Promocije

Omer

Akademik Omer Ibrahimagi?, ?lan Internacionalnog eksertnog tima Instituta za istraÅživanje genocida Kanada u svojoj devedesetoj godini iako fizi?ki dobro oslabljenog stanja objavio prije nekoliko dana još jednu tridesetu po redu knjigu, Moja pisma OHR-a.

Vijesti: