Podrške plemenitih

Aksamija

Akademik Emir Rami?
Akademik Emir Rami? je više od 20 godina angažovan u borbi za istinu, pravdu, kulturu sje?anja, za bolju BiH, za lobiranje i prezentaciju najboljih bosanskohercegova?kih vrijednosti. Bavi se istraživanjem i nau?nim prou?avanjem zlo?ina genocida, najsloženije društvene pojave u društvenoj stvarnosti. Rezultatima nau?nih istraživanja genocida i drugih oblika zlo?ina protiv ?ovje?nosti i me?unarodnog prava u BiH, ali i šire, i generalizacijom rezultata empirijskih istraživanja, postulativnog zna?aja i karaktera dao je doprinos zasnivanju, konstituisanju i razvijanju Nauke o genocidu u sistematici društvenih i humanisti?kih nauka. Doma?i i strani analiti?ari uvrštavaju ga u jednog od boljih poznavalaca genocida.
Kao direktor ugledne nau?no istraživa?ke institucije, Instituta za istraživanje genocida, Kanada razotkrio je i svijetu pokazao razmjere agresije i genocida na Republiku BiH.
Rami? je osniva? i direktor Instituta za istraživanje genocida Kanada, ?lan Bošnja?ke akademije nauka i umjetnosti, Asocijacije svjetskih istraživa?a genocida, Komiteta memorijalnog muzeja holokausta Kanade, Kanadskog muzeja za ljudska prava, Asocijacije “ Svijet bez genocida” i mnogih drugih organizacija za zaštitu ljudskih prava i sloboda širom svijeta. Aktivno je radio i doprinio da se u parlamentima SAD, Kanade, Australije, Evropskog parlamenta i parlamentima desetak drugih država usvoji rezolucija o genocidu u Srebrenici i BiH. Rami? je dobitnik više nagrada i priznanja: Posebne plakete Kanadskog parlamenta za doprinos nauci o genocidu i zaštiti ljudskih prava i sloboda, Zlatne zna?ke Univerziteta u Sarajevu za posebne zasluge na planu nau?nog istraživanja i prezentovanja rezultata nau?nih istraživanja o genocidu u Srebrenici i BiH u svijetu, Velike plakete Instituta za istraživanje zlo?ina protiv ?ovje?nosti i me?unarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, posebnog priznanja Reisu-l-ulema dr. Husein ef. Kavazovi?a za širenje istine o genocidu po?injenom nad Bošnjacima za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu, Plakate Parlamenta Kanade za borbu za ljudska prava i slobode, priznanje Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike “?amil ef. Avdi?” za životno djelo.
Akademik Ramic je autor “Knjiga Pam?enja i Opomene”.
Udruženje “Žena žrtva rata” uvažavaju?i prijedlog mnogih organizacija i zajednica u BiH i dijaspori, uvažavaju?i prijedlog mnogih istaknutih pojedinaca u svijetu, posebno u Kanadi, imenovalo je akademika Emira Rami?a za ambasadora Kulture sje?anja istine i pravde u BiH.
Prilikom posjete Kanadi predsjedavaju?i Predsjedništva BiH Željko Komši? je uru?io Plaketu Predsjedništva BiH Emiru Rami?u za dogogodišnji rad na planu odbrane i ja?anja bosanskohercegova?kih interesa u Kanadi.
Akademik Mehmed Akšamija

Vijesti: