Podrške plemenitih

Bakira

Poštovani ?lanovi Vije?a Kongresa bošnja?kih intelektualaca,

 

Uvažavaju?i prijedlog mnogih organizacija i zajednica u Bosni i Hercegovini i dijaspori, uvažavaju?i prijedlog mnogih istaknutih pojedinaca u  i van Bosne i Hercegovine Udruženje “Žena žrtava rata’ ima ?ast i zadovoiljstvo predložiti dr. Emira Rami?a, direktora Instituta za istraživanje genocida Kanada za Povelju Vije?a Kongresa bošnja?kih intelektualaca za životno djelo za ovu godinu.

 

Ove godine se navršava 15 godina rada Instituta za istraživanje genocida Kanada koji je najviše na svijetu uradio na planu institucionalizacije kulture sje?anja u borbi za istinu, pravdu ljudska prava i slobode.

 

Istovremeno ove godine se navrašaba 20 godina rada dr. Rami?a, rada koji je prepoznat širom svijeta.

 

Posebno isti?emo da je zaslugom dr. Rami?a bosanski jezik priznat u Kanadi i SAD na osnovu ?ega je osnovana više od 50 škola bosanskog jezika u Sjevernoj Americi. Istovremeno zaslugom Instituta za istraživanje genocida Kanada narodno ime Bošnjak se upotrebljava u federalnom popisu stanovništva u Kanadi.

 

Dr. Rami? je ispoljio posebnu aktivnost u procesu lobiranja za vašu Deklaraciju o Ustavnim i drugim reformama Bosne i Hercegovine. Deklaracija je dostavljena svima ?lnovima oba doma Parlamenta Kanade, premijeru Kanade Justin Trudeau i svim bitnim organizacijama i zajednicama u Kanadi. Na taj na?in dr. Rami? je dao doprinos i ugledu Vije?a u Kanadi.

 

Imaju?i u vidu istaknut rad dr. Rami?a, zna?ajan doprinos u realizaciji djelatnosti Vije?a, doprinos afirmaciji Vije?a u Kanadi, te posebno njegov doprinos  u borbi za ostvarivanje temeljnih ljudskih prava i sloboda, integracijskih procesa u bosanskohercegova?kom društvu i državi, promicanje pozitivnih procesa u Bosni i Hercegovini, kao i same države Bosne i Hercegovine i doprinos duhovnom i materijalnom razvoju i djelovanju na promociji mira, tolerancije i humanosti nadamo se da ?ete prihvatiti ovaj prijedlog koga su podržali mnogi.

 

Dr. Emir Rami? je ro?en u Prijedoru, Bosna i Hercegovina. Trenutno živi u Hamiltonu, Kanada. Rami? je osniva? i direktor Instituta za istraživanje genocida Kanada, redovni ?lan Bošnja?ke akademije nauka i umjetnosti, Asocijacije svjetskih istraživa?a genocida, Komiteta memorijalnog muzeja holokausta Kanade, Kanadskog muzeja za ljudska prava, Asocijacije “Svijet bez genocida” i mnogih drugih organizacija za zaštitu ljudskih prava i sloboda širom svijeta. Aktivno je radio i doprinio da se u parlamentima SAD, Kanade, Australije, Evropskog parlamenta i parlamentima desetak drugih država usvoji rezolucija o genocidu u Srebrenici i BiH. Doma?i i strani analiti?ari uvrštavaju ga u jednog od najboljih poznavalaca zlo?ina genocida. Rami? je dobitnik više nagrada i priznanja: Posebne plakete Kanadskog parlamenta za doprinos nauci o genocidu i zaštiti ljudskih prava i sloboda, Zlatne zna?ke Univerziteta u Sarajevu za posebne zasluge na planu nau?nog istraživanja i prezentovanja rezultata nau?nih istraživanja o genocidu u Srebrenici i BiH u svijetu, Velike plakete Instituta za istraživanje zlo?ina protiv ?ovje?nosti i me?unarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, posebnog priznanja Reisu-l-uleme dr. Husein ef. Kavazovi?a za širenje istine o genocidu po?injenom nad Bošnjacima za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu, Plakate Parlamenta Kanade za borbu za ljudska prava i slobode, priznanja Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike “?amil ef. Avdi?” za životno djelo. 

 

Bakira Hase?i?

Predsjednica Udruženja Žena žrtva rata.

Vijesti: