Promocije

Promocija knjige Emir Ramic

Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK} informiše javnost da je povodom 20 godina rada dr. Emira Rami?a, direktora IGK, 26. godišnjice od genocida u Srebrenici i 29. godine od po?etka genocida u Prijedoru izašla iz štampe knjiga "Pam?enja i opomene”, autora Emira Rami?a u izdanju IGK.

Emir Rami? više od 20 godina radi na planu istraživanja genocida, ratnog zlo?ina i zlo?ina protiv ?ovje?nosti, borbe za ljudska prava i slobode i borbe za istinu, pravdu i kulturu sje?anja. Radi se o udžbeniku historijskog sje?anja u sedam poglavlja sa preko 200 tema iz oblasti kulture sje?anja i ljudskih prava i sloboda. Svojevrsna hronika borbe za istinu i pravdu sa jedinstvenom mapom genocida nad Bošnjacima. Sedam poglavlja knjige su: Nau?na istraživanja, "Smrtopisi genocida nad Bošnjacima", Izbor iz intervjua, “Besjede", Slovo o knjigama, Hronika borbe za istinu i pravdu, Eseji, pisma, poruke, pouke.

Predgovor je napisao akademik Abdulah Sidran, koji je napisao: 
“Nalazimo se pred djelom jednog od najvažnijih bošnja?kih intelektualaca s po?etka 20. stolje?a. U našim nau?nim i publicisti?kim edicijama nismo imali ovakvu knjigu, da je na tako malom prostoru kazano tako puno. Djelo Emira Rami?a je uistinu šire od svih institucionalnih adresa na kojima je davao svoj nesebi?ni doprinos, u profiliranju kulture sje?anja, u borbi za istinu i pravdu o genocidnoj agresiji, u organiziranju i stasavanju bosanskohercegova?ke dijaspore, u borbi za bosanski jezik i obrazovne programe, u kulturnom pregalaštvu i didakti?koj produkciji, a nadasve u svjedo?enju jednog vanserijskog, bezmalo hroni?arskog aktivizma, u pra?enju i tuma?enju aktuelnih doga?aja. Pred nama je djelo jednog nau?nika, jednog publiciste, jednog aktiviste, jednog menadžera i lobiste... Sve u jednom jedinstvenom Bošnjaku, koji je u posljednjih dvadeset i više godina ostavio nekoliko hiljada pisanih i aktivisti?kih tragova, a taj rad bi, u objektivnim okolnostima, zavre?ivao jednu nau?nu konferenciju, sa nekoliko tematskih cjelina. 
...Možda baš u onim tematskim okvirima kako su data poglavlja u ovoj knjizi, uz doprinose koje je Emir Rami? imao u okviru institucija koje je graditeljski podizao”.

Akademik prof. dr Suad Kurt?ehaji? je napisao Uvod u poglavlja: 
“ Emir Rami? je napisao svojevrsnu genocidografiju, mapu ili kartu genocida sa osnovnim podacima. To su elementarne lekcije bez kojih više nema ni patriotske kulture ni antifašiasti?ke higijene u bošnja?kom narodu i op?enito u bosanskohercegova?kom društvu, ali i šire. U proteklih dvadeset godina Emir Rami? je pod agendom Nau?nih istraživanja objavio preko 700 naslova, od ozbiljnih nau?nih radova, do historiografskog tretmana godišnjica zlo?ina i važnih doga?aja, ali i pravovremenih reakcija na aktuelne doga?aje koji su zadirali u pitanje ratnih zlo?ina i tretmana pravosudne i povijesne istine. Emir Rami? je napravio most izme?u nau?nog tretmana tema iz oblasti kulture sje?anja i potreba savremenog trenutka da se ova važna oblast ne prepusti trivijalizaciji i nepismenosti”.

Akademik prof. dr . Ferid Muhi? je napisao recenziju: 
“ U svom djelu Emir Rami? na svim poznatim ?injenicama rekonstruiše autenti?u istinu o agresioji Srbije i Crne Gore s jedne strane i Hrvatske s druge strane na Bosnu i Hercegovinu. 
Na 221 stranici djelo Knjiga pam?enja i opomene, predstavlja jedan nov metodološki pristup koji rekonstruiše integralnu istorijsku istinu, spašavaju?i je od zaborava i posebno, od bezbrojnih faksifikata. 
Eti?ki fundirana, ova knjiga sadrži i snažnu mobiliziraju?u poruku koja kroz upozorenje Bošnjacima, opominje demokratsku i pravdoljubivu javnost cijelog svijeta na zlo?ine koji su pod plaštom istine i pravde po?injeni u Bosni i Hercgovini, ali koji se, tako?e, svakodnevno doga?aju i planiraju u budu?nosti u mnogim dijelovima svijeta”.

Udruženje “Žena žrtva rata” uvažavaju?i prijedlog mnogih organizacija i zajednica u BiH i dijaspori, uvažavaju?i prijedlog mnogih istaknutih pojedinaca u svijetu, posebno u Kanadi, imenovalo je akademika Emira Rami?a za ambasadora Kulture sje?anja istine i pravde u BiH.

Video o knjizi: “Pam?enja i opomene”, autora Dr. Emira Rami?a

Emir Rami??: Biografija

Vijesti: