Promocije

Osvrt na knjigu

Osvrt na knjigu "Kako odgajati omladinu na Zapadu - Priručnik za roditelje i odgajatelje "
Emir Ramic

Više od 1,5 milona Bošnjaka poslije agresije i genocida našlo se u zapadnim zemljama, predominantno kršÄ‡anskom kulturno-povijesnom krugu, gdje su započeli svoj novi život. Nove okolnosti donijele su i nove izazove sa kojima se susreću kako roditelji tako i djeca, počevši od drugačije kulture življenja pa do drugačije strukture familije. Život koji se odvijao u Bosni i Hercegovini je znantno drugačiji na onaj život koji se vodi danas u Evropi, Americi ili Australiji, i toga roditelji moraju itekako biti svjesni. Savremena tehnološka dostignuća omogućili su lakši i brži pristup informacijama i kontakte sa domovinom i bližnjima, ali su sa druge strane, kojeg smanjili komunikaciju u najužoj porodici. Da li se roditelji znaju nositi sa ovim okolnostima odgovara ova knjiga.


Rukajja Varis Maksud je uspjela da svoje dugogodišnje iskustvo u sferi obrazovanja i odgoja današnje omladine prenese u ovu knjigu. Što se tiče prijevoda dr. Hazima Fazlića, radi se o odličnom prevodu. O potrebi ovog prijevoda na bosanski jezik je  suvišno govoriti. Danas, kada je u velikom broju slučajeva omladina prepuštena samoj sebi, i kada se moralni kodeksi društva sve više ugrožavaju, ova knjiga odnosno ovaj odličan prijevod, može poslužiti kao veoma koristan priručnik našim nastojanjima da pozitivno odgovorimo na izazove vremena u sferi etike i bontona uopće, a na polju odgoja i moralnog usavršavanja naše omladine posebno. Ova knjiga, odnosno ovaj prijevod bi obradovao rahmetli Huseina Đozu, koji je jedan od rijetkih bosanskohercegovačkih učenjaka koji je pisao na ovu temu. Stoga, rado preporučujem svim roditeljima da kupe ovu knjigu, odnosno prijevod, kao odličan priručnik u odgajanju svoje, ali i tuÄ‘e djece.

Došlo vrijeme da  američki i kanadski  Bošnjaci odrede svoje potrebe i ciljeve izmeÄ‘u ostalog i u procesu odgoja mladih Bošnjaka i Bošnjakinja u ime očuvanja i jačanja njihove narodne, nacionalne i teritorijalne  svijesti u kanadskom Kulturnom mozaiku i američkom Melting potu. Putem obrazovanja i odgoja mladi sjevernoamerički Bošnjaci se odupiru nametanom zaboravu vlastite narodne, nacionalne i teritorijalne bitnosti i bitisanosti, te definišu svoje vlastito mjesto u kanadskom i američkom društvenom sistemu.  Odgoj i obrazovanje trasira put oslobaÄ‘anja kanadskih i američkih Bošnjaka od kompleksa manje vrijednosti, te trasira put da odlučuju sami o svojoj sudbini.

Bošnjačka dijaspora u Sjevernoj Americi nije bila takvog obima i takve snage da bi preuzela ulogu predvoditeljskog ili oblikujućeg činioca u odgoju i obrazovanju bošnjačkog biča. Intelektualno malobrojna i nepovezana politički, narodno  i nacionalno dezorijentirana, opterečena paradigmima i rješenjima koja su povijesno već bila prevaziÄ‘ena, bez institucionalnih oblika življenja i djelovanja i bez institucionalne potpore i zaštite, sjevernoamerička bošnjačka dijaspora se borila za goli fizički opstanak. 

Pravilnim odgojem i obrazovanjem mladi Bošnjaci u Sjevernoj Americi trebaju izraziti narodnu, nacionalnu, jezičku, kulturnu i tradicijsku vlastitost u kanadskom i američkom društvu, te dići svoj vlastiti glas u odbranu svojih vlastitih narodnih i nacionalnih interesa. Osnovni ciljevi odgoja i obrazovanja su: afirmacija bošnjačkog, bosanskog i islamskog identiteta američkih i kanadskih Bošnjaka; afirmacija multikulturnog, multivjerskog i multietničkog identiteta BiH u američkom Melting potu i kanadskom Kulturnom mozaiku; koordinacija djelovanja svih oblika bošnjačkog i bosanskohercegovačkog organizovanja u Sjevernoj Americi; podsticanje sjevernoameričkih Bošnjaka za njihovu konstruktivnu aktivnost u američkom i kanadskom društvu; lobiranje za bošnjački i bosanski interes u američkom i kanadskom društvu; produkcija bošnjačke i bosanske informativno-lobističke mreže u smislu da se bošnjački i bosanski glas čuje i prepoznaje u američkom i kanadskom društvu.


Bez svijesti o pripadnosti bošnjačkom narodu koja se stiće odgojem i obrazovanjem  svaki mladi Bošnjak se nalazi pred iskušenjem gubitka svoga identiteta što ima višestruke negativne ljudske i egzistencijalne reperkusije. 

Pravilan odgoj omogučuju jedno novo bošnjačko definiranje. Zato preporučujem da kupite ovu knjigu koja će služiti kao putokaz sljedećim generacijama u domenu odgoja mladih.

Kratko o dr. Hazim ef. Fazlić
Hazim Fazlić roÄ‘en je 1975. godine u Tuzli. Osnovno obrazovanje završio je u Kalesiji, a Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu. Na Fakultetu Islamskih Nauka u Sarajevu desetkom je diplomirao 2000. godine na temu Tefsirski izvori Husein ef. Đoze u fetvi o davanju zekata i sadekatul-fitra i polemike oko toga. Pred kraj školovanja na FIN-u po preporuci Fakulteta upućen je na Univerzitet Al-Azhar u Kairo radi specijalizacije u oblasti arapskog jezika, islamskog misionarstva i islamske ekonomije. Magistrirao je 2004  godinena Univerzitetu u Birminghamu na temu suvremene islamske misli na Balkanu. Na istom univerzitetu 2012. godine uspješno je odbranio i svoju doktorsku disertaciju na temu Islama na prostoru bivše Jugoslavije.Od 2003. do 2009. radio je kao imam u džematu Birmingham u Engleskoj gdje je uspješno vodio akcije uspostavljanja Bosanskog Kulturnog Centra Midlands te kupovine prostorija za džamijske i rekreativne potrebe bošnjačke zajednice u Velikoj Britaniji. Od 2003. do 2013. redovno je angažiran od strane Kembridž Univerziteta pri ocjenjivanju studenata iz islamskog svijeta na predmetu Islamske Studije. Tri godine je radio kao direktor Centra za MeÄ‘ureligijski Dijalog u Birminghamu i kao stručni konsultant BH Islamic Centra u Londonu. Od 2013. godine, a na prijedlog Islamske Zajednice u BiH, angažiran je na mjesto imama pri Islamskom Kulturnom Centru u Northbrooku. TakoÄ‘e, već treću godinu predaje islamske studije na Lake Forest Koledžu. Oženjen je i ima dvoje djece.

Osmrtnicama ba

Vijesti: