Promocije

Vulin

Anticivilizacijski dolazak i govor Aleksandra Vulina, negatora genocida, na obilježavanju Dana općine Srebrenica. 

Kontinuirana antibosanska kampanja Aleksandra Vulina je znak kontinuiteta koncepta srpske velikodržavne ideologije politike i prakse, koja ima anticivilizacijski, antidemokratski i neljudski karakter. Vulin je jedan od najaktivnijih voÄ‘a srpske velikodržavne ideologije, koja ima za cilj stvaranje velike Srbije na račun podjele i uništenja države BiH i posebno bošnjačkog naroda.
Vulin mora znati da je prošlo vrijeme velikosrpske nadmoćnosti i nametanja “istina” koje su, ustvari, najobičnije podvale i laži. Manji bosanskohercegovački entitet je dejtonska kategorija teritorijalnog dijela jedinstvene bosanskohercegovačke države, države koja je priznata od meÄ‘unarodne zajednice, uključujući UN, EU, SAD i Kanadu bez entiteta.
Kontinuirana Vulinova antibosanska kampanja je osuđena od svih istinskih prijatelja ponosne države BiH. Bosanski narodi i građani u i van BiH preziru Vulina.
Pravosnažnom presudom od 26. februara 2007. godine, Internacionalni sud pravde u Hagu je sudskom formulacijom da su vojska i policija RS osmislile i izvršile genocid u Srebrenici, otvorio legitimnu i legalnu mogućnost potpunog pravnog osporavanja entiteta RS. Antibosanska koalicija u BiH i u svijetu, putem anticivilizacijske revizije historijske, sudske i naučne istine o genocidu u Srebrenici, nastoji nametnuti priču da je entitet RS trajna državna kategorija. A svaki meÄ‘unarodni ugovor podliježe osporavanju i poništenju ako postoje pravni razlozi za to. Oni su sadržani u Bečkoj konvenciji o pravu meÄ‘unarodnih ugovora od 1969, koja kodificira postojeće običajno meÄ‘unarodno pravo koje se odnosi na meÄ‘unarodne ugovore i po kojoj sudi najveći sud na našoj planeti, Internacionalni sud pravde u Hagu.Ništavan je svaki ugovor koji je u trenutku sklapanja suprotan imperativnoj normi općeg meÄ‘unarodnog prava, kakva je norma ius coens sadržana u članu 53. Bečke konvencije, a koja na prvom mjestu ima zabranu genocida.
IGK

Vijesti: