Promocije

Stigla je u Kanadu i druga knjiga Diliste Me?edovi?.

Stigla je u Kanadu i druga knjiga Diliste Me?edovi?. Knjiga "Zlatno doba" je obogatila našu arhivu. Ova korisna knjiga je obogatila bosanskohercegova?ku, posebnu bosanskodubi?ku kulturnu i historijasku tradiuciju.
Nekoliko re?enica iz moje recenzije:
"Dilistino konstantno vra?anje gradu i sudbinama njegovih ljudi je zapravo njen život, bogat doga?ajima i ljudima tih doga?aja, bogat kao što su bogate inspirativne ?aršije i mahala bosanskih gradova koje tako snažno ?uvaju ideju Bosne i bosanski duh oli?en u priznavanju, poštovanju, tolerisanju drugog i druga?ije kao modusa bitisanja ?ovjeka, gra?anina, grada, zajednice. Svojom pri?om isprepletenom nizom doga?aja obi?nih, ali za nju vrlo važnih ljudi, Dilista vra?a svoj grad, ali i svoju umjetn?ku misao onima kojima i jedino pripada, ljudimna koji su žvjeli i umirali za svoj grad, svoju domovinu".

Vijesti: