Promocije

Na 26. Susretima Bošnjaka Sjeverne Amerike u Atlanti promovisana "Knjiga Pam?enja i opomene" autora Emira Rami?a.

Na 26. Susretima Bošnjaka Sjeverne Amerike u Atlanti promovisana "Knjiga Pam?enja i opomene" autora Emira Rami?a.

Rami? više od 20 godina radi na planu istraživanja genocida, ratnog zlo?ina i zlo?ina protiv ?ovje?nosti, borbe za ljudska prava i slobode i borbe za istinu, pravdu i kulturu sje?anja. Radi se o udžbeniku historijskog sje?anja u sedam poglavlja sa više od 200 tema iz oblasti kulture sje?anja i ljudskih prava i sloboda. To je svojevrsna hronika borbe za istinu i pravdu sa jedinstvenom mapom genocida nad Bošnjacima.

Sedam poglavlja knjige su: Nau?na istraživanja, "Smrtopisi genocida nad Bošnjacima", Izbor iz intervjua, "Besjede", Slovo o knjigama, Hronika borbe za istinu i pravdu, Eseji, pisma, poruke, pouke.

Akademik Abdulah Sidran je u predgovoru napisao da je "djelo Emira Rami?a uistinu šire od svih institucionalnih adresa na kojima je davao nesebi?ni doprinos, u profiliranju kulture sje?anja, u borbi za istinu i pravdu o genocidnoj agresiji, u organiziranju i stasavanju bosanskohercegova?ke dijaspore, u borbi za bosanski jezik i obrazovne programe, u kulturnom pregalaštvu i didakti?koj produkciji, a nadasve u svjedo?enju jednog vanserijskog, bezmalo hroni?arskog aktivizma, u pra?enju i tuma?enju aktuelnih doga?aja".

Akademik Suad Kurt?ehaji? je napisao Uvod u poglavlja navode?i da je Rami? napisao svojevrsnu genocidografiju, mapu ili kartu genocida sa osnovnim podacima. To su elementarne lekcije bez kojih više nema ni patriotske kulture ni antifašiasti?ke higijene u bošnja?kom narodu i op?enito u bosanskohercegova?kom društvu, ali i šire. U proteklih dvadeset godina Emir Rami? je pod agendom Nau?nih istraživanja objavio više od 700 naslova, od ozbiljnih nau?nih radova, do historiografskog tretmana godišnjica zlo?ina i važnih doga?aja, ali i pravovremenih reakcija na aktuelne doga?aje koji su zadirali u pitanje ratnih zlo?ina i tretmana pravosudne i povijesne istine - dodao je Kurt?ehaji?. 

Akademik Ferid Muhi? je u recenziji naveo da Rami? u svom djelu na svim poznatim ?injenicama rekonstruiše autenti?nu istinu o agresiji Srbije i Crne Gore s jedne strane i Hrvatske s druge strane na Bosnu i Hercegovinu. Na 221 stranici djelo Knjiga pam?enja i opomene, predstavlja jedan nov metodološki pristup koji rekonstruiše integralnu istorijsku istinu, spašavaju?i je od zaborava i posebno, od bezbrojnih faksifikata - napisao je Muhi?.

Vijesti: