Naučna istraživanja

Sje?aš li se Markala? Da se nikada ne zaboravi zlo?in na Markalama.

 

Sje?aš li se Markala? Da se nikada ne zaboravi zlo?in na Markalama.

Sve dok se oni negiraju genocid mi ?emo ih tu?i nau?nom i sudskom istinom.

Markale, 5. februar 1994. godine: Danas se sje?amo 68 ubijenih Sarajlija

Bila je subota. Bila je 1994. godina. Izme?u 12.10 i 12.20 sati. Bio je žamor ljudi umornih od surovih, sumornih, preteških godina, a opet spremnih na šalu, što je duh koji ?e uvijek živjeti me?u stanovnicima Sarajeva.

Bile su Markale. ?uo se jezivi, nažalost dobro poznati zvižduk granate, i grmljavina, a potom krici užasa. Krv, dijelovi tijela, mrtvi.

Njih 68 nikada se nije vratilo. Otrgnuti su iz zagralja djeteta, majke, oca, brata, sestre. Ubijeno ih je 68 u masakru tog 5. februara, prije 27 godina. Šezdeset i osam duša napustilo je svijet. Šezdeset i osam snova nikada dosanjanih. Šezdeset i osam.

Na pijaci Markale ranjeno je 144 Sarajlija.

Danas zastanimo, odajmo po?ast. Sje?amo se ?esto, ali danas posebno boli.

Spavajte lijepo, dragi naši. Neka vam je laka zemlja bosanska.

U sje?anje na:

Senad Arnautovi?, Ibrahim Babi?, Mehmed Baru?ija, ?amil Begi?, Emir Begovi?, Vahida Beši?, Gordana Bogdanovi?, Vaskrsije Bojinovi?, Muhamed Borovina, Faruk Brkani?, Sakib Bulbul, Jelena ?avriz, Almasa ?ehaji?, Zlatko ?osi?, Alija ?ukojevi?, Verica ?ilimdži?, Smilja Deli?, Ifet Drugovac, Dževad Durmo, Fatima Durmo, Kemal Džebo, Ismet Fazli?, Vejsil Ferhatbegovi?, Dževdet Fetahovi?, Muhamed Fetahovi?, Ahmed Fo?o, Majda Ganovi?, Isma Gibovi?, Rasema Hasanovi?, Alija Hurko, Mirsada Ibrulj, Mustafa Imani?, Rasema Jaži?, Razija Junuzovi?, Hasija Karavdi?, Mladen Kla?ar, Marija Kneževi?, Selma Kova?, lbro Kraj?in, Sejda Kuni?, Jozo Kvesi?, Numo Laka?a, Ruža Malovi?, Jadranka Mini?, Safer Musi?, Nura Odžak, Mejra Orman, Hajrija Oru?evi?, Seid Prozorac, Smajo Rahi?, Igor Rehar, Rizvo Sabit, Zahida Sablja, Nedžad Salihovi?, Hajrija Smaji?, Emina Srnja, Džemo Subaši?, Ša?ir Suljevi?, Hasib Šabanovi?, Ahmed Šehbajraktarevi?, Bejto Škrijelj, Junuz Švraki?, Pašaga Tihi?, Munib Torlakovi?, Ruždija Trbi?, Džemil Ze?i?, Muhamed Zubovi? i Senad Žuni?.

Nakon rata, 5. februar, proglašen je Danom sje?anja na sve poginule gra?ane Sarajeva u periodu 1992.-1995. godina.

IGK

Vijesti: