuženog kako slijedi:

Tužiteljima se dodjeljuje zahtjevana:

a) Materijalna šteta.
b) Nematerijalna šteta;
Na dosuđene iznose ču zahtjevati 
Postjudgment and Prejudgment Interest Rates c) Naknadu advokatima
d)Svi troškovi tužitelja načinjeni tokom sudskoga procesa suđenja,
e) Za sve ostale dodatne odštete za koju sud smatra da su pravedne i adekvatne. f)Suđenje pred porotom se zahtjeva po svim pitanjima

INSERT IZ OČEKIVANE PRESUDE

Svaki tužitelj ima pravo naplate gore navedenih odšteta sa uračunatim Postjudgment and Prejudgment Interest Rates sukladno odredbama New York Consolidated Laws, Civil Practice Law and Rules, zajedno sa troškovima tužitelja nastalih podnošenjem ove tužbe.

Ova presuda obuhvata nadoknadu koju je dodijela porota (ako se odlučimo za porotno suđenje), i uključuje dodatnu nadoknadu koju sud može odrediti. Ovaj Sud ostaje i dalje nadležan u vezi sa svim postupcima po ovoj tužbi, uključujući priznanje i izvršenje ove presude.

U prilogu Vam šaljem kopiju inserta dviju presuda Radovanu Karadžiću sa izvorom, da se ubjedite i sami izračunate o kojim sumama če se raditi u ovom sudskom postupku.

Eventualni pokušaj mirnoga rješenja se može organizovati samo u kabinetu Mladena Ivanića-člana predsjedništva BiHu Sarajevu, uz prethodno snošenje putnih troškova.

Kontaktirati me možete na: pajt@usa.net ili na viber/cell u BiH +387 62 520 301. P.S. Svima Vam se izvinjavam zbog pravopisnih ili/i gramatičkih grešaka.

BRETTON WOODS, NH 03575, USA. Pajt Muradif
August 
15 2018 Tužitelj i Zakonski zastupnik.

page7image2890112

https://www.docketalarm.com/cases/New_York_Southern_District_Court/1- -93-cv-01163/Kadic_et_al_v._Karadzic_et_al/

Kadic, et al v. Karadzic, et al
1:93-cv-01163 | New York Southern District Court

Division Foley Square
Judge Judge Loretta A. Preska Filed March 2, 1993 Terminated Aug. 19, 2000

Magistrate Magistrate Judge Henry B. Pitman Nature of Suit 360 Personal Injury - Other Cause 28:1331 Fed. Question: Other Demand $0

JUDGMENT

page8image3111168 page8image3111360page8image3111552

(1) that Plaintiff N.S. has final judgment against and recovery from dft. Radovan Karadzic of $10,000,000.00 in

page8image3111936

compensatory damages and $20,000,000.00 in punitive damages under the Alien Tort Claims Act and Torture

page8image3112128

Victim Protective Act;

page8image3112320

(2) plaintiff Jadranka Cikgelj has final judgment against and recovery from dft'. Radovan Karadzic of

page8image3112512

$15,000,000.00. in compensatory damages and $20,000,000.00 in punitive damages under the Alien Tort Claims

page8image3112704

Act and Torture Victim Protection Act;

page8image2887424

(3) A.G. of plaintiff Zene Bosne I Hercegovine ("Zena BiH") has final judgment against and recovery from dft

page8image2888960

Radovan Karadric of $11,000,000.00 incompensatory damages and $20,000,000.00 in punitive damages under

page8image2888576

the Alien Tort Claims Act and Torture Victim Protection Act;

page8image2791808

(4) Tesma Elezovic of plaintiff Zena BiH has final judgment against and recovery from dft. Radovan Karadzic of

page8image3112960

$11,000,000.00 in compensatory damages and $20,000,000.00 in punitive damages under the Alien Tort Claims

page8image3113152

Act and Torture Victim Protection Act;

page8image3113344

(5) Plaintiff S.A. has final judgment against and recovery from dft. Radovan Karadzic as follows: (i) on her own

behalf, $10,000,000.00 in compensatory damages and $20,000,000.00 in punitive damages under the Alien Tort

Claims Act and Torture Victim Protection Act; (ii) as administratrix of her mother's estate, $10,000,000.00 in

compensatory damages and $20,000,000.00 in puntive damages udner the Alien Tort Claims Act and Torture

Victim Protection Act;

(6) Plaintiff S. Kadic has final judgment against and recovery from dft. Radovn Karadzic as follows: (i) on her own

behalf, $10,000,000.00 in compensatory damages and $20,000,000.00 in punitive damages under the Alien Tort

Claims Act and Torture Victin Protection Act; (ii) on behalf of her infant children Benjamin and Ognjen,

$20,000,000.00 in compensatory damages and $20,000,000.00 in punitive damages under the Alien Tort Claims

Act and Torture Victim Protection Act;

(7) plaintiff H. Harambasic has final judgment against and recovery from dft. Radovan Karadzic of $12,000,000.00

page9image13713408

in compensatory damages and $20,000,000.00 in punitive damages under the Alien Tort Claims Act and Torture

page9image13713600

Victim Protection Act;

page9image13713792

(8) Plaintiff Nusreta Sivan has final judgment against and recovery from dft. Radovan Karadzic of $15,000,000.00

page9image13713984

in compensatory damages and $20,000,000.00 in punitive damages under the Alien Tort Claims Act and Torture

page9image13714176

Victim Protection Act;

page9image13714368

(9) plaintiff S. Menkovic has final judgment against and recovery from dft. Radovan Karadaic of $11,000,000.00 in

page9image13714560

compensatry damages and $20,000,000.00 in punitive damages under the Alien Tort Claims Act and Torture

page9image13714752

Victim Protection Act;

page9image13714944

(10) Plaintiff Zene Bosne I. Hercegovine (" ZenaBiH") has final judgment against and recovery from dft. Radovan

page9image13715136

Karadric of $50,000,000.00 in compensatory damages and $100,000,000.00 in puntive damages under the Alien

page9image13715328

Tort Claims Act and Torture Victim Protection Act;

page9image13715520

(11) plaintiff Interncionalna Iniciativa Zena Bosne I Heregovine ("Biser") has final judgment aganist and recovery

page9image13715712

from dft. Radovan Karadzic of $50,000,000.00 in compensatory damages and $100,000,000.00 in punitive

page9image13715904

damages under the Alien Tort Claims Act and Torture Victim Protective Act;

page9image13716096

(12) R.G. of plaintiff Zena BIH has final judgment against and recovery from dft' Radovan Karadzic of

page9image13716288

$10,000,000.00 in compensatory damages and $20,000,000.00 in punitive damages under the Alien Tort Claims

page9image13716480

Act and Torture Victim Protection Act;

page9image13716672

(13) R.L. of plaintiff Zena BIH has final judgment against and recovery from dft. Radovan Karadzic of

page9image13716864

$10,000,000.00 in compensatory damages and $20,000,000.00 in punitive damages under the Alien Tort Claims

page9image13717056

Act and Torture Victim Protection Act;

page9image13717248

(14) M. S. of plaintiff Zena BiH has final judgment against and recovery from dft. Radovan Karadzic of

page9image13717440

$10,000,000.00 in compensatory damages and $20,000,000.00 in punitive damages under the Alien Tort Claims

page9image13717632

Act and Torture Victim Protection Act;

page9image13717824

(15) Each plaintiff shall recovery the aforementioned damages with interest thereon, at the rate provided by law,

page9image13718016

28 U.S.C. section 1961, along with plaintiffs' costs of this action;

page9image13718208

(16) this Judgment encompasses the relief awarded by the jury and does not include additional relief that the

page9image13718400

Court may imposes, including without limitation injunctive relief.

page9image13718592

This Court shall retain jurisdiction over this action for all proceedings involving the registration and enforcement of

page9image13718784

this Judgment. ( signed by Judge Peter K. Leisure ); Mailed copies and notice of right to appeal. Entered On

page9image13718976

Docket: 8/17/00. (pl) Modified on 09/14/2000 (Entered: 08/17/2000).

page9image13719168 page9image13719360

https://www.docketalarm.com/cases/New_York_Southern_District_Court/1--93-cv 00878/Jane_Doe_I_et_al_v._Karadzic_et_al/

Jane Doe I, et al v. Karadzic, et al 1:93-cv-00878 | New York Southern District Court Division Foley Square
Judge Judge Peter K. Leisure
Filed Feb. 11, 1993

Terminated Oct. 4, 2000

Magistrate Magistrate Judge Henry B. Pitman Nature of Suit 890 Statutory Actions - Other Cause 28:1331 Fed. Question: Other

page9image13719552 page9image13719744page9image13719936

Demand $0

JUDGMENT #00,2204; that pltff Jane Doe I has final jdgmt. against and recovery from deft Radovan Karadzic of

page10image13847552

$15,000,000.00 in compensatory damages and $100,000,000.00 in punitive damages for gang rape, beating and

page10image13847744

other torture in the Trnopolje concentration camp, genocide, war crimes, crimes against humanity, assault and

page10image13847936

battery, and intentional infliction of emotional distress;

page10image13848128

pltff Jane Deo III has final jdgmt. against and recovery from deft Radovan Karadzic of $20,000,000.00 in

page10image13848320

compensatory damages and $100,000,000.00 in punitive damages for rape, forced pregnancy, sexual slavery,

page10image13848512

other torture, genocide, war crimes, crimes against humanity, assault and battery, and intentional infliction of

page10image13848704

emotional distress;

page10image13848896

pltff Mirzeta Hirkic (Jane Doe IV) has final jdgmt. against and recovery from deft Radovan Karadzic as follows: on

her own behalf, $15,000,000.00 in compansatory damages and $100,000,000.00 in punitive damages for

detention in the Trnopolje concentration camp; for cruel, inhuman, and degrading treatment, including the fear of

sexual assault against herself and her daughter; for her husband's detention, torture, and disappearance; for

genocide, war crimes, crimes against humanity, assault and battery, and intentional infliction of emotional

distress; and suing on behalf of her deceased husband, $10,000,000.00 in compensatory damages and

$100,000,000.00 in punitive damages;

pltff Hava Jukic (Jane Doe V) has final jdmgt. against and recovery from deft Radovan Karadzic as follows: on her

own behalf, $15,000,000.00 in compensatory damages and $100,000,000.00 in punitive damages for her own

suffering and her husband's detention, torture through severe beating, and death due to torture; for genocide, war

crimes, wrongful death, crimes against humanity, assualt and battery, and intentional infliction of emotional

distress; and suing on behalf of her deceased husband, $10,000,000.00 in compensatory damages

$100,000,000.00 in punitive damages;

pltff Halida Mesic (Jane Doe VI) has final jdgmt. against and recovery from deft Radovan Karadzic as follows: on

her own behalf, $20,000,000.00 in compensatory damages and $100,000,000.00 in punitive damages for her own

suffering and her husband's detention, torture through severe beating, and dealth due to torture, for genocide, war

crimes, wrongful death, crimes against humanity, assault and battery, and intentional infliction of emotional

distress; and suing on behalf of her deceased husband, $10,000,000.00 in compensatory damages

$100,000,000.00 in punitive damages;

pltff Jane Doe VII has final jdgmt. against and recovery from deft Radovan as follows: on her own behalf,

$30,000,000.00 in compensatory damages and $100,000,000.00 in punitive damages for the summary execution

of her brother; for the killing of her husband; for the loss of her arm during the bombing of Sarajevo; for suffering

during the siege of Sarajevo; for wrongful death; for genocide, war crimes, crimes against humanity, assault and

battery, and intentional infliction of emotional distress; and suing on behalf of her deceased husband,

$10,000,000.00 in compensatory damages and $100,000,000.00 in punitive damages; and suing on behalf of her

deceased brother, $10,000,000.00 in compensatory damags and $100,000,000.00 in punitive damages;

pltff Jane Doe IX has final jdgmt. against and recovery from deft Radovan Karadzic of $15,000,000.00 in

page10image13854080

compensatory damages and $100,000,000.00 in punitive damages for repeated rape, gang rape, threats of death,

page10image13854272

other torture, genocide, war crimes, crimes against humanity, assault and battery, and intentional inflication of

page10image13854464

emotional distress;

page10image13854656

pltff Jane Doe X has final jdgmt. against and recovery from deft Radovan Karadzic as follows: on her own behalf,

15,000,000.00 in compensatory damages and 100,000,000.00 in punitive dmages for gang rape and other torture;

for the disappearance of her father and brother; for genocide, war crimes, crimes against humanity, assault and

battery, and intentional infliction of emotional distress; and suing on behalf of her deceased father,

$10,000,000.00 in compensatory damages and 100,000,000.00 in punitive damages; and suing on ehalf of her

deceased brother, $10,000,000.00 compensatory damages and $100,000,000.00 in punitive

pltff Alma Vilogorac (Jane Doe XI) has final jdgmt. and recovery from deft Radovan Karadzic as follows: on her

page10image13856000

own behalf, $15,000,000.00 in compensatory damages and $100,000,000.00 in punitive dmages for war crimes

page10image13856192

during siege of Sarajevo; for the disappearance of her two brothers, for genocide, war crimes, crimes against

page10image13856384

humanity, and intentional infliction of emotional distress; suing on behalf of her deceased oler brother,

page10image13856576

$10,000,000.00 in compensatory damages and $100,000,000.00 in punitive damages and suing on behalfof her

page11image13899008

deceased twin brother, $10,000,000.00 in compensatory damages and $100,000,000.00 in punitive damages;

page11image13899200

pltff Jane Doe XII has final jdgmt. against and recovery from deft Radovan Karadzic as follows: on her own behalf,

$20,000,000.00 in compensatory damages and $100,000,000.00 in punitive damages for torture, including death

threats; for the disappearance of her husband; for genocide, war crimes, crimes against humanity, assault and

battery, and intentional infliction of emotional distress; and suing on behalf of her deceased husband,

$10,000,000.00 in compensatory damages and $100,000.000.00 in punitive damages

pltff Jane Doe XIII has final jdgmt. against and recovery from deft Radovan Karadzic of $15,000,000.00 in

page11image13900352

compensatory dmages and $100,000,000.00 in punitive damages for war crimes during the siege of Sarajevo; for

page11image13900544

genocide, war crimes, crimes against and intentional infliction of emotional distress;

page11image13900736

pltff Jane Doe XIV, a monor, suing through her motion, Jane Doe XIII, has final jdgmt. against and recovery from

page11image13900928

deft Radovan Karadzic of $30,000,000.00 in compensatory damages and $100,000,000.00 in punitive damages

page11image13901120

for war crimes during the siege of Sarajevo; for genocide, war crimes, crimes against humanity, and intentional

page11image13901312

infliction of emotional distress;

page11image13901504

pltff Kemel Mehinovic (John Deo I) has final jdgmt. against and recovery from deft Radovan Karadzic of

page11image13901696

$25,000,000.00 in compensatory damages and $100,000,000.00 in punitive damages for torture, forced labor,

page11image13901888

prolonged detention, genocide, war crimes, crimes against humanity, assualt and battery, and intentional infliction

page11image13902080

of emotional distress;

page11image13902272

pltff John Doe II has final jdgmt. against and recovery from deft Radovan Karadzic of $20,000.000.00 in

page11image13902464

compensatory damages and $100,000,000.00 in punitive for torture, detention in the Omarska and Trnopolje

page11image13902656

concentration camps, genocide, war crimes, crimes against humanity, assault and battery, and intentionalinfliction

page11image13902848

of emotional distress;

page11image13903040

pltff Dr. Emir Kapetanovic (John Doe III) has final jdgmt. against and recovery from deft Radovan Karadzic of

page11image13903232

$27,000,000.00 in compensatory dmages and $100,000,000.00 in punitive damages for tortuer, detention in the

page11image13903424

Manjaca concentration camp, genocide, war crimes, crimes against humanity, assault and battery, and intentional

page11image13903616

infliction of emotional distress;

page11image13903808

pltff John IV has final jdgmt. agisnst and recovery from deft Radovan Karadzic as follows: on his own behalf,

$15,000,000.00 in compensatory damages and $100,000,000.00 in punitive for the arbitrary arrest and

disappearance of his son, and for genocide, war crimes, crimes against humanity, and intentional infliction of

emotional distress; and suing on behalf of his deceased son, $10,000,000.00 in compensatory damages and

$100,000,000.00 in punitive damages

pltff Fazlic has final jdgmt. against and recovery from deft Radovan Karadzic of $20,000,000.00 in compensatory

page11image13904960

damages and $100,000,000.00 in punitive damages for torture, arbitrary detention, genocide, war crimes, crimes

page11image13905152

against humanity, assault and battery, and intentional inflictio of emotional distress;

page11image13905344

pltff John Doe VI has final jdgmt. against and recovery from deft Radovan Karadzic as follows: on his own behalf,

$20,000.000.00 in compensatory damages and $100,000,000.00 in punitive damages for war crimes during the

siege of Srebrenica; for the summary execution his first brother; for the disappearance of his father and his

second brother during the Srebrenica massacre; for genocide, war crimes, crimes against humanity, assault and

battery, and intentional infliction of emotional distress; and suing on behalf of his deceased aterh, $10,000,000.00

in compensatory damages and $100,000,000.00 inpunitive and suing on behalf of his deceased brother number

on, $10,000,000.00 compensatory damages and $100,000,000.00 in punitive damages; and suing on behalf of

his deceased brother number two, $10,000,000.,00 in compensatory damages and $100,000,000.00 in punitive

damages;

pltff John Doe VII has final jdgmt. against and recovery from deft Radovan Karadzic as follows: on his own

behalf, $25,000,000.00 in compensatory damages and $100,000,000.00 in punitive damages for war crimes

during the siege of Srebrenica; for torture, beatings, and the deprivation of medical care in the Batkovic camp; for

detention, beatings, and forced labor in for the killing of his son; for genocide; war crimes, crimes against

humanity;assault and battery, and intentional infliction of emotional distress; and suing on behalf of his deceased

son, $20,000,000.00 in compensatory damages and $100,000,000.00 in punitive damages;

pltff John Doe VIII final jdgmt. against and recovery from deft Radovan as follows: on his own behalf of

$20,000,000.00 in compensatory damages and $100,000,000.00 in punitive for war crimes during the siege of

Srebrenica; for torture, detention in inhuman conditions in concentration camps; for the disappearance of his

brothers; for genocide, war crimes, crimes against humanity, assault and battery, and intentional inflication of

emotional distress; and suing on behalf of his deceased borther humber on, $10,000,000.00 in compensatory

damages and $100,000,000.00 in punitive damages and suing on behalf of his deceased brother number two,

$10,000,000.00 in compensatory damages and $100,000,000.00 in punitive damages;

pltff John Doe IX has final jdgmt. against and recovery from deft Radovan Karadzic of $20,000,000.00 in

page12image14080000

compensatory damages and $100,000,000.00 in punitive damages for torture, detention in inhuman conditions in

page12image14080192

concentration camps; for the disappearance of his brothers; for genocide, war crimes, crimes against humanity,

page12image14080384

assault and battery, and intentional infliction of emotional distress;

page12image14080576

pltff John Doe X has final jdgmt. against and recovery from deft Radovan Karadzic of $20,000,000.00 in

page12image14080768

compensatoery damages and $100,000,000.00 in punitive dmages for torture, detention in inhuman conditions in

page12image14080960

concentration camps; for the disappearance of his brothers; for genocide, war crimes, crimes against humanity,

page12image14081152

assault and battery, and intentional infliction of emotional distress; ea.

page12image14081344

pltff shall recover the aforementioned damages w/interest thereon, at the rate provided by law, 28 U.S.C. 1961,

along w/ pltffs' costs of this action; this Jdgmt. encompasses the relief awarded by the jury and does not include

additional relief that the Court may impose; this court shall retain jurisdiction over this action for all proceedings

involving the registration and enforcement of this Jdgmt.; ( signed by Judge Peter K. Leisure ); Mailed copies and

notice of right to appeal. Entered On Docket: 10/4/00. (lf) Modified on 10/05/2000 (Entered: 10/05/2000).

Vijesti: