Promocije

Podaci, tekst i ostalo od BICH za monografiju IZBSA

Podaci, tekst i ostalo od BICH za monografiju IZBSA

Bošnja?ki islamski centar Hamilton

Bosnian islamic Centre of Hamilton

 

 

Proces utemeljenja džemata Bošnja?ki islamski centar, Hamilton, po?eo je na inicijativu glavnog imama za bošnja?ku dijasporu u Kanadi Tajib-ef. Pašanbegovi?a, u mubarek ramazanu 1997. godine, s mladim imamom Ismail-ef. Feti?em, samo nekoliko mjeseci po njegovom dolasku u Kanadu. ?etiri, u džematu organizirane teravije (u ku?i Rizvana Huski?a,Husrefa Mujki?a, Hasana Dizdarevi?a i Seada Kadica) rezultirale su dogovorom da ubrzo, poslije Bajrama, po?ne vjeronauka u multietni?kom islamskom centru Muslimanske zajednice Hamilton (Muslim Association of Hamilton), gdje je predsjednik bio Bošnjak Smail Be?irspahi?. Za ramazan slijede?e, 1998. godine, Tajib- efendija i Ismail-efendija po?eli su blagovremeno da pripremaju rješenja, pa je, nakon nekoliko sastanaka s džematlijama, ugovoreno da se teravija klanja u podrumu stambene zgrade na adresi 2520 Barton Street, u kojoj je živjelo dvadesetak bošnja?kih familija i desetak dodatnih, desetak u bližem komšiluku. Tu je održavana i vjeronauka, sve do po?etka 1999. godine. Usljed nemogu?nosti da se prona?e adekvatan prostor za ramazan te 1999. godine, džemat je ostao bez organiziranih ramazanskih aktivnosti, što je izgledalo kao korak unazad. To je znatno utjecalo na po?etni entuzijazam, pa je trebalo vremena i napora da se povjerenje obnovi i da se krene naprijed. Pred kraj te godine, nakon jednog mevludskog programa, koji se mogao komotno nazvati “obnoviteljskim”, vjerske aktivnosti su ponovo uspostavljene.


Uzimanjem, pod kiriju, prostorija na raskrsnici Quenston/Grays Road, 2000. godine, Bošnjaci Hamiltona pokazali su odlu?nost da ozbiljnije krenu u pravcu utemeljenja džemata. Tu su se, s uspjehom, odvijale najvažnije vjerske aktivnosti i uporedo s tim sazrijevala je isvijest o potrebi osiguranja vlastitog prostora. U maju 2002. godine, realizirana je kupovina starije troetažne ku?e s pove?om baš?om, na 202 Barton Street, op?ina Stoni Krik (Stoney Creek), gdje je bila najve?a koncentracija Bošnjaka. Ku?a je temeljito adaptirana i renovirana, pa su ionako dobre vjerske aktivnosti dodatno osjetno živnule. Kako se ?lanstvo rapidno pove?avalo, tako su rasli i snovi o ve?em i funkcionalnijem prostoru. Ismail-efendija je djelovao inspiriraju?e i poticajno, što je me?u džematlija snažilo vjeru i samopouzdanje. Njegove liderske sposobnosti, znanje u vijeri, te njegov odnos prema svim bitnim komponentama bošnja?kog nacionalnog bi?a bile su krucijalno važni elementi za razvoj džemata u Hamiltonu. Uslijedila je kupovina ku?e i ove?e parcele zemlje. Komad zemlje znatno ve?e kvadrature, koji je istovremeno bio na prodaju s druge strane mesdžidskog imanja, Odbor nije se nije smio usuditi kupiti, jer je ocijenio da bi to bilo van domašaja njihovih finansijskih mogu?nosti. Uz široku podršku ?lanstva, moglo se po?eti s pripremama za projekat džamije i skupljanjem sredstava.


U 2012. godini, nakon što je gradski Zavod za izgradnju izdao gra?evinsku dozvolu za džamiju, pripreme su ažurirane, a postavljanje kamen-temeljca zakazano je za polovinu juna 2013. godine. Za oko 12 godina postojanja, džemat je od statusa podstanara u podrumskim prostorijama uznapredovao do nivoa kad je postao sposoban da krene u projekat podizanja Allahove ku?e, koja ?e biti ponos Bošnjaka Hamiltona i Kanade. Nema sumnje da je takvom rastu i napredovanju ogroman doprinos dao njegov imam Ismail-ef. Feti?, koji autoritativno i veoma uspješno obavlja imamsku dužnost u Bošnja?kom islamskom centru-Hamilton od prvih priprema za njegovo osnivanje.


Tokom više od 26 godina djelovanja Bošnja?ki islamski centar Hamilton pokazao se kao zajednica vjernika sposobna da se bori za o?uvanje i ja?anje islamske, bošnja?ke i bosanske komponente bošnja?kog bi?a, ali i da pomogne svojim ?lanovima u integriranju u kanadsko društvo na na?in koji ?e im omogu?iti da usvoje ono što je u njemu pozitivno, a da pri tom ne izgube ništa od svoje muslimanske i bošnja?ke posebnosti.


Rast broja ?lanova u džematu pri?a je za sebe. Ako se ima u vidu da grad Hamilton sa prigradskim naseljima broji nešto vise od 400 bošnja?kih porodica, a sadašnje ?lanstvo džemata je više od 250, proizlazi zaklju?ak da je oko 65 posto porodica, dakle dvije tre?ine, uklju?eno u džemat, što je, za dijasporu, skoro neuobi?ajeno visok procenat. Uz to, ohrabruje trend kontinuiranog pove?avanja džematskog ?lanstva. Više od 100 Bošnjaka radilo je u raznim odborima i komisijama, dok je nekoliko stotina djece poha?alo mektepsku nastavu i Školu bosanskog jezika, koju je osnovao profesor Emir Rami?. Džemat svake godine organizira brojne manifestacije i programe a formirana je i biblioteka. Pored tijesne suradnje s bošnja?kim džematima u Sjevernoj Americi, naro?ito onim u južnom Ontariju, kao i s Kongresom Bošnjaka Sjeverne Amerike, Bošnja?ko-kanadskim humanitarnim društvom i Institutom za istraživanje genocida Kanada, imponira i nivo povezanosti džemata i kooperacije s lokalnim džematima, tj. džematima u Hamiltonu i okolini.


Svojom aktivnoš?u tokom proteklih godina Bošnja?ki islamski centar Hamilton pokazao je da džemat u životu vjernika ima društvenu i duhovnu misiju od ogromnog zna?aja. 


Isti?u?i islamski i nacionalni identitet kao osnovu i temelj svakoj zdravoj bošnja?koj nadgradnji, naro?ito za Bošnjake u dijaspori, rukovodstvo džemata uvijek je imalo sluha i za brojne druge sadržaje i oblike djelovanja. Uz podržavanje spomenutih institucija, pružalo je podršku i Fudbalskom klubu Vratnik, Kulturno umjetni?kom društvu Bosna u srcu, itd. Time je ispoštovalo obe?anje dato u pismu o namjeri osnivanja: da ?e džemat, prije svega, podizati islamsku svijest kod svojih pripadnika; raditi na ja?anju njihove nacionalne, državotvorne i teritorijalne svijesti; posebno ulagati napore na planu okupljanja mladih na zdravim vrijednostima islama i izvornoj bošnja?koj tradiciji.


Ismail ef. Feti? je imam od prvog dana do danas. 


Sve?ano otvorenje potpuno novo sagra?ene džamije u Hamiltonu bilo je  22. i 23. juni 2018. godine u prisustvu  reisu-l-ulema dr. Husein ef. Kavazovi?, muftija Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike (IZBSA) dr. Sabahudin ef. ?eman, Razim ?oli? – direktor Uprave za vanjske poslove i dijasporu prij Rijasetu IZ u BiH, šef kabineta reisu-l-ulema Rifat Feti? i hfz. Senad ef. Podojak.


Prvi predsjednik džematskog odbora je bio Hasan Dizdarevi?.


Sadašnji sastav džematskog odbora je

Maid bahonji?, predsjednik,

Emir Rami?, sekretar,

Kenan Zorlak, blagajnik,

Jasmin Topalovi?, ?lan,

Mehmed Pljevljak, ?lan

Muhamed Dzin, ?lan

Ismail ef. Feti?, ?lan

Vijesti: