Promocije

Organizacija i saradnja drugih bošnja?kih institucija u Sjevernoj Americi sa IZBSA – Organization and Cooperation of other Bosniak Institutions in North America with ICNAB Dr. Emir Rami?

Organizacija i saradnja drugih bošnja?kih institucija u Sjevernoj Americi sa IZBSA – Organization and Cooperation of other Bosniak Institutions in North America with ICNAB

Dr. Emir Rami?

 

Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike (IZBSA) pored osnovne duhovne uloge u dijaspori ima i veoma zna?ajnu društvenu misiju. Ona sjedinjuju redove, ?isti duše, budi srca i umove, rješava probleme. U njoj se  manifestira snaga i jedinstvo, pro?iš?ava duša, popravlja moral, oja?ava veza me?u ljudima. IZBSA je impresivni prizor jedinstva ciljeva i potpomaganja u borbi za bolju sadašnjost i budu?nost u skladu sa Kuranom, Hadisom i bogobojaznosti, u cilju ja?anja muslimanskog, odnosno bošnja?kog jedinstva i opšteg muslimanskog, odnosno bošnja?kog obrazovanja. Zato je IZBSA dobar štit u odbrani naše djece od stalno prijete?e asimilacije, izgubljenosti, zalutalosti. 

 

Imaju?i to u vidu IZBSA je od svoga po?etka uspostavila saradnju sa bošnja?kim i bosanskohercegova?kim organizacijama i zajednicama u Sjevernoj Americi. Shvatila je da je bošnja?ko bi?e oblikovano kako duhovnoš?u islama ali i bošnja?kom i bosanmskohercegova?kom historijom, kulturom, jezikom i tradicijom. Islam nije ugrozio ve? precizirao i definisao nacionalni, jezi?ki i kulturni identitet Bošnjaka. Saradnjom IZBSA sa Kongresom Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA) i kasnije sa drugim organizacijama, zajednicama, institutima i akademijama je pomoglo nacionalnom i državotvornom sazrijevanje sjevernoamri?kih Bošnjaka.

Ako bi se htjelo ukratko sažeti osnovne karakteristike života, rada i uspjeha sjevernoameri?kih Bošnjaka onda bi se moglo re?i da su Bošnjaci u Americi i Kanadi duhovno, nacionalno i patriotski po?eli sazrijevati kroz saradnju IZBSA sa organizacijama. Bilo je to razdoblje, padova i uspjeha, vjerskog, nacionalnog, patriotskog povezivanja, vrijeme politi?kog naboja i sazrijevanja, vrijeme proboja u poslovni, društveni, kulturni, nau?no i politi?ki život Amerike i Kanade, ali i vrijeme gradnje mostova izme?u Amerikanaca i Kana?ana s jedne i Bošnjaka s druge strane, što je doprinijelo povezivanju Amerike i Kanade sa Bosnom i Hercegovinom {BiH}. 

Saradnjom IZBSA sa drugim organizacijama i zajednicama sjevernoameri?ki Bošnjaci izgra?uju svijest o islamu kao najsigurnijoj brani njihove potencijalne asimilacije u ameri?ki Melting pot i kanadski Kulturni mozaik. Istovremeno se kod njih izgra?uje svijest o islamu kao najširem i najdubljem obliku razli?isti od drugih. Zato ameri?ki i kanadski Bošnjaci u samom po?eku, svoje nacinalne i patriotske potrebe izražavavaju kroz IZBSA. Kod sjevernoameri?kih Bošnjaka se tako razvija i svijest o islamu kao vjeri razbora i zdravog razuma jer ona zagovara ljudsku slobodu. Putem IZBSA Bošnjaci postaju svijesni zna?aja islama kao neuništive, bitne jezgre bošnjna?kog nacionalnog bi?a kao usmjeravaju?e snage u procesu prihvatanja – integracija, pozitivnih vrijednosti ameri?kog i kanadskog društva. IZBSA kroz saradnju sa drugim organizacijama uspješno je potvrdila i promovisala da sjevernoamri?ki Bošnjaci nisu nikakvo strano tijelo u ameri?kom i kanadskom društvenom sistemu, ve? njegov bitni, razvojni, organski, konstruktivni dio. Ta saradnja je utvrdila temelje  potrebne integracije u ameri?ki i kanadski društveni sistem, prihvatanjem svih onih vrjednosti koje nisu u suprotnosti sa islamom i bošnja?kom, odnosno bosanskohercegova?kom tradicijom.

Nacinalna, državotvorna i patriotska svijest sjevernoameri?kih Bošnjaka, je o?uvana, ali i oja?ana zajvalju?i saradnji UZBSA sa drugim organizacijama. Ta saradnja se artikulira sa formiranjem KBSA i Instituta za istraživanje genocida, Kanada {IGK}. KBSA nije govorio u ime svih sjevernoameri?kih Bošnjaka, ali  se trudio da sve što radi odgovara interesima Bošnjaka u Americi i Kanadi i interesima Kanade i BiH. Kroz uspješne akcije priznavanja bosanskog jezika, narodnog imena Bošnjak, kulture pam?enja i drugih akcija u Americi i Kanadi, KBSA i IGK kroz saradnju sa IZBSA  po?inje proces nacionalnoig, državotvornog sazrijevanja sjevernoameri?kih Bošnjaka. Za KBSA bošnjaštvo je više od regionalnog osje?aja, više od geografskog pojma, više od kulturno-historijske posebnosti, mada u sebi ovo sve obuhvata. Bošnjaštvo je stvarna i jedina narodna identifikacija, temeljna i najvrijednija karakteristika BiH. Bošnjaci su svoj nacionalni položaj uvijek razumjevali u dijalekti?kom odnosu s BiH. Sjevernomeri?ki Bošnjaci  ne napuštaju bosanskohercegova?ku ideju Bosne i Bosanski duh, kao multidimenzionalne vjerske, kulturne, narodne, i civilizacijske bitnosti i bitisanosti, pravilno isti?u?i osnovne bošnja?ke vrijednosti islam, bošnjaštvo, bosanski jezik, BiH. 

 

Bez svijesti o pripadnosti bošnjaštvi i BiH svaki pojedinac po dolasku u Ameriku i Kanadu  nalazi se pred iskušenjem gubitka svoga identiteta što ima višestruke negativne ljudske i egzistencijalne reperkusije. 

Sloboda ameri?kog i kanadskog društva omogu?ava novo bošnja?ko definiranje. Pred sjevernoameri?kim Bošnjacima je novo samoodre?enje, vlastita nacionalna demokratizacija, individualna inicijativa, povezivanje intelektualnih vrijednosti. Svijest o islamskoj i nacionalnoj posebnosti koja je izgra?ena kroz saradnju IZBSA sa drugim organizacijama, sjevernoameri?ke Bošnjake treba motivirati da se bolje udruže i izgrade efikasnije institucije koje ?e ?uvati i ja?ati njihove zajedni?ke vrijednosti kao putokaz sljede?im generacijama ameri?kih i kanadskih Bošnjaka u njihovim aktivnostima za odbranu i ja?anje svih komponenti bošnja?g nacionalnog bi?a.

 

Putem još kvalitetnije i instiucionalnije saradnje sjevernoameri?ki Bošnjaci se mogu odupiri  nametanom zaboravu vlastite, nacionalne i teritorijalne bitnosti i bitisanosti, te definisati svoje vlastito mjesto u ameri?kom i kanadskom društvenom sistemu. IZBSA kroz saradnju sa drugim organizacijama  treba trasirati put osloba?anja kanadskih i ameri?kih Bošnjaka od kompleksa manje vrijednosti, te trasirati put Bošnjacima da odlu?uju sami o svojoj nacionalnoj i državotvornoj sudbini. 

 

 

Sjevernoameri?ki Bošnjaci trebaju izraziti, nacionalnu, jezi?ku, kulturnu i tradicijsku vlastitost u kanadskom i ameri?kom društvu, te di?i i svoj vlastiti glas u odbranu svojih vlastitih nacionalnih interesa. Osnovni ciljevi budu?e saradnje IZBSA sa drugim organizacijama treba biti afirmacija bošnja?kog, bosanskog i islamskog identiteta ameri?kih i kanadskih Bošnjaka; afirmacija multikulturnog, multivjerskog i multietni?kog identiteta BiH u ameri?kom Melting potu i kanadskom Kulturnom mozaiku; koordinacija djelovanja svih oblika bošnja?kog i bosanskohercegova?kog organizovanja u Sjevernoj Americi; podsticanje sjevernoameri?kih Bošnjaka za njihovu konstruktivnu aktivnost u ameri?kom i kanadskom društvu; lobiranje za bošnja?ki i bosanski interes u ameri?kom i kanadskom društvu sa posebnim osvrtom na lobiranje za istinu i pravdu; produkcija bošnja?ke i bosanske informativno-lobisti?ke mrežee u smislu da se bošnja?ki i bosanski glas ?uje i prepoznaje u ameri?kom i kanadskom društvu, saradnja ameri?kih i kanadskih Bošnjaka sa ameri?kimi kanadskim subjektima. Saradnju treba prilagoditi da u dogledno vrijeme ameri?ki i kanadski Bošnjaci imaju svoje predstavnike u ameri?kim i kanadskim zakonodavnim, izvršnim i sudskim organima.

Bosanskohercegova?ka i bošnja?ka kultura i tradicija su temelji našeg identiteta i ako ih ne sa?uvamo, ne njegujemo i ne prenesemo na našu djecu, našem narodu i našoj zajednici prijeti nestanak i potpuna asimilacija.

Danas, više desetina godina poslije agresije i genocida prve generacije sjevernoameri?kih Bošnjaka postale su kompletne li?nosti sa svojim školama, poslovima i porodicama. Sjevernoameri?ki Bošnjaci su me?u uspješnijim grupama po pitanju školovanja i poslovanja u Americi i Kanadi. Ova dostignu?a nisu isklju?ivo doprinos Americi i Kanadi ve? i BiH jer ukazuje na jednu moralnu pobjedu za bolje sutra, za sve nas.

Vijesti: