Podrške plemenitih

Esad D.

Poštovani prof. Rami?u,

 

Obra?am Vam se kao osobi izuzetnog integriteta i važnosti za naše društvo, za Bosnu i Hercegovinu.


Upravo to društvo i državnost Bosne i Hercegovine u cjelini ozbiljno su ugroženi, s tendencijom daljeg dramati?nog pogoršavanja. Politi?ki subjekti, odnosno politi?ke partije u Bosni i Hercegovini, ve? 30 godina produbljuju krizu, dokazuju?i – iz jednog u drugi izborni ciklus – da nemaju viziju ni sposobnost za harmoni?nu integraciju društva, da nisu u stanju niti imaju volje da državu Bosnu i Hercegovinu, odnosno njene gra?ane i narode, povedu s puta antagoniziranja magistralnim putem pune saradnje, ravnopravnosti i prosperiteta.


Politi?ki subjekti, ili misionari me?unarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, tako?er ne djeluju konstruktivno, o ?emu svjedo?i i ?injenica da ve? trideset godina ova zemlja ne prevladava krizu iako je de facto pod protektoratom upravo te me?unarodne zajednice.


U tako teškim okolnostima, s vrlo neizvjesnom sudbinom, ukazuje se kao jedna od važnih mogu?nosti pozitivnog, ustavno-patriotskog djelovanja, povremeno oglašavanje što ve?eg broja naših intelektualaca i umjetnika. Individualno djelovanje/oglašavanje svakako je pozitivno, ali djelovanje grupe od nekoliko desetina autoriteta vjerovatno ima ve?i efekt.


Pozivam Vas da budete dio toga „patriotskog korpusa“ te da na taj na?in tako?er – kao autoritet u ovome društvu – date svoj doprinos državnosti Bosne i Hercegovine, prosperitetu njenih gra?ana i naroda.


Naš cilj nije bavljenje dnevnom politikom ve? povremeno zajedni?ko oglašavanje u vezi s najvažnijim, strateškim pitanjima u zemlji. Takvo oglašavanje potpisalo bi, prema zamisli, nekoliko desetina intelektualaca, ?lanova akademske zajednice, umjetnika, te bi naši adresati bili  doma?i i inozemni mediji, ambasade, relevantne me?unarodne institucije. Svaki tekst/saop?enje biste, naravno, dobili na uvid prije nego što ga potpišete, a možete, eventualno, i uskratiti svoj potpis ukoliko se ne slažete sa sadržajem teksta/saop?enja.


U ovome „korpusu“ ne?e biti ?elnici politi?kih partija niti vjerskih zajednica.


U sveop?oj i uznapredovaloj destrukciji naše države i društva, ali i u neshvatljivoj apatiji javnosti, ovo bi mogao biti Vaš/naš doprinos o?uvanju države i izgradnji prosperitetnog društva.


U?inimo to. Pokušajmo.


Molim Vaše o?itovanje u vezi s ovim pismom,


S najve?im poštovanjem,
                                                                                                             Akademik Esad Durakovi?


                                                                                                               

                                                                                                                

 

PS  Ljubazno molim da mi u roku od sedam dana najviše odgovorite i da, eventualno, predložite ime ili imena osobe/osoba za koje vjerujete da ih treba uklju?iti u našu akciju.

Vijesti: