Podrške plemenitih

Magistar Abid Talić

 

Professor Emir Ramić zaista predstavlja jednu od najznačajnih ličnosti bošnjačkog korpusa kako ovdje u dijaspori, tako slobodno mogu da kažem i našoj matici Bosni i Hercegovini. U vremenu kada Bosna i Hercegovina i sam bošnjački nacionalni korpus prolaze krizu poslijeratnog identitieta, samorganizovanja i previzilaženja rana monstrouznog genocida počinjenog  u toku prošle decenije Emir Ramić svojim radom i djelom i aktivnošću unutar Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike stvorio optimalne uslova za historijski proces izgradnje bošnjačke nacionalne svijesti,  bazirane na principima demokratičnosti, pravde, isitne i istinske brige za svoga čovijeka, Bošnjaka. Emir Ramić iako ponekad kontraverzan u svojim stavovima prema određenim krugovima unutar bošnjačke intelektualne elite nam otkriva nužnost samosvješčivanja unutar okvira našeg bošnjačkog kulturnog, nacionalnog, i duhovnog bića uz duboku činjenicu i nužnost podsječanja na krvavu prošlost našeg naroda. Emir nas sviju obavezuje na tom putu, putu građenja čvrste bošnjačke nacije. On nepreza od stavova koje eliminiraju post-komunistički autorativni idealizam i nedozvoljava da interes pojedinca prevaziđe interes bošnjačke  nacije i inicira proces reforme bošnjačke političke svijesti do konačne pobjede bošnjačkog nacionalnog ideala. Upravo ovi koraci ga svrstavaju u red istaknutih Bošnjaka. 

Vijesti: