Naučna istraživanja

Vlasenica

 

U Vlasenici je 1992. godine ubijeno oko 2.500 Bošnjaka ili svaki sedmi stanovnik ovog grada. 

Zloc?ine nad Bos?njacima sa podruc?ja ops?tine Vlasenica su poc?inili planirano, sistemski organizovano pripadnici JNA/VJ, MUP-a Srbije, drugih srpskih formacija iz Srbije (dobrovoljci i plac?enici), te pripadni- ci Vojske i Policije Republike Srpske u periodu od 21. aprila 1992. do 13. marta 1993., kada je okupirana enklava Cerska, kao posljednje na- selje gdje su Bos?njaci skoro godinu dana branili svoja ognjis?ta i pruz?ali otpor agresoru. Okupacijom Srebrenice, inac?e sigurne zone UN-a, 11. jula 1995. godine, agresorke snage su na najsvirepiji nac?in ubile i veliki broj civila, Bos?njaka Vlasenice, koji su, vjerujuc?i u pravne i sigurnosne mehanizme me?unarodne zajednice, bjez?ec?i od agresorskih snaga, po- kus?ali nac?i spas u ovoj “sigurnoj” zoni UN-a. U gore pomenutim zloc?inima koje su srpske snage poc?inile u peri- odu 1992-1993. godine, glavnu odgovornost snosi politic?ko, vojno i policijsko rukovodstvo SRJ (SCG) c?ije jedinice (Novosadski i Uz?ic?ki korpus i pripadnici policije Srbije), te Krizni s?tab SDS-a Vlasenica, c?iji c?lanovi su imali nadlez?nost nad pripadnicima Teritorijalne odbrane i Policije Vlasenica, koji su uc?estvovali u svim zloc?inima nad Bos?nja- cima u navedenom periodu. Navedene c?injenice potvr?uju da se radi- lo o neospornoj namjeri srpskog rukovodstva da se djelimic?no unis?te Bošnjaci.

Na osnovu iznesenih podataka i dokaza, koji nedvojbeno svjedoc?e da su srspke snage iz Srbije i Crne Gore, u sadejstvu sa kolaboracioni- stic?kim snagama Vlasenice i okoline poc?inile sve oblike zloc?ina protiv c?ovjec?nosti i me?unarodnog prava, ukljuc?ujuc?i i zloc?in genocida nad Bos?njacima Vlasenice. Logic?nim se postavlja pitanje, zas?to nije niko od politic?kih i vojnih subjekata, kao i izvrs?ilaca zloc?ina procesuiran za zloc?ine nad Bos?njacima Zaklopac?e, Druma, Dz?amdz?ic?a, Pijuka, S?adi- c?a, Bes?ic?a, Cerske, kod Nove Kasabe, u logoru Sus?ica, na lokalitetu Mrac?nica, i drugim selima Vlasenice? Zas?to veliki procenat posmrtnih ostataka tijela Bos?njaka Vlasenice nije ekshumiran? Umjesto odgovora na ova pitanja, danas imamo sluc?ajeve da su neki od politic?kih i poli- cijskih subjekata srpskog naroda Vlasenice angaz?ovani na odgovornim pozicijama u institucijama Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Pored toga, danas u Bosni i Hercegovini na sceni imamo kulturu laz?i i negiranja zloc?ina genocida, kulturu selektivnog sjec?anja i izjednac?ava- nja odgovornosti za rat u Bosni i Hercegovini od strane predstavnika srpskih snaga koje su odgovorne za poc?injene zloc?ine.page307image3631711568.png page307image3631711872.png page307image3631712176.png page307image3631712480.png page307image3631712784.png page307image3631713088.png page307image3631713392.png page307image3631713952.png

Buduc?i da zloc?ini protiv c?ovjec?nosti i me?unarodnog prava ne za- starjevaju, nadati se je, vjerujuc?i u institucije pravde, prije svega, me- ?unarodne, da c?e najodgovorniji za poc?injene zloc?ine na podruc?ju Vla- senice biti krivic?no procesuirani, te da c?e njihovo privo?enje zakonu pravde biti makar moralna satisfakcija prez?ivjelim za njihove najmilije i vlastite rane i traume koje nose.Bos?njaci Vlasenice kao pripadnici nacionalne, etnic?ke i vjerske skupine kao takve, s?to po definiciji Konvencije o sprjec?avanju i kaz?njavanju zloc?ina genocida, Statuta stalnog Me?unarodnog krivic?nog suda i dru- gih relevantnih dokumenata predstavlja oblik zloc?ina genocida.

Za zloc?ine nad Bos?njacima ove ops?tine optuz?eni su pred Has?kim tribunalom, izme?u ostalih, Slobodan Milos?evic?, Radovan Karadz?ic?, Momc?ilo Krajis?nik, Biljana Plavs?ic?, Ratko Mladic? i Dragan Nikolic?. Slobodan Milos?evic?, iako mu je Has?ki tribunal dokazao odgovornost za zloc?in genocida u Bosni i Hercegovini, izbjegao je odgovarajuc?u kaznu zbog smrti u c?eliji zatvora, prije izricanja presude. Momc?ilo Krajis?nik i Biljana Plavs?ic? su oslobo?eni odgovornosti za zloc?ine nad Bos?njacima ops?tine Vlasenica.

Pred me?unarodnim krivic?nim tribunalom za bivs?u Jugoslaviju osu- ?en je Dragan Nikolic?, zv. Jenki drugostepenom presudom Suda na ka- znu zatvora od 20 godina. Pred sudom Bosne i Hercegovine osu?eni su Predrag Bastah, zv. Car na kaznu zatvora od 22 godine i Goran Vis?ko- vic?, zv. Vjetar na kaznu zatvora od 18 godina. Veljko Bas?ic?, upravnik logora Sus?ica, Tes?ic? Tes?o, Borovic? Dus?an i Zarije Ostojic? oslbo?eni su pred domac?im sudovima za zloc?ine koje su svjedoci iznosili u pretre- snom postupku. U ovoj knjizi su prezentirana brojna imena, koja su prez?ivjeli svjedoci u svojim izjavama naveli kao odgovrne, odnosno, direktne poc?initelje zloc?ina nad Bos?njacima sa prostora ops?tine Vlase- nica. Za mnoge zloc?ine svjedoci su precizno naveli imena poc?initelja zloc?ina nad konkretnim imenima civila Bos?njaka i u konkretnim mje- stima izvrs?enja zloc?ina. Paradoksalno zvuc?i c?injenica da protiv mnogih, prema izjavama svjedoka, izvrs?ioca zloc?ina nije, jos? uvijek, pokrenuta niti krivic?na odgovornost. Jedan od najtez?ih sluc?ajeva zloc?ina nad Bos?- njacima iz sela Zaklopac?a (16.05.1992) gdje su prez?ivjeli svjedoci u sluz?benim izjavama naveli imena izvrs?ioca zloc?ina i imena sluz?benih predstavnika vlasti srpskog naroda ops?tine Vlasenica koji su bili u tom selu prilikom izvrs?enja zloc?ina, a da, do sada, nije pokrenut niti krivic?ni postupak protiv istih.

The members of the Yugoslav People Army (JNA) from the com- position of the Novi Sad corps occupied the town of Vlasenica on the 21 of April 1992. After occupying the town, they made available a big quantity of implements and weapons to the local Serb forces in order to destroy Bosniaks in this area. The local political representatives of the Serb Democratic Party (SDS), getting a big quantity of weapons and munitions, started with crimes from over Bosniaks. At a very be- ginning, they dismissed „selected“ Bosniaks to informative talks, arre- sted them and bit them. A newly formed local Serb authority ultimately requested thet Bosniaks surender their weapons (they had just hunting weapons with a legal permission), what done in due course. After that, the Serb forces securely began to arrest and kill Bosniaks, and rob and pillage their possession. Numerous Bosniaks were took to the notorio- us camp called Sus?ica, where many men were killed and women were raped.

On the basis of relevant figures, it could be certainly stated that Ser- bia and Montenegro in the area of the Vlasenica municipality commited genocide and other forms of crimes against humanity and international law against Bosniaks, as members of a national, etnic, and religious group, as such. Available figures of the various provencience assert in the area of the Vlasenica municipality 2.637 were killed, of wich were 262 children, including approximately 16.ooo forcibly expelled, na- mely through the Sus?ica camp passed around 8.000, all houses of wor- ship were destroyed, which represent the main symbol of the religious and cultural substance of the Bosnian Muslims, more than 700 Bosniak women passed through Serbs torture, including a large number of them being sexsual abused and raped. These are the exact data and facts whi- ch certainly assert that over Bosniaks of Vlasenica in the period from 21 April 1992 to the begining of March 1993, including July 1995 (with the occupation of Srebrenica), the crime of genocide was commited, and that there was a real intent from Serbia, led by Slobodan Milos?evic?, including the authorities of the „Republika Srpska“, to distroy Bosniaks in order to abduct their possession (resident buildings, properties and movables), and this territory to be incorporated into the bordes of plan- ned Great Serbia in which only Serbs would live.page312image3663033872.png page312image3663032608.png page312image3663021728.png

page311image3576603296.png page311image3576603600.png page311image3576603904.png page311image3576604208.png page311image3576604512.png page311image3576604816.png page311image3576605120.png page311image3576605680.png


 

Vijesti: