Naučna istraživanja

DOK BOSANSKA ELITA ŠUTI, PLA?ENI SRPSKI I HRVATSKI LOBISTI ZAGOVARAJU PREKRAJANJE GRANICA STVARANJEM VELIKE SRBIJE I HRVATSKE

 

DOK BOSANSKA ELITA ŠUTI, PLA?ENI SRPSKI I HRVATSKI LOBISTI ZAGOVARAJU PREKRAJANJE GRANICA STVARANJEM VELIKE SRBIJE  I HRVATSKE

Jesu li žrtve genocida u BiH prepuštene biološkom nestanku u ime dodvoravanja onima koji ho?e bosanskohercegova?ku evropsku budu?nost bez politi?ke i pravne upotrebe rezultata nauke o genocidu? Pravna i politi?ka upotreba rezultata nauke o genocidu, odnosno realizacija i institucionalizacija istine i pravde je najbolja opcija za BiH, za nositelje bosanskohercegova?kog suvereniteta, teritorijalnog integriteta i politi?kog subjektiviteta. Istina i pravda su najbolji garant o?uvanja i ja?anja suvereniteta, nezavisnosti, teritorijalnog integriteta i politi?kog subjektiviteta BiH. 
Zato je nedopustiv odnos politi?kih elita u BiH prema nauci o genocidu. Dok srpske i hrvatske politi?ke elite imaju debelo pla?ene akademske elite za medijsku kampanju njihove takozvane historijske istine, a u stvari laži, bosanskohercegova?ke politi?ke elite koje bi trebale biti izme?u ostalg i politi?ki ali i moralni predstavnici žrtava i svjedoka agresije i genocida se ne obaziru na nauku o genocidu i njene rezultate. Dok pla?ene srpske i hrvatske akademske elite konstruišu notorne laži sa ciljem izjedna?avanja žrtve i agresora u ime podjele BiH, dok koriste ugledne ?asopise kao ameri?ki Foreign Affairs, koji putem pla?enog srpskog lobiste Timothy Less zagovara prekrajanje granica stvaranjem velike Srbije i Hrvatske na ra?un podjele BiH, bosanskohercegova?ke politi?ke elite sanjaju ulazak BiH u evroatlanske integracije bez institucionalizovane istine i pravde. To je posebno opasno po bosanskohercegova?ko društvo i državu koji se ne mogu iznutra ponovo integrisati bez istine i pravde. Odricanjem od istine i pravde baziranih na rezultatima nauke o genocidu bosanskohercegova?ke politi?ke elite se zapravo odri?u fuzije bosanskohercegova?kog društva i države. Bez istine nema pravde za žrtve. A bez istine i pravde nema bosanskohercegova?ke društvene i državne fuzije kao bosanskohercegova?ke nove nade. Dakle ne radi se o upotrebi rezultata nauke o genocidu u ime istine i pravde zbog osvete, ve? naprotiv zbog bolje budu?nosti i više nade. Bez politi?ke i pravne upotrebe rezultata nauke o genocidu Bošnjaci kao najmnogobrojniji narod u Bosni i Hercegovini i time najodgovorniji za njeno ja?anje ne?e biti prihva?eni onako kako oni sebe smatraju, vide i vode kroz historiju.
Nema još mnogo vremena da bosanskohercegova?ke politi?ke elite shvate zna?aj rezultata nauke o genocidu. Ti nau?no istraživa?ki rezultati su za nas važniji od ulaska BiH u evroatlanske integracije. Bez institucionalizacije kulture sje?anja kao najboljeg puta primjene nau?noistraživa?kih rezultata nauke o genocidu u ime realizacije istine i pravde u trenutno slabašnoj bosanskohercegova?koj državi pritiscima i ucjenama se mogu samo isposlovati presude koje bi promijenile prirodu i karakter rata u BiH od me?unarodnopravno utvr?enog udruženog zlo?ina?kog poduhvata ka politi?ki poželjnoj jednakoj raspodjeli krivice, što bi bosanskohercegova?ku državu srušilo na koljena ?ak i ako bi se ona nalazila unutar evroatlanskih integracija. Kada bi bosanskohercegova?ke politi?ke elite imale više mudrosti, znanja i hrabrosti, odgovor na skandaloznu analizu ameri?kog ?asopisa Foreign Affairs kojom se predlaže podjele BiH na ra?un stvaranja velike Srbije i Hrvatske bi bio: bezuslovna realizacija tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid, odnosno ukidanje paradržavne tvorevine, entiteta RS jer je navedenom tužbom presu?eno da su institucije entiteta RS, vojska i policija, po?inile genocid, državna institucionalizacija kulture sje?anja, i politi?ka i pravna primjena rezultata nauke o genocidu koja nudi sasvim kredibilne dokaze za novu fuziju bosanskohercegova?kog društva.
Institut za istraživanje genocida, Kanada.

Vijesti: