Podrške plemenitih

Ponovo tražiti imenovanje Josepha Ingrama za Visokog predstavnika u BiH.

Ponovo tražiti imenovanje Josepha Ingrama za Visokog predstavnika u BiH.
10. marta 2021. godine poslali smo pismo vladi Kanade i drugim vladama, ?lanicama Upravnog odbora Vije?a za implementaciju mira u BiH. Tada smo podržali kandidaturu  Kana?anina Josepha Ingrama za Visokog predstavnika u BiH, koga je nominirao ambasador Kanade pri UN.
Istovremeno smo smo izrazili zabrinutost zbog mogu?eg imenovanja Njemca Christiana Schmidta.
Ingram je odli?an poznavalac prilika u BiH, jer je izme?u 2000. i 2003. godine vodio ured Svjetske banke u Sarajevu, a kasnije je ovu instituciju, ali i niz drugih savjetovao o pitanju investicija i finansijskih aranžmana za BiH i regiju. Smatraju ga vrlo zaslužnim u tranziciji bh. ekonomije iz centralnoplanske u tržišnu. Kada su Aleksandar Vu?i? i Hašim Thaci objavili plan razmjene teritorija Kosova i Srbije, snažno je ustao protiv te ideje. Uz Paddy Ashdowna, Carla Bildta, Miroslava Laj?aka i Christiana Schwrz-Schillinga, i javno i privatno žestoko je lobirao protiv mogu?eg prekrajanja granica na Balkanu. 
Na žalost Joseph Ingram nije prošao. Rezultat izbora Schmidta je njegova anticivilizacijska politi?ka akcija na dan izbora kojom je narušio ugled OHR, države BiH, ali i države Kanade. Pogazio je suverenitet države BiH. Ponizio bira?e u BiH. Svoju politi?ku akciju je formulisao u Hrvatskoj sa ciljem davanja primata politi?koj opciji koja je presu?ena za Udruženi zlo?ina?ki poduhvat protiv države BiH. Svojom antibosanskom, antievropskom i antikanadskom  akcijom podržao je etni?ku podjelu države BiH koja je po?ela u agresiji, genocidu i udruženom zlo?ina?kom poduhvatu. Podržao je i secesionisti?ki antibosanski pokret na ?elu sa ?ovi?em i Dodikom.
Schmidtove odluke se moraju poništiti, a gra?ani i gra?anke BiH suprostaviti svima koji pokušavaju realizovati u agresijama oba susjeda na BiH zapo?etog plana etni?ke podjele BiH, koji još traje 30 godina poslije uspješne odbrane države BiH od agresora.
Treble bi ponovo tražiti imenovanje Josepha Ingrama za Visokog predstavnika u BiH.

Vijesti: