Podrške plemenitih

Ako je slučaj Emir Ramić zatvoren, otvara se pitanje - ko je slijedeći?

 

Piše: Ibrahim Osmanbašić  

"Dakle, nije primarno to što je neko lično verbalno ZA  profesora Emira Ramića - već, kolektivna kristalizacija svijesti - da se SLUÄŒAJ ne zatvori!; da naše kolektivno iskustvo ne zabilježi još jednu pobjedu NELJUDSKOG nad LJUDSKIM; neprijatelji Bosne i Bošnjaka da se ne naslaÄ‘uju nad nemoći intelekta pred najezdom agresivnog primitivizma; da još jednom SISTEM bude potisnut smjernom klevetom zlobnika i izdajnika sopstvenog gena!"

Ovaj tekst je nastao prvenstveno zbog autorske znatiželje da se analizira fenomen u kojem najizrasliju bošnjačku asocijaciju istovremeno napadaju i bošnjački diverzanti i velikosrpska avijacija. Uvidjevši da velikosrpski piloti imaju razloga da strahuju da bi nebeski narod mogao pasti na tur, te da bošnjački diverzanti nemaju nikakva racionalna razloga da se napadaju nešto što je nesporni kvalitet, odlučili smo tekst završiti skromnom i jasnom pre-porukom: Budimo uz Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike.

Opanak naspram Akademije

Bez daljnjeg da postoje duboke i zlokobne predrasude, zablude i iluzije u kolektivnoj svijesti bosanskog / bošnjačkog korpusa što se briljantnom mračnjačkom manipulacijom uspješno koriste za, kako duhovnu tako i institucionalnu, destrukciju komponenti društvenog sistema - sa akcentom na istaknute i progresivne pojedince - da bi dezavuisana i zastrašena masa nijemo i pokorno bila u službi megalomanskom, beskrupuloznom i samoelitiziranom čoporu  - kojem je teško odrediti sve dijagnoze rezonskih i moralnih poremećaja - uslijed samoisfrustriranosti zbog realnog pomanjkanja talenta, sposobnosti i znanja za visoko zahtijevne aktivnosti u duhu vremena - od opće i univerzalne kolektivne važnosti.

TEZA - 1
Ne mogu primitivci i intelektualci biti JEDINSTVANI - oko stvari znanstvenih ekspertiza - jer realno nemaju kvantum i kapacitete znanja da bi imali objektivan sud u društveno-povjesnom kontekstu.

Ko želi gore navedeno da stavi pod sumnju, tj. da dokaže suprotno - sebi, meni ili nekom - sa tom osobom ne mogu biti JEDINSTVEN u stavu, tj. konzekventno, u praksi! Dakle, to je donji prag, mog ličnog objektivizma - ili racionalizma.

Ako, pristanem - na „kompromis“, logično, ostajem bez stava - jer ona druga strana - DRŽI SVOJ STAV, što praktično znači i da neupućeni mogu biti EKSPERTI! Što je logički NE TAÄŒNO, a praktično neodrživo.

Znači insistiranje na praktičnom JEDINSTVU - u svemu, u načelu i principu - u odnosu primitivaca i intelektualaca, maralnih i nemoralni ljudi, onih koji promovišu i bore se za opće korisno i onih koji se bore za svoj interes i primarno samo sebe promovišu - znači relativizirati sve ono što podrazumjeva - zakon i princip, te, logika i moral, dakle karakter čovjeka.

TEZA - 2
Nema zakonitosti bez principa, niti ima moralnosti u odsustvu logike!


Ako neko želi da me uvjeri u suprotno u odnosu na gore navedeno - stavlja me u poziciju da ne mogu biti JEDINSTVEN sa njim, ili njima, ni u teoriji, a konzekventno, ni u praksi.

Ako neko pod imperativom „JEDINSTVA“, u načelu i principu - želi da budem, JEDINSTVEN sa onim koji olahko narušavaju znanstvene i kulturoliške aksiome i tekovine, onda je logično da se zapitam:
“Ko to i zašto čini?“ - jer insistirati na nemogućem, uporno i godinama - ne čine oni koji su lišeni uma, već oni koji um koriste
u-ko-zna-koje-svrhe, jer oni dobro znaju šta je moguće a šta ne, i tu je po srijedi neki-nad-umni-cilj, logično - javno deklarisan ili skriven. A to znači praktično OPANAK hoće da javno dokaže - a i prkatrično pokaže - ako nije pametniji, onda da je mudriji od AKADEMIJE!

TEZA - 3
OPANAK je - naspram Akademije  -  u dominaciji na praktično konzekventnoj relaciji, u prostoru općeg inretesa - danas, sad i ovdje.

a) Ako neko želi da me uvjeri u suprotno - onda mi mora obrazložiti - „Slučaj uvaženog profesora Emira Ramića“ - i to do tančina, što podrazumjeva: 1) period do podnošenja ostavke, 2) čin ostavke, i naravno, 3) bližu i daljnju budućnost, u konstuktivno pozitivnom kontekstu, nakon ostavke na vitalnu funkciju jedne krovne organizacije koja treba da zastupa interese etničke grupacije na jednom kontinentu!, dakle bošnjačke, u cilju perspektiva BiH. Smatram to eklanktnim primjerom - znači praktičan primjer, par exellence, izrazite suštinske i praktične vrijednosti - u čemu se ogleda realitet stvarne praktične djelotvornosti u sferi intelekta -
danas-u-nas-sada-i-ovdje.


b) Dakle, u suštini, ne mogu oni koji imaju duhovne obzire biti JEDINSTVENI sa onima koji imaju materijalne primarne ciljeve, tj. sukob mišljenja, principa i stavova je neminovan ako neko preferira
stvari-od-općeg-interesa i onog (onih) koji želi po svaku cijenu ostvariti lični interes, a praktično to znači: ZA ISTIM STOLOM NE MOGU U MIRU SJEDITI I SARAĐIVATI - ljudi opredjeljeni da djeluju na planu opće dobrobiti i oni koji sve gaze i blokiraju, dakle, - RAZJEDINJAVAJU, i čine destrukciju akcionih programa i planova - u načelu a i po svakom pitanju i segmentu, u svako vrijeme i na svakom mjestu!
Ko je tu za JEDINSTVO - „gospodin“ OPANAK ili Akademija? ...ili... Kakva je tvarnost, ili sadržaj, JEDINSTVA kojim se maše pred očima ljudi i muti svijest - i stavlja kao cilj nad svim ciljevima...?

TEZA - 4
Ako gospodin Emir Ramić ističe razlog za podnošenje ostavke, izmeÄ‘u ostalog, i „U ime bošnjačkog jedinstva“ - da li je to nedostižni ideal, san plemenitih duša, foskula koja mu je svjesno stavljena na teret da bi ga slomila - te je njegovo samopožrtvovanje - iznuÄ‘ena nesvrsishodnost-koja je sama sebi cilj i smisao, a, istovremeno, nužno prihvaćen ISFORSIRANI KOMPROMIS (ideala radi) gledano sa aspekta „svršenog čina“, ili scenarijskog trika iskusnog režisera? -  jer se ne vidi niti čuje da se išto pozitivno talasa preko okeana - a dobro za BOSNU I BIH, kao što se naviklo u vrijeme angažmana uvaženog profesora Emira Ramića!

Dakle, ideja ideala bošnjačkog jedinstva, ako se pretoči u zakonomjernosti praktičnog imperativa - da li se nužno završava u ambisu iracionalizma!

Ima li racionalnih mjera za foskulu, ideal, stav ili tvrdnju - BOŠNJAÄŒKOG JEDINSTVA?

U kojoj se jedinici mjeri - i gdje je to jedinstvo ispoljeno u vremenu i prostoru?, Dakle, ko ili šta je relevantan da govori da li negdje ima ili nema tog jedinstva - u kojoj mjeri, iz kojih razloga, te, ko će reći nešto o onima koji TO JEDINSTVO provode u praksi, a ko to koristi - od prilike do prilike, da bi mu se otvorila vrata - srce, duša ovog naroda - da bi se umilio ovom izvaranom i namučenom narodu kao dušebrižni sin, te nakon HAJROVANJA, nestao u najdublje mrakove licemjerstva?!

Dakle, koliko ima bošnjačkog jedinstva u Sarajevu - a koliko u Sjevernoj Americi, te, ko daje ostavke - u Sarajevu zbog tog pitanja, kao i što se to dogodilo u Americi a ne u Bosni, tj. Sarajevu!
I naravno, zašto Bosna, a i njen glavni grad, sramno šute dok joj se patriotska pamet ponižava od neukih megalomana, a intelekt jeca pod OPANKOM!

TEZA-X
Za i protiv Emira Ramića

Oni koji su podržali ili nisu uvaženog profesora, koji su to javno rekli ili nisu; oni koji to na jeziku imaju a nemaju u srcu; oni koji jednako gledaju i jedne i druge - i čekaju da jedni nadvaladaju a drugi budu iskompromitovani u javnosti - te da ih sami
„dokusure“; oni koji su „zakuhali čorbu“ i po provjerenom receptu - zavadi pa vladaj - održavaju javni antagonizam - a koji je OTROV JEDINSTVU što ga deklarativno zagovaraju a u duši se raduju uznemirujućem raskolu na koji se šav racionalizma teško staviti može - niti rade na zalijčenju rana na koji duh krvari sramno - već sebe vide kao TITULARE FIKTIVNOG JEDINSTVA, jer ga praktično nema - niti mu se praktičan modus naslutiti da - jer ANTIKOCEPTUALIZAM se fiksira kao jedini praktičan modus NAŠE zajedničke izvjesnosti; oni koju nameću javne diskusije o niskostima a ne pominju SISTEM PRAKTIÄŒNOG DJELOVANJA, gdje programi i projekti su ti koji nose boljitak, te JEDINSTVO PRAKTIÄŒNOG ANGAŽMANA, a gdje se otvara prostor za afirmaciju naših sposobnih i kreativnih sunarodnika u matici i dijaspori - u odsustvu analitike predhodnog perioda i planiranja budućnosti - što su ti NOSIOCI STVARNE REALIZACIJE IDEALA JEDINSTVA u mjeri koja otvara perspektive LJUDIMA od uma a ne od primitivnog izlišnog deklaralizma - gdje iza pompeznih riječi ne stoje srazmjerna djela; oni-koji-ne-igraju kako OPANAK svira a drže do stvari Akademije  - u zabludama su okeanskim ako misle da - ako se zaključi slučaj Emir Ramić, neće biti slijedeći prikovani uz-stub-javne-omraze, po hiru duhovnih izroda svoga naroda....

OPANAK-pragma je JEDINSTVENA u konceptu da nadmudri Akademiju, pošto ne može biti znanstveni kvantum - tako što će je oboriti u blato javne bruke - jer nema argumente ni mogućnost da VLADA racionalizmom, već kroz ucjene (diplomatski rečeno - KOMPROMISE) nameće iracionalno carstvo u institucijama (društva), gdje ne-poslušna i ne-podanička pamet biće sankcionisana
javnim linčom (personalna  javna degradacija) kroz afirmaciju kleveta i rušenja ličnosti - u cilju prigrabljivanja funkcija da bi se manipulisalo institucijama od ugleda i značaja, te, stekla društvena MOĆ!

OPANAK-sistem, ima sve što mu treba, ali želi VIŠE... želi da vlada: a pošto nema moralnih i intelektualnih vrijednosti što bi spontalno izazivalo poštovanje kod sunarodnika, a i šire, - dakle, kod ljudi - onda oko sebe okuplja
ne-ljude-sumnjivih-moralnih-kvaliteta kojima je zavist inspiracija i koji putem  primitivnističkoafirmativne destrukcije ubiru javne poene srozavajuće ugledne javne kvantume; odašiljući zloslutne poruke: DANAS taj i taj... a SUTRA bilo ko...

Oni koji su obdareni razumom i kojima su dostupna znanja
o svijetovima, društvima i ljudima, o kulturi, nauci i umjetnostima - nisu ni blizu JEDINSTVENI kao što su to mračnjaci!; oni koji znaju a šute - vide a ne reaguju; oni koji klimaju glavom na izokrenutu istinu; oni koji gledaju kako moralno masakriraju i ponižavaju jednog intelektualca(-e) na krajnje nehuman i primitivan način - i javno sramno su latentni; - neka ne misle da neće biti
"VEZANI ZA STUB JAVNOG SRAMA", sa kog je skinut uvaženi profesor - istog trena čim je dao OSTAVKU! - i transportovan u sramni kolektivni zaborav!, transportovan u sarkofag tabua, transportovan... ali... KO JE SLIJEDEĆI?

Oni što su bili ZA ili PROTIV...?
Naravno da to nema nikakve veze sa OPANAK-rezonom, a tu i jeste otrov te smrtonosne žaoka antikonceptualizma u carstvu antilogike gdje svako ko odašilje pozitivne vibracije neće biti ostavljen na miru da djeluje na afirmaciji opće dobrobiti - sve dok se DUHOVNI KVANTUM ne bude poštovao na ljudski dostojan način - i javno i tajno, na jeziku i u srcu! Ta, možda Vas i zaobiÄ‘e da vidite osmijeh na licu škorpiona - a kada otrov uÄ‘e u krv - OSMIJEH OBMANE gubi na značaju, jer funkcije srca odumiru!

Dakle, nije primarno to što je neko lično verbalno ZA  profesora Emira Ramića - već, kolektivna kristalizacija svijesti - da se SLUÄŒAJ ne zatvori!; da naše kolektivno iskustvo ne zabilježi još jednu pobjedu NELJUDSKOG nad LJUDSKIM; neprijatelji Bosne i Bošnjaka da se ne naslaÄ‘uju nad nemoći intelekta pred najezdom agresivnog primitivizma; da još jednom SISTEM bude potisnut smjernom klevetom zlobnika i izdajnika sopstvenog gena!

Po meni, ako se slučaj Emir Ramić zatvori uz nijemost Sarajeva i Bosne, Amerike i ostalih kontinenata - svi smo mi slijedeći X-Ramići koje isto čeka!
A, opet, siguran sam da će oni koji ljigavo šute - biti poniženi prije onih koji su spremni da brane i svoje i dostojanstvo ÄŒOVJEKA ... a JEDINSTVO koje
u Bosni-u Bošnjaka ima smisla, a koje zlokobno nedostaje u javnom angažmanu - je JEDINSTVO PAMETI na moralnim osnovama!

TEZA-Y
SIMBOL BOSANSKIH PERSPEKTIVA

Dakle, kroz izgradnju SIMBOLA prosperiteta opće dobrobiti u glavnom gradu BiH, dakle Sarajevu, - multifunkcionalnog TORNJA koji će opredmetiti JEDINSTVO ljudi dobre volje i namjera, otvara se izvjesan PUT časne historijske egzistencije naroda koji takvu budućnost i zaslužuje - ako je spreman da je gradi i izgradi!

Vijesti: