Promocije

IGK arhiva je bogatija za jedno važno djelo za kulturu sje?anja.

IGK arhiva je bogatija za jedno važno djelo za kulturu sje?anja.

Knjiga „Genocid u Srebrenici u pravosnažnim presudama“ je rezultat višegodišnjeg istraživanja provedenog analizom sadržaja više pravosnažnih presuda MKSJ i Suda Bosne i Hercegovine i mnogobrojnih dokumenata vojske, policije i drugih institucija samoproglašene Srpske Republike Bosne i Hercegovine/Rs. U analiziranim presudama pravosnažno je osu?eno (17) sedamnaest najodgovornijih politi?kih i vojnih lidera bosanskih Srba. Na 315 stranica, u pet poglavlja, knjiga predstavlja hronologiju doga?aja koji su se desili prije i tokom operacije „Krivaja -95“ u kojima su vojska i policija bosanskih Srba po?inile raznovrsna krivi?na djela me?u kojima je i krivi?no djelo genocida.

 Nekoliko re?enica o autoru

 Ibrahim Be?irovi? je ro?en 1962. godine u Srebrenici. Diplomirao je na fakultetu politi?kih nauka u Sarajevu, odsjek Odbrana i sigurnost 1997. godine.

U periodu agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1992-1995 bio je pripadnik ARBiH na dužnostima Zamjenik na?elnika Službe za veze i informisanje i Na?elnik organa veze 28.dKOV Srebrenica.

Tokom profesionalnog angažmana u Vojsci Federacije i Oružanim snagama Bosne i Hercegovine završio je više oblika stru?ne edukacije i obrazovanja uklju?uju?i i Štabni koledž oružanih snaga Malezije 2012. godine. 

U ?inu brigadira Oružanih snaga Bosne i Hercegovine penzionisan je u decembru 2015. godine.

Ovo mu je prva objavljena knjiga.

Vijesti: