Promocije

Odgovor Miloradu Dodiku na njegov pokušaj ponižavanja države BiH i njenih gra?ana.

Odgovor Miloradu Dodiku na njegov pokušaj ponižavanja države BiH i njenih gra?ana. 

Usvajanjem Zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH na prostoru entiteta RS, Narodna skupština RS-a je po nalogu Milorada Dodika izvršila do sada najozbiljniji napad na ustavnopravni poredak BiH. 

Mi smo gordi i ponosni ?uvari bosanske države. Ti koji pokušavaš na svaki na?in razoriti i narušiti državu BiH radiš uzaludan posao.

BiH ima svoje utemeljenje u stotinama godina svoje velike historije. BiH je primarno država svih onih koji je doživljavaju kao svoju domovinu. Ti nisi me?u njima. Ti zapravo sebe ne legitimišeš sa BiH, ve? sa velikom Srbijom. Zato smo tražili i nastavi?emo tražiti tvoj odlazak sa svih politi?kih funkcija.

Ne zaslužuješ ti veliku, ponosnu BiH.

Bog je htio da ljudi i narodi u BiH budu razli?iti u svojoj vjeri i svojim nacijama tako da se jedni s drugima mogu takmi?iti u ?injenju dobra. Nada je u traženju vlastitog mira u sli?nostima razli?itosti. Ti od mrženje ne znaš prepoznati blagoslov pluralizma i podržati jedinstvo u razli?itosti. Ti samo poznaješ veliku Srbiju.

Mi dobro znamo danije lahko imati svoju državu, a posebno ako se ta ista, BiH zove. Zato se ma gdje bili okupljamo oko rije?i BiH koja simbolizuje državu sjajnog ljudskog umije?a, sklada i ljepote koju ti ne zaslužuješ, niti poznaješ. Ma gdje bili mi svjedo?imo BiH kao darovanu misao o susretu sa drugim i druk?ijim, sudaru i prožimanju civilizacija sa Istoka i Zapada. Mi smo se okupili oko uzvišenog mjesta zajedni?ke sudbine istinskih bosanskohercegovackih gra?ana i gra?anki. Zato ti ne možeš nikakvim antidržavnim i paradržavnim odlukama i postupcima nauditi ponosnoj državi BiH.

Emir Rami?

Vijesti: