Podrške plemenitih

Do sada najuspješniji poduhvat u bošnjačkoj dijaspori

 

Autor, profesor dr. Fuad Muhić

Iako je, prema mojim saznanjima, Vaš rad formalno podrazumijevao realizaciju kroz institucije KBSA, njeogov realni efekat daleko prevazilazi i institucionalne i geografske okvire.

Iz vrlo dugačke liste Vaših značajnih inicijativa koje su meni poznate a koja je svakako tek mali dio svega onoga što ste Vi uradili, emotivno me posebno pogodila i istinski inspirirala odlično organizirana borba na otkrivanju krivaca za strašne zločine i genocid nad Bošnjacima u Prijedoru, Kozarcu i području Sjevero-Zapadne BiH, kao i svestrana zalaganja za rehabilitiaciju nevinih žrtava sa ovih područja.

 

Aktivnosti kojima ste ne samo stavili do znanja najvisim insititucijama SAD i Kanade, istinu o zločinima u BiH, nego i dobili njihove povratne konkretne odgovore i što je posebno važno njihovu podršku,- kao i veliki broj inicijativa za popravljanje položaja Bošnjaka u ovim zemljama, pretstavlja vjerovatno do sada najuspjesniji poduhvat u tom smislu.

 

TakoÄ‘e je neprocjenjiva i Vaša stalna angažiranost na političkom, ekonomskom i kulturnom afirmisanju Bošnjaka u dijapopri. Pregled Vašeg rada i uspjeha Vaših projekata, koliko god bio kratak, nikako ne smije ispustiti iz vida i Vaše inicijative za izmjene i dopune glasačkih prava Bošnjaka iz dijaspore u matičnoj državi BiH, koje su svojom odličnom organizacijom i agilnim provoÄ‘enjem u konkretnu akciju odigrale krupnu ulogu u pozitivnom profiliranju javnosti u BiH.

 

Nezavisno od bilo čijeg ličnog stava i privatnog mišljenja, bez obzira što, barem do sada, nisam imao priliku da Vas lično upoznam, činjenica da ste Vi obavili ogroman posao na ujedinjenu dijaspore Bošnjaka u Sjevernoj Americi, i da ste dali ogroman doprinos istini o agresiji na BiH i genocidu provedenom nad Bošnjacima, ostaje objektivan pokazatelj istinske i neprocjenjive vrijednosti Vaseg angazmana.

Sasvim je jasno da ubuduće KBSA treba i oraganizacijski i programski usaglašavati svoj rad sa situacijom i sa promjenama u sadržajima realizacije prava Bošnjaka, ali jedno je sasvim sigurno: njegovom radu Vi ste postavili institucionalne temelje, odredili vrjednosne i eticke standarde, i naznacili okvire dinamike, energičnosti i efikasnosti u provoÄ‘enju odluka članstva, kao i volje, odnosno najboljih interesa, svih Bošnjaka.

Vijesti: