Promocije

O nama

O Nama

Institut za istraživanje genocida, Kanada {IGK} je javna naučna ustanova koja se bavi istraživanjem zločina protiv mira, zločina genocida i drugih teških povreda meÄ‘unarodnog prava sa historijskog, pravnog, sociološkog, kriminološkog, ekonomskog, demografskog, psihološkog, politikološkog, kulturološkog, medicinskog, ekološkog i drugih aspekata od značaja za cjelovito naučno istraživanje zločina.

IGK je formiran 2009. godine Odlukom Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. IGK je registrovan na federalnom nivou Kanade.

Djelatnost IGK usmjerena je naročito na istraživanje:

 • Planiranja, pripremanja, započinjanja i/ili voÄ‘enja agresorskog rata ili rata kojim se krše meÄ‘unarodni ugovori, sporazumi ili garancije ili učestvovanje u nekom zajedničkom planu ili zavjeri za izvršenje bilo kog od navedenih djela;
 • Povreda ratnih zakona i ratnih običaja; ubistvo, zlostavljanje ili odvoÄ‘enje na prinudni rad ili za koji drugi cilj civilnog stanovništva okupirane teritorije ili u okupiranu teritoriju; ubistvo ili zlostavljanje ratnih zarobljenika ili lica na umoru; ubijanje talaca; pljačkanje javne ili privatne imovine; namjerno razaranje gradova ili sela ili pustošenje neopravdanim vojnim potrebama;
 • Genocida, zločina protiv čovječnosti, ratnih zločina protiv civilnog stanovništva; ratnih zločina protiv ranjenika i bolesnika; ratnih zločina protiv ratnih zarobljenika; organizovanja grupa za podsticanje na izvršavanje genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina; protivpravno ubijanje i ranjavanje neprijatelja; protivpravno oduzimanje stvari od ubijenih i ranjenih na bojištu; upotrebe nedozvoljenih sredstava borbe; povreda parlamentara; surovo postupanje sa ranjenicima, bolesnicima i ratnim zarobljenicima; neopravdano odlaganje repatrijacije ratnih zarobljenika; uništavanja kulturnih i historijskih spomenika; podsticanja na agresorski rat; zloupotreba meÄ‘unarodnih znakova; rasne i druge diskriminacije; zasnivanje ropskog odnosa i prevoz lica u ropskom odnosu; meÄ‘unarodni terorizam; ugrožavanje lica pod meÄ‘unarodnom zaštitom; uzimanje talaca, kao i druge teške povrede pravila meÄ‘unarodnog prava.

U tom cilju IGK posebno:

 • utvrÄ‘uje mjesto i vrijeme izvršenja zločina;
 • utvrÄ‘uje okolnosti pod kojima je zločin izvršen;
 • utvrÄ‘uje kategorije, status i broj žrtava, te oblike zločina i način izvršenja zločina;
 • u granicama svojih naučnih mogućnosti nastoji identificirati ideologe, organizatore, podstrekače, pomagače, saradnike, naredbodavca i izvršioce zločina;
 • formira evidenciju uništenih i oštećenih spomenika kulture, privrednih i drugih objekata sa iskazivanjem približne vrijednosti štete;
 • prikuplja, sreÄ‘uje i čuva dokumentaciju o zločinima;
 • dostavlja nadležnim državnim organima prijedloge sa dokumentacijom radi krivičnog gonjenja izvršilaca zločina;
 • objavljuje rezultate istraživanja zajedno sa dokumentacijom, po potrebi, i na više jezika i, u vezi s tim, organizuje vlastitu izdavačku djelatnost.

IGK posebno radi na:

 • konceptualizaciji i izradi naučnoistraživačkih projekata, kao naučne osnove organizovanja i realizacije naučnih istraživanja zločina protiv čovječnosti i meÄ‘unarodnog prava;
 • permanentno i kontinuirano primjenjuje postojeće naučne metode i metode prikupljanja podataka u procesu naučnog istraživanja, posebno provjerava njihovu prodornost i pouzdanost u stjecanju naučnog saznanja, čime ih istovremeno i provjerava u pogledu adekvatnosti u odnosu na predmet istraživanja, što je u neposrednoj funkciji razvoja naučne metodologije istraživanja zločina protiv čovječnosti i meÄ‘unarodnog prava;
 • pružanju naučne i stručne pomoći istraživačima u istraživanju ove oblasti;
 • razvijanju odgovarajuće saradnje sa naučnim i stručnim ustanovama u zemlji i inozemstvu;
 • objavljivanju naučnih i stručnih radova;
 • organiziranju naučnih skupova, savjetovanja, diskusija i predavanja o pojedinim naučnim i stručnim pitanjima iz općeg djelokruga rada Instituta i srodnih djelatnosti;
 • učestvovanju na naučnim skupovima, savjetovanjima, diskusijama i predavanjima u zemlji i inozemstvu;
 • obezbjeÄ‘ivanju materijalnih sredstava za naučnoistraživački rad, za prikupljanje podataka o zločinima protiv čovječnosti i meÄ‘unarodnog prava, izdavačku djelatnost, materijalno-tehnička sredstva i druge potrebe Instituta.

U cilju efikasnije realizacije naučnoistraživačke djelatnosti i drugih aktivnosti koje prate ovu oblast, u IGK djeluju sljedeće organizacione jedinice:

 • za naučnoistraživački rad
 • za prikupljanje činjeničnih i empirijskih podataka o zločinima;
 • za dokumentaciju i analizu (arhiv, analitička obrada podataka, biblioteka, izdavačka djelatnost);
 • za opće, pravne i finansijske poslove.

IGK ima svojstvo pravnog lica.

IGK može organizovati svoje jedinice kao centre na teritoriji Kanade. Podaci kojima raspolaže IGK dostupni su javnosti pod uvjetima utvrÄ‘enim Pravilima IGK. Državni organi, ustanove, preduzeća i druga pravna lica, kao i graÄ‘ani dužni su da IGK na njegov zahtjev dostaviti podatke i obavješenja od interesa za rad IGK. IGK saraÄ‘uje sa pravnim i fizičkim licima u Kanadi. Organi upravljanja i rukovoÄ‘enja, kao i stručni organi, u IGK su: Upravni odbor, direktor i Internacionalni ekspertni tim.


Osmrtnicama ba

Vijesti: