Promocije

STA JE KBSA

ŠTA JE I ZAŠTO KBSA

 

Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike{KBSA}je legalna, nevladina nezavisna, krovna  organizacija američkih i kanadskih Bošnjaka i svih prijatelja BiH, koja artikulira bošnjački i bosanskohercegovački glas u američkom melting potu i kanadskom kulturnom mozaiku. Odupirući se negativnoj asimilaciji u američkom i kanadskom društvu, putem očuvanja i jačanja svih komponenti bošnjačkog bića i putem očuvanja svih pozitivnih vrijednosti bh društva i države, KBSA podučava Bošnjake i prijatelje BiH u Sjevernoj Americi kako kroz prihvatanje pozitivnih tekovina sjevernoameričkih društava se može očuvati  nacionalni, kulturni i duhovni identitet i pomoći izgradnji jedinstvene, demokratske, suverene, prosperitetne države BiH i otvorenog, slobodnog, civilnog društva.

 

Organizovanje KBSA je prvi korak u dugačkom procesu najšireg okupljanja i organizovanja Bošnjaka i njihovih organizacija u SAD i Kanadi.
KBSA je pokazao i dokazao da je došlo vrijeme da se Bošnjaci Sjeverne Amerike organizuju i odrede svoje potrebe i ciljve u američkom “Melting Potu”, kao američkom putu u multikulturalizam i  “Kulturnom Mozaiku” , kao kanadskom putu u multikulturalizam. Da se pokažu u pravoj slici u svim svojim pozitivnim aspektima i da se uklone mnoge predrasude koje prate Bošnjake. Da odrede svoja vjerska, nacionalna, patriotska, socijalna, ekonomska, politička, kulturna i obrazovna prava i potrebe te način, metod i tempo njihove realizacije na jednom od najrazvijenijih prostora u svijetu. Da iskoriste svoje ekonomske i političke mogučnosti u realizaciji interesa Bošnjaka. Da iskoriste neprocjenjive postoječe intelektualne i ekonomske mogučnosti bošnjačke zajednice u realizaciji bošnjačkih interesa, ciljeva i potreba. Naša je pojedinacna, vjerska, nacionalna, patriotska i kulturna obaveza da artikulišemo i zastupamo svoje bošnjačke potrebe i interese, ali i interese i potrebe BiH.

KBSA je tako uspješno odigrao svoju prvobitnu ulogu. Sada na red dolazi ona druga, još važnija  uloga. Ako smo u prvoj vrlo uspješnoj fazi rada dokazali potrebitost jedne takve organizaicje i definirali dva osnovna cilja (borba za razvoj bošnjačkog biča i borba za jedinstvenu, demokratsku i prosperitetnu BiH), u drugoj fazi rada dolazi na dnevni red definisanje sredstava, metoda i mehanizama za realizacija gornja dva osnovna cilja, profesionalizacija Kongresa i formiranje viših i složenijih organizacionih oblika.

To znači rad na izlasku Bošnjaka iz hronične obamrlosti spram historijskih zbivanja i napuštanja zapuštenosti individualne odgovornosti za kolektivnu bitnost, bitisanost i egzistenciju, što se može postiči bošnjačkim zdravim aktivizmom i dijaloškim promišljanjem bitnih egzistencijalnih pitanja čime se otvara put bošnjačkog preporoda.To dalje znači rad na produkciji demokratske, jedinstvene i prosperitetne graÄ‘anske države BiH i njenog otvorenog civilnog društva.

Jasnoča djelovanja KBSA okupila je mnoge pojedince ali i organizacije, asocijacije i institucije.
KBSA svojom jasnom vizijom vlastitog djelovanja, svojim konkretnim planovima i programima rada, svojom preciznom organizacionom šemom, svojim godišnjim okupljanjem svega onoga što vrijedi kod Bošnjaka, bošnjačkih organizacijai i patriotskih Bosanaca i Hercegovaca, svojim svakodnevnim oglašavanjem po svim bitnim pitanjima bošnjačke i bosanskohercegovačke  egzistencije, okupljajuči pojedince i kolektive, predstavlja pogonski kotač bošnjačke i bh dijaspore u Sjevernoj Americi.

 

KBSA - put usmjeravanja Bošnjaka na liniji smanjenja opasnosti od asimilacije.

KBSA - put osvješÄivanja Bošnjaka o nužnosti nastavka borbe za državu BiH, na prostorima gdje su anti-bosanski i anti-bošnjački lobi vrlo jaki.

KBSA - avangardna snaga Bosnjaka u procesu ocuvanja i jacanja bosnjackog bica i drzave BiH.

KBSA - zajednička kuća svih Bošnjaka Sjeverne Amerike, koji vole BiH, respektuju i čuvaju bošnjačku duhovnu baštinu, pamte historiju da im se nebi ponovila.

KBSA - mjesto širenja bošnjačkog glasa istine bez kompleksa i straha, prodorno i hrabro.

KBSA - mjesto oslobaÄ‘anja Bošnjaka od kompleksa nepovjerenja u vlastite snage i straha od drugih.

KBSA - put produkcije Bošnjaka kao respektabilne snage.

 

KBSA se zalaže za graÄ‘anske, kulturne, jezičke, nacionalne, socijalne i vjerske slobode i prava Bošnjaka gdje god žive.

KBSA je nezavisna i nestranačka i podržava sve demokratske procese u Jugoistočnoj Evropi, koji imaju za cilj slobodnu, stabilnu i prosperitetnu regiju.

 

 Osnovne djelatnosti KBSA su: 

·         Afirmacija i ošuvanje bošnjačkog identiteta, sa posebnim naglaskom na bošnjačku  mladež, da ne zaboravi bosanski jezik, kulturu i tradiciju.

·         Afirmacija i očuvanje Bosne i Hercegovine kao države i pomoć BiH da postane slobodna i prosperitetna država za sve njene graÄ‘an

·         Koordinacija, pomoć i razvoj naših organizacija u Americi i Kanadi.

·         Realizacija političkih, kulturnih, naučnih humanitarnih, obrazovnih i drugi akcija.

·         Upoznavanje Amerikanaca I KanaÄ‘ana  sa bosanskim i bošnjačkim kulturnim, historijskim i drugim vrijednostima.

·         Podsticanje Bošnjaka Amerike i Kanade da aktivno sudjeluju u svim poljima života  i da budu konstruktivni i pozitivni dio američkog i kanadskog društva, te da budu aktivni u bošnjačkim i bh  zajednicama.

·         Da osiguramo vlastiti bošnjački I bh glas koji bi se čuo u institucijama Amerike, Kanade,  i šire.

·         Da bošnjačka i bh  mreža bude što jača da bi mi mogli sami sebi pomoči u svim segmentima života u Americi i Kanadi.

·         Da uradimo sve što je u našoj moči da se uvijek pamte genocidi koji su izvršeni nad Bošnjacima, da se sječamo naših šehida, gazija i nevinih žrtava, da nikada ne dozvolimo da se izjednačava agresor i žrtva i da se istina o agresiji i genocidu protiv BiH i Bošnjaka od 1992. do 1995. nikada ne zaboravi.

 

 

KBSA je neophodna organizacija, jer predstavlja instituciju koja će nas ujediniti i uraditi za nas ono što ne možemo uraditi kao pojedinci ili lokalne organizacije.  U najmanju ruku ona će pomoći da se Bošnjaci druže, upoznaju, meÄ‘usobno pomažu i da pružamo podršku Bosni i Hercegovini i našim sunarodnjacima gdje god oni bili.

 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

3. NAJZNAÄŒAJNIJI USPJESI KBSA

 

1. Bosanski jezik je priznat u SAD i Kanadi kao World Heritage Language. Osnovane prve bošnjačke biblioteke u SAD i Kanadi.

2. Nacionalno ime Bošnjak se upotrebljava u zvaničnim dokumentima u SAD i Kanadi.

3. Osnovne komponente bošnjačkog bića su očuvane i ojačane u američkom Melting potu i kanadskom Kulturnom mozaiku.

4. Bošnjaci su u SAD i Kanadi predstavljeni kao civilizovan narod i nacija koji imaju svoju tradiciju, kulturu, historiju, duhovnost, običaje i jezik.

5. Sve vrijednosti multikulturnog, multivjerskog i multinacionalnog društva i države u BiH su na najbolji način predstavljene u SAD i Kanadi.

6. Rezolucija o genocidu u Srebrenici je usvojena u američkom Senatu i Kongresu.

7. U Kanadskom parlamentu je usvojena posebna Izjava povodom 10. godišnjice genocida u Srebrenici.

8. KBSA je inicirao potrebitost cjelovitih ustavnih promjena u BiH.

9. KBSA je formirao agenciju Odgovor na genocid za sprovođenje svih aktivnosti KBSA po pitanju Tužbe BiH protiv SCG za agresiju i genocid.

10. KBSA je produkovao lobističke grupe u SAD i Kanadi koje lobiraju za bošnjački i bosanskohercegovački interers.

11. Otovren je proces formiranja Kluba prijatelja BiH u Kanadskom parlamentu.

12. KBSA je inicirao osnivanje Bosnian Investment Group i Omladinske asocijacije Sjeverne Amerike.

 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

4. REZOLUCIJA KBSA O OTVARANJU PROCESA FORMIRANJA SVIJETSKOG KONGRESA BOŠNJAKA

Stradanje materjalne i biološke osnove bošnjačkog naroda je neosporna činjenica. Gubici Bošnjaka samo tokom zadnje agresije i genocida su 10% populacije, polovina preostalog stanovništva je protjerana iz vlastite zemlje diljem svijeta, a ostatak se nalazi na četvrtini teritorije BiH. Veliki dijelovi bošnjačkog naroda, od kojih je Sandžak najveća grupacija su u nezavidnom političkom, ekonomskom i kulturnom položaju i okruženju, bez mogučnosti neposredne povezanosti s maticom. Razorenost bošnjačkih materjalnih u kulturnih  dobara je ogromna. Preduvjet za biološki, ekonomski i teritorijalni oporavak Bošnjaka jeste jačanje njihove svijesti i duha. Unutar bošnjačkog naroda nema intelektualne snage koja bi odredila osnovna načela bošnjačke opstojnosti, strategiju nacionalnog razvoja na bazi realne analize nacionalnog stanja. Razlog za to je nedostatak političkog prostora za razvoj  kulture tolerancije i dijaloga unutar kojih neslaganja ideja neznaće lična neslaganja. Bošnjacima treba uvezanost na principu jednakih mogučnosti za sve. Rastući broj Bošnjaka u dijaspori prati i rast njihovih nacionalnih, patriotskih i vjerskih potreba i zahtjeva. Potrebe za odbranom i jačanjem svih komponenti bošnjačkog bića i svih pozitivnih vrijednosti multidimenzionalnog bh društva i države u dijaspori je izazov  na koji KBSA odgovara otvaranjem procesa za formiranje Kongresa Bošnjaka svijeta{KBS}.

Imajući to u vidu Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike je na 7. Skupštini održanoj 28. 05. 2006. godine u Chicagu je usvojio:

Rezoluciju o otvaranju procesa za formiranje  Kongres Bošnjaka svijeta

 

Kongres Bošnjaka svijeta {KBS} kao meÄ‘unarodna neprofitna, nevladina i nestranačka organizacija, ima za cilj okupljati i povezivati Bošnjake i bošnjačke organizacije i zajednice  izvan BiH i tako stvarati uvjete njihovoga uspješnijeg djelovanja za  interese BiH i Bošnjaka. KBS djeluje na prezentiranju i povezivanju svekolike bošnjačke baštine, historije, kulture, tradicije, jezika i duhovnosti u velikoj porodici naroda svijeta. Istovrmeno prezentira najbolje vrijednosti multidimenzionalnog bosanskohercegovačkog društva i države u prodici država svijeta.  KBS djeluje prema svome statutu, dobrovoljnog  je karaktera, a povezane organizacije, zajednice i pojedinci  rade zajednički ono o čemu se dogovore, dok u ostalim djelatnostima svaka organizacija ostaje potpuno samostalna i djeluje prema vlastitim načelima. Bošnjački kongresi pojedinih država djeluju prema vlastitim potrebama i mogučnostima. Na zajedničkom planu, izmeÄ‘u ostalog, KBS  Äini sljedeče:

- podstiće i njeguje nacionalni, vjerski i patriotski identitet, nasljeÄ‘e, kulturu, tradiciju i jezik kod Bošnjaka u dijaspori,

- podstiće i njeguje sve pozitivne aspekte i elemente bosanskohercegovačkog multidimenzionalnog društva i države,

- okuplja talente, iskustva i sposobnosti svih Bošnjaka iz dijaspore i njihovih prijatelja kako bi se pomogao razvoj bošnjačke nacije i  pomogle političke, ekonomske, društvene, kulturne i ostale pozitivne promjene u pravcu jedinstvene, nezavisne, demokrtske, prosperitetne države BiH i otvorenog, slobodnog, moralnog, civilnog društva u BiH,

- informiše svijetsku javnost i političke lidere u svijetu o pravim ciljevima bošnjačkog naroda, njegovoj historiji, kulturi, tradiciji, običajima, duhovnosti  i radi na prezentaciji stvarnih nacionalnih i duhovnih vrijednosti Bošnjaka u svijetu,

- informiše svijetsku javnost i političke lidere i svijetu o pravim interesima i ciljevima demokratske, jedinstvene, nezavisne i prosperitetne države BiH.

Na svim kontinentima i u svim državama svijeta gdje žive u imalo večem broju Bošnjaci, organizuje se  i djeluje KBS.

Kao priznata međurodna organizacija, KBS će stjeći pravo na status savjetodavnog promatraća pri UN.

KBS će se profilirati kao jedinstvena bošnjačka organizacija Bošnjaka izvan BiH, koja u Bosni i Hercegovini, pojedinim državama i  na svjetskoj razini je autentični bošnjački glas.

Putem "radnih punktova" KBS-a diljem svijeta (osoba, adresa, telefon, faks,  i e-mail), KBS će imati saradnju sa bošnjačkim i bh vladinim i nevladinim organizacijama.

KBS Ä‡e inicirati da se čuje glas iz bošnjačke dijaspore u Parlamentarnoj skupštini BiH. U tom svom ostvaranju KBS će pokrenuti inicijativu za  imenovanje svoga predstavnika u Parlamentarnoj skušptini BiH i nastupa  predsjednika KBS-a u njoj. Radiče se i na dobivanju mjesta u Parlamentarnoj skupštini BiH iz redova Bošnjaka izvan domovine.

KBS Ä‡e posebnu pažnju posvetiti lobiranju bošnjačkih i bh biznisa u dijaspori za investiranje u BiH. Istovrmeno će raditi i na lobiranju za investiranje stranog kapitala u BiH.

KBS Ä‡e raditi sa  najvišim razinama  vlasti u BiH  po pitanju realizacije inicijative o zaduženju ministra i uspostavi Ministarstva povratka i dijaspore.

KBS Ä‡e ustanoviti Studentski fond KBS-a iz kojega će se  školovati  studenati u domovini.

Ustanovice   i mehanizam "sestrinskih zemalja" prema kojemu će se Bošnjaci iz bogatijih zemalja povezivati i  pomagati  one iz siromašnih zemalja tako da nitko zbog financijske nemoći neće ostati izvan bošnjačkog zajedništva.

KBS Ä‡e raditi na  "Adresaru bošnjačkih organizacija i zajednica  u svijetu", kojeg do sada nismo imali. Time se pokreće i izdavačka djelatnost KBS-a.

Iako je KBS organizacija zajednica, pojedinci se mogu i bez članstva u zajednicama direktno uključiti u djelovanje KBS-a kao KBS-prijatelji, KBS-mecene i KBS-pokrovitelji.

KBS Ä‡e izdavati vlastite novine. Za meÄ‘usobne opšte komunikacije i pračenja hronike bošnjačkih zbivanja izvan domovine, svakodnevno Ä‡e se povezivati putem Interneta, jer je to u ovim vremenima za lobiranje i public relations najsolidnija osnova.

KBS-i pojedinih zemalja Ä‡e imati dužnost da svake godine u svojoj zemlji organiziraju  promocije najznačajnijih kulturnih, naučnih i umjetničkih stvaraoca bošnjačkog prijekla.

KBS-i pojedinih zemalja će pratiti i predlagati za bh državna visoka priznanja strance nedvojbeno zaslužne za promicanje bošnjačkih i bh interesa,  kao i Bošnjake koji su se dugi niz godina na poseban način isticali u patriotskom radu.

KBS Ä‡e postaviti web page stranicu na Internetu, zajedno s nacionalnim kongresima Sjeverne Amerike, Australija i Evrope.

KBS će uraditi vlastita normativna akta na osnovu kojih će se registrovati u državi sjedišta i državi gdje djeluje. KBS će imato svoje zakonodavne i izvršne organe, svoj logo, zastavu i grb. KBS će se finansirati iz članarina i donacija.


Osmrtnicama ba

Vijesti: