Podrške plemenitih

Armin C.
Armin ÄŒusto: Institut za istraživanje zločina genocida Kanada kontinuirano radi na polju istraživanja krivičnog djela genocida, izgradnje društvene platforme počinjenog genocida nad Bošnjacima, ali i promovisanju vrijednosti naše države, elementima državnosti i shvatanja države Bosne i Hercegovine kao meÄ‘unarodno priznate i suverene države, u skladu sa principima MeÄ‘unarodnog prava. Suočeni sa činjenicom da Institut na čelu sa dr. Ramićem održava komunikaciju sa vladama Kanade, SAD-a, sa organizacijama u sastavu Ujedinjenih nacija, daje odgovor na pitanje, zbog čega se isti Insititut nalazi na meti napada negatora genocida. Presude MeÄ‘unarondog suda u Haggu i Stalnog suda u Haggu su izmeÄ‘u ostalog osnova za naš rad, jer sve dok vi negirate genocid mi ćemo vas tući naučnim u sudskim činjenicama.

Vijesti: