Promocije

O BICH za monografiju ICNAB

Bošnja?ki islamski centar Hamilton u daljem tekstu {BIC Hamilton}
 
BIC Hamilton je osnovan u mubarek ramazanu 1999. godine.
 
Prvi  predsjednik Džemtaskog odbora BIC Hamilton je bio u?itelj Hasan Dizdarevi?.
 
Imam Ismail ef. Feti? je jedini imam od osnivanja do danas u BIC Hamilton.
 
Kra?i historijat džemata
 
Poslije prvih aktivnosti u privatnim ku?ama nakon nekoliko sastanaka s džematlijama, ugovoreno je da se teravija klanja u podrumu stambene zgrade na adresi 2520 Barton Street, u kojoj je živjelo dvadesetak bošnja?kih familija i desetak dodatnih u bližem komšiluku. Tu je održavana i vjeronauka, sve do po?etka 1999. Uzimanjem, pod kiriju, prostorija na raskrsnici Quenston/Grays Road, 2000. godine, ?lanovi BIC Hamilton pokazali su odlu?nost da ozbiljnije krenu u pravcu utemeljenja džemata. Tu su se, s uspjehom, odvijale najvažnije vjerske aktivnosti i uporedo s tim sazrijevala je i svijest o potrebi osiguranja vlastitog prostora. U maju 2002. godine, realizirana je kupovina starije troetažne ku?e s pove?om baštom, na 202 Barton Street, op?ina Stoni Krik (Stoney Creek), gdje je bila najve?a koncentracija Bošnjaka. Ku?a je temeljito adaptirana i renovirana, pa su ionako dobre vjerske aktivnosti dodatno osjetno živnule. Od tada po?inju i druge aktivnosti džemata uklju?uju?i školu bosanskog jezika.Tokom godina djelovanja BIC Hamilton pokazao se kao zajednica vjernika sposobna da se bori za o?uvanje i ja?anje islamske, bošnja?ke i bosanske komponente bošnja?kog bi?a, ali i da pomogne svojim ?lanovima u integriranju u kanadsko društvo na na?in koji ?e im omogu?iti da usvoje ono što je u njemu pozitivno, a da pri tom ne izgube ništa od svoje muslimanske i bošnja?ke posebnosti. Rast broja ?lanova u džematu pri?a je za sebe. Ako se ima u vidu da na prostoru djelovanja džemata od Burlingtona do Niaga Falls ima nešto vise od 400 bošnja?kih porodica, a sadašnje ?lanstvo džemata je više skoro 300, proizlazi zaklju?ak da je oko 65 posto porodica, dakle dvije tre?ine, uklju?eno u džemat, što je, za dijasporu, skoro neuobi?ajeno visok procenat. Uz to, ohrabruje trend kontinuiranog pove?avanja džematskog ?lanstva. Više od 150 Bošnjaka radilo je u raznim odborima i komisijama, dok je više stotina djece poha?alo mektepsku nastavu i školu bosanskog jezika. Džemat svake godine organizira brojne manifestacije i programe a formirana je i biblioteka. Pored tijesne suradnje s bošnja?kim džematima u Sjevernoj Americi, naro?ito onim u Južnom Ontariju, kao i s Kongresom Bošnjaka Sjeverne Amerike, Bošnja?ko-kanadskim humanitarnim društvom i Institutom za istraživanje genocida Kanada, imponira i nivo povezanosti džemata i kooperacije s lokalnim džematima, tj. džematima na prostoru djelovanja. Svojom aktivnoš?u tokom proteklih godina BIC Hamilton pokazao je da džemat u životu vjernika ima društvenu i duhovnu misiju od ogromnog zna?aja. Isti?u?i islamski i nacionalni identitet kao osnovu i temelj svakoj zdravoj bošnja?koj nadgradnji, naro?ito za Bošnjake u dijaspori, rukovodstvo džemata uvijek je imalo sluha i za brojne druge sadržaje i oblike djelovanja. Uz podržavanje spomenutih institucija, pružalo je podršku i Fudbalskom klubu Vratnik, Kulturno umjetni?kom društvu Bosna u srcu, itd. Time je ispoštovalo obe?anje dato u pismu o namjeri osnivanja: da ?e džemat, prije svega, podizati islamsku svijest kod svojih pripadnika; raditi na ja?anju njihove nacionalne, državotvorne i teritorijalne svijesti; posebno ulagati napore na planu okupljanja mladih na zdravim vrijednostima islama i izvornoj bošnja?koj tradiciji. Sve?ano otvorenje potpuno novo sagra?ene džamije u Hamiltonu bilo je  22. i 23. juni 2018. godine u prisustvu  reisu-l-ulema dr. Husein ef. Kavazovi?, muftija Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike (IZBSA) dr. Sabahudin ef. ?eman i njihovih saradnika.
 
Sadašnji sastav džematskog odbora je
Maid bahonji?, predsjednik
Mehmed Pljevljak, podpredsjednik
Emir Rami?, sekretar
Kenan Zorlak, blagajnik
Jasmin Topalovi?, ?lan
Muhamed Džin, ?lan
Ismail ef. Feti?, ?lan
 
Što se ti?e bošnja?kog sastava u džematu, radi se o Bošnjacima iz svih krajeva Bosne i Hercegovine i Sandžaka. Treba napomenuti da je BIC Hamilton otvoren za svu bra?u i sestre muslimane. 

Vijesti: