Vijesti

VIJEĆNICA JE SIMBOL POBJEDE NAD FAŠIZMOM I KULTUROCIDOM

09. 05. 2014.

 

Saopćenje Instituta za istraživanje genocida, Kanada povodom otvaranja Vijećnice

 

VIJEĆNICA JE SIMBOL POBJEDE NAD FAŠIZMOM I KULTUROCIDOM

 

NE ZABORAVITE, PAMTITE, OPOMINJITE

 

Nema agresije i genocida protiv snage duha

 

Kolektivno znanje pohranjeno u spisima jednog naroda predstavlja bitan dio identiteta tog naroda. Do danas brojni vlastodršci širom svijeta, a posebno kreatori i izvršioci agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i genocida nad njenim građanima nisu shvatili da se snagu misli i duha, bilo u obliku pisane riječi ili izraženu nekim drugim umjetničkim jezikom, nije moguće izbrisati. Još nije izmišljeno oružje koje je snažnije od snage duha.

 

Među prvim ciljevima napada za vrijeme agresije i genocida u Bosni i Hercegovini je bila Vijećnica u Sarajevu u kojoj su se nalazili milijuni knjiga i rukopisa. Agresor je pokušao srušiti  zgradu Vijećnice kao simbol Sarajeva i Ideje Bosne i Bosanskog duha, ali i srušiti  kolektivno pamćenje bosanskohercegovačkih građana.

 

Vijećnica je svojevrsni čuvar kulturno - historijskog naslijeđa Bosne i Hercegovine i agresorima trn u oku kada je u pitanju kontinuitet bosanskohercegovačke državnosti. Njezino blago su pisani dokumenti hiljadugodišnje historije bosanskohercegovačke države. Početak agresije i genocida u Bosni i Hercegovini  Vijećnica je dočekala s fondom od oko tri miliona raznih dokumenata. U samo jednoj noći vatra je u prah pretvorila oko 90 posto knjižnog fonda koji je Vijećnica sakupljala, stručno obrađivala, čuvala i davala na korištenje skoro pola stoljeća. Radovan Karadžić, koji voli sebe smatrati više navodnim pjesnikom nego ratnim zločincem, izdao je nalog da se na zgradu Vijećnice ispale fosforne bombe, koje osobito pospješuju rasplamsavanje vatre. Tako je Vijećnica postala sinonim kulturocida u Bosni i Hercegovini, Evropi i svijetu.

 

Ali Vijećnica je i simbol Sarajeva, Bosne i Hercegovine, čovjeka i civilizacije. Ona u sebi sintetizira povijest Sarajeva, Bosne i Hercegovine, čovjeka i civilizacije. Obnova Vijećnice i njeno novo otvaranje na Dan pobjede nad fašizmom, na Dan Evrope, na Dan „Zlatnih ljiljana“ i na Dan sjećanja na ubijenu djecu u opkoljenom Sarajevu je poruka i pouka svima agresorima na Bosnu i Hercegovinu i svim kreatorima i izvršiocima genocida nad građanima Bosne i Hercegovine  da su Ideja Bosne i Bosanski duh uvijek uspijevali pobijediti zlo i fašizam, agresiju i genocid. Oni koji su palili Vijećnicu, oni koji su agresijom i genocidom jurišali na državu Bosnu i Hercegovinu i njene građane, oni koji su ubijali djecu, oni koji su silovali, oni koji su mučili i ubijali u koncentracionim logorima smrti, oni koji su na silu protjeravali, zapravo, su palili i rušili Ideju Bosne i Bosanski duh, a time su palili i rušili  i povijest, kulturu, tradiciju čovjeka i civilizacije. Zbog tog barbarskog, anticivilizacijskog, antihumanog zločina agresije i genocida palitelji Vijećnice i rušitelji države Bosne i Hercegovine će vječno ostati na smetlištu historije.

 

Obnova Vijećnice kao trijumf graditelja jasan je dokaz da su dobra djela trajna i neuništiva baština, ali i poruka rušiteljima gradova i paliteljima knjiga i biblioteka, te kreatorima i izvršiocima agresije i genocida da zlo i mržnja nikada neće nadvladati. O tome Sarajevo, Bosna i Hercegovina i Bošnjaci mnogo znaju i tu svoju priču nikada neće prestati prenositi generacijama koje dolaze. Obnova Vijećnice je istinski blagdan kulture, historije, tradicije i pamćenja za sve ljude zemlje Bosne i Hercegovine, za sve ljude svijeta, za sve civilizacije.

 

Na Dan sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva, na Dan pobjede nad fašizmom, na Dan Evrope i na Dan ponovnog otvaranja Viječnice Institut za istraživanje genocida, Kanada se zahvaljuje svim generacijama  koje su brižno čuvale i sakupljale svjedočanstvo o zemlji i državi Bosni i Hercegovini, njenom postojanju, historiji, kulturi i tradiciji, moleći ih da sačuvaju ovo neprocjenjivo blago.

 

Profesor Emir Ramić

Institut za istraživanje genocida, Kanada

09 May, 2014.

 

Press release of the Institute for Research of Genocide, Canada regarding the opening of Vijecnica

 

VICTORY DAY OVER CULTURECIDE

DO NOT FORGET, REMEMBER, WARN

 

No Aggression and Genocide Can Defeat the Strength of the People’s Spirit

 

The collected history and knowledge that is saved and recorded in the writings of a people is an essential component in the identity of a nation. Rulers around the world, even today, do not realize the power contained in the thoughts and the spirit of people – regardless how it is expressed: either written, spoken its many dialects or in the collections of items.

 

The human spirit cannot be erased. No one has developed or invented a weapon that is more powerful than the human spirit. It always triumphs. Among the first targets of attack (during the aggression and genocide in Bosnia and Herzegovina) was Vijecnica in Sarajevo, in which there were millions of books and manuscripts. Radovan Karadzic, who links to consider himself more a poet than a war criminal, issued an order to shell the Vijecnica building with phosphorus bombs, which particularly enhance the lighting of a fire.

 

So Vijecnica has become synonymous culturecide in Bosnia and Herzegovina. Vijecnica is the guardian of cultural- historical heritage of Bosnia and Herzegovina, but for some is an eyesore when it comes to continuity of statehood and statehood of Bosnia and Herzegovina. Her treasures are written documents millennial history of the state in the troubled Balkans. At the beginning of aggression and genocide in Bosnia, Vijecnica was held with a fund of about three million different documents. In just one night the fire destroyed about 90 percent of the library fund that library has collected, cataloged stored and given to the use to the people for nearly half a century.

 

Vijecnica is a symbol of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, and human civilization. Vijecnica synthesizes the history of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina , man and civilization. Restoration of Vijecnica and its new opening on the Day of Victory over Fascism, on the Day of Europe, on the Day of " Golden Lily " and the Day of memory of murdered children in the besieged Sarajevo is the message and lesson to all aggressors on Bosnia and Herzegovina and all creators and perpetrators of genocide against its citizens that the idea of Bosnia and Bosnian spirit still managed to defeat evil and fascism. Those who burned Vijecnica, those who stormed the state of Bosnia and Herzegovina, those who were killing children in these assaults, actually burned and destroyed the idea of Bosnia and Bosnian Spirit, and thus burned and destroyed the history, culture, tradition, and human civilization. Because of these barbaric, anti-civilizational, anti-human crimes of aggression and genocide destroyers of Bosnia and Herzegovina will forever remain in the junkyard of history.

Restoration of Vijecnica as a triumph of the builder is clear evidence that good works are permanent and indestructible heritage, but also the message to destroyers of cities and arsonists of books and libraries that evil and hatred will never overcome.

Sarajevo, Bosnia and Bosnian’s know much about evil and hatred and their story will be passed on to future generations. Restoration of Vijecnica is truly a feast of culture, history, traditions and memories for all the people of the country of Bosnia and Herzegovina, and for all people of the world, to all civilization.

The Institute for Research of Genocide Canada thanks all the generations that were carefully guarded and collected testimony about the country of Bosnia and Herzegovina, its existence, history, culture and tradition, asking them to preserve this priceless treasure.

Professor Emir Ramic

The Institute for Research of Genocide, Canada

Vijesti: