Naučna istraživanja

No? najve?eg kulturocida u Evropi.

No? najve?eg kulturocida u Evropi. No? kada su heroji davali živote spašavaju?i knjige iz Vije?nice koja je plamtila u vatri. No? koja kontinuirano svjedo?i da je BiH ranjena, ali je neuništiva! No? kada su barbari pucali u knjige. 
 
Historija pokušaja poništenja bosanskohercegova?ke države, koja i danas traje, velikih je razmjera. U no?i izme?u 25. i 26. augusta 1992. srpske snage pod vodstvom osu?enog ratnog zlo?inca Radovana Karadži?a granatirale su sarajevsku Vije?nicu. Bio je to zlo?ina?ki pokušaj uništenja bosanskohercegova?ke države, ali i pokušaj uništenja bosanskohercegova?kog naslje?a.
 
Najprije spalili knjige, srušili spomenike, uništili pam?enje, a onda pisali nove knjige, napravili neke nove spomenike, pravili konstruirano novo pam?enje u cilju zaborava ko smo bili, u cilju poništenja bosanskohercegova?kog kulturnog naslje?a.
 
I onda Me?unarodni sud u Hagu je u svojim presudama uništavanje kulturnog naslje?a definiralo kao zlo?in koji se uklapa u zlo?in genocida. Zato je negiranje kulturnog naslje?a i njegove obnove nastavak genocida.
 
Mi koji smo preživjeli moramo da govorimo u svoje ime, ali i u ime onih koji su ubijeni, o onome što se desilo nama i našim porodicama sa ciljem sprije?avanja novog genocida. Svako na svoj na?in treba da zagovara eliminaciju posljedica genocida, kao trajni cilj, gdje god da se nalazi sve dok se to ne desi. Budimo ponosni što nam je domovina Bosna i Hercegovina, hodajmo podignute glave, jer naš je obraz ?ist, mi nismo posegnuli za osvetom nakon što je po?injen genocid.
 
Naša osveta je širenje istine, traženje pravde, proganjanje zlo?inaca i onih koji veli?aju ratne zlo?ince veli?aju?i njihove zlo?ine. Niko od nas nema pravo da se umori, da odustane i da kaže da ga se ne ti?e, to su prvi koraci na putu zaborava i ponavljanja genocida. Ja?ajmo naše veze sa domovinom, vodimo brigu o našim ognjištima, obnovimo ih i posje?ujmo, to je naša obaveza i to je najve?a kazna za one koji su ih uništili, a nas protjerali iz domovine. Svi zajedno možemo i moramo pobijediti sile zla koje i danas pokušavaju u miru ostvariti ratne ciljeve.  Nemamo pravo na zaborav, razo?arenje i odustajanje, jer je to cilj onih koji danas u miru na temeljima ratnih ciljeva zagovaraju i vode procese na podjeli Bosne i Hercegovine. 
 
Vije?nica ?uvar kulturno-historijskog naslije?a BiH je trn u oku kada je u pitanju kontinuitet bosanskohercegova?ke državnosti. Vije?nica je i simbol ?ovjeka i civilizacije. I barbarsku srušena i ljudski obnovljena Vije?nice poru?ije svim agresorima na BiH i svim kreatorima i izvršiocima genocida nad gra?anima BiH da je država BiH uvijek uspijevala pobijediti zlo i fašizam, agresiju i genocid.
 
Zato oni koji su zapalili Vije?nicu zapravo palili su povijest Sarajeva, tradiciju i kulturu države BiH koja je ?uvana u Vije?nici. Zbog tog barbarskog, anticivilizacijskog zlo?ina agresije i genocida palitelji Vije?nice i rušitelji države BiH ?e vje?no ostati na smetljištu historije.
 
Do danas brojni vlastodršci širom svijeta nisu shvatili da snagu misli i duha, bilo u obliku pisane rije?i ili izraženu nekim drugim umjetni?kim jezikom, nije mogu?e izbrisati. Još nije izmišljeno oružje koje je snažnije od snage bosanskohercegova?ke države.
 
BiH sa svojom historijskom državnom tradicijom je trajna i neuništiva država koja bez obzira na toliko agresija i genocida, bez obzira na mnoge analize takozvanih instituta širom svijeta o navodnoj propasti bosanske države, bez obzira na sadašnje antibosansko djelovanje udružene srpske i hrvatske paradržavne diplomatije i koalicije još svjedo?i najbolju mogu?nost realizacije ?ovjeka i civilizacije na osnovama bosanskohercegova?ke slobode.
 
Zato je Vije?nica simbol BiH i Sarajeva, ali i civilizacije, olicenje bosanskog ponosa, dokaz mizerije ubica i palitelja knjiga. Zabilježila je slavu i tugu BiH. ?ak i ranjena u agresiji, od zlo?inaca koji su pucali u knjige, u genocidu, urbicidu i kulturocidu svjedo?ila je neuništivost BiH. Poruku o neuništivosti BiH i danas nosi, ponosno prkose?i svima onima koji se trznu na bosanskohercegova?ku državu. Vije?nica ?uva BiH oduzimaju?i dah kako onima koji vole BiH, tako i onima koji je mrze. Obnova Vije?nice je najbolji na?in da se pobjedi zlo i pošalje poruka zlo?incima o neuništivostii BiH.
 
Na 31. godišnjicu barbarskog paljenja Vije?nice još jednom podsje?amo da fašizam nije pobje?en ni u BiH ni u svijetu.

Obnova Vije?nice kao trijumf graditelja jasan je dokaz da su dobra djela trajna i neuništiva baština, ali i poruka rušiteljima gradova i paliteljima knjiga i biblioteka, te kreatorima i izvršiocima agresije i genocida da zlo i mržnja nikada ne?e nadvladati. O tome Sarajevo i BiH mnogo znaju i tu svoju pri?u nikada ne?e prestati prenositi generacijama koje dolaze. Vije?nica ostaje simbol kulture, historije, tradicije i pam?enja za sve ljude zemlje BiH, za sve ljude svijeta, za sve civilizacije.
 
Institut za istraživanje genocida, Kanada se zahvaljuje svim generacijama koje su brižno ?uvale i sakupljale svjedo?anstvo o zemlji i državi BiH, njenom postojanju, historiji, kulturi i tradiciji, mole?i ih da sa?uvaju ovo neprocjenjivo blago.

Ne zaboravite, pamtite, opominjite! Ne u ime mrženje, ve? u ime bolje i sretnije budu?nosti.
 
Institut za istraživanje genocida, Kanada

Vijesti: