Vijesti

Kanadska vlada podržava “Dan bijelih traka u Kanadi”.

 

22. 05. 2014.

 

SAOPĆENJE INSTITUTA ZA ISTRAŽIVANJE GENOCIDA, KANADA

 

Kanadska vlada podržava “Dan bijelih traka u Kanadi”. 

 

U pismu Instituta za istraživanje genocida Kanada, {IGK} poslanom Vladi Kanade se između ostalog kaže:

“U ime kanadskih Bošnjaka od kojih su mnogi žrtve genocida u Prijedoru, Institut za istraživanje genocida Kanada, {IGK} kao glas žrtava i svjedoka agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i genocida nad njenim građanima i pravde za žrtve tih zločina traži vašu podršku za kampanju “Dan bijelih traka u Kanadi”.  Kampanja “Dan bijelih traka” , čiji je cilj borba za prava civilnih žrtava na sjećanje, komemoracije i memorijale tamo gdje im se to zabranjuje i  podsjećanje na stradanje Bošnjaka i bosanskih Hrvata iz Prijedora, odvija se u cijelom svijetu  31. maja svake godine kao simbol početka genocida koga su izvršili vlasti bosanskih Srba i njihovi pomagači nad Bošnjacima i Hrvatima u Prijedoru. IGK kao glas žrtava i svijedoka agresije i genocida u Bosni i Hercegovini i pravde za žrtve tih zločina poziva vas da se soladarišete sa žrtvama genocida u Prijedoru kroz javnu izjavu. Pozivamo vas da se pridružite kampanji “Bijelih traka u Kanadi” 31. maja. Tako čete na najbolji način dati vaš doprinos pobjedi istine i pravde, podsjetiti svijet da dobro uvijek pobjedi zlo i da nevine žrtve nikada neće biti zaboravljene”.

U odgovoru kanadskog ministra vanjskih poslova Kanade John Baird poslanom IGK se između ostalog kaže:

“Hvala vam na pismu povodom kampanje “Dan bijelih traka u Kanadi” u spomen žrtvama strašnog masakra u Prijedoru. Užasno strahote su počinjene za vrijeme raspada Jugoslavije. Kanada najoštrije osuđuje sve oblike ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida. Kanada podržava vaše napore da se putem“Dan bijelih traka u Kanadi”podiže svijesti o počinjenim zločinima u Prijedoru, u nadi da će počinitelji tih strašnih zločina biti privedeni pravdi, kako bi proces pomirenja mogao početi za sve one pogođene ovim užasnim zločinima. Kao članica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira Kanada je snažan pobornik vladavine prava u Bosni i Hercegovini. Kanada također ima veliki interes vidjeti razvoj Bosne i Hercegovine kao stabilne, sigurne, multietničke demokratije u potpunosti integrirane u evroatlantske strukture” .

Član Kanadsko parlamenta, Gospodin Brian Masse: “Ja sa poštovanjem podržavam “Svijetski dan bijelih traka” kao globalnu kampanju koja ima za cilj zaustavljanje poricanja zločina genocida”.

 

U izjavi Brian Masse člana Kanadskog parlamernta, sponzora Rezolucje o genocidu u Srebrenici i Bosni i Hercegovini koja je usvojena u Kanadskom parlamentu i člana Kluba prijatelja Bosne i Hercegovine u Kanadskom parlamentu se kaže:

“Ja sa poštovanjem podržavam “Svijetski dan bijelih traka” kao globalnu kampanju koja ima za cilj zaustavljanje poricanja zločina genocida. 31. maja 1992 vlasti u Prijedoru, gradu u sjeverozapadnoj Bosni i Hercegovini,  su naredile  da svi nesrbi označe svoje kuće bijelim zastavama  i da nose bijele trake prilikom napuštanja svojih kuća. Danas se sjećamo na brutalnost te mrženje i ljudske okrutnosti. Dužnost sviju nas je da osiguramo da zločin genocida bude trajno iskorijenjen, da se žrtve takvih zločina pamte i da se počinioci tih zločina izvedu pred lice pravde. Danas na dan pamćenja i podrške žrtvama zločina, cijela globalna zajednica je posvećena istini, pravdi i poštovanju žrtava i njihovih porodicu”.

 

U ime preživjelih žrtava i svijedoka genocida u Prijedoru koji trenutno žive u Sjevernoj Americi i u ime mnogobrojnih Amerikanaca i Kanađana i njihovih organizacija za zaštitu ljudskih prava i sloboda, IGK  podržava zahtijev predsjednika Udruženja logoraša „Prijedor92“ Duratović Mirsada,  gradonačelniku Grada Prijedora Marku Paviću u kojem traži proglašenje 20. jula 2014. godine „Danom žalosti“ na području Prijedora. Tog dana će se obaviti dženaza i sahrana te posljednji ispraćaj oko 300 identifikovanih civilnih žratava rata. Najveći broj identifikovanih tijela ekshumiran je iz Tomašice, najveće masovne grobnice na tlu Evrope nakon Drugog svijetskog rata. Radi se o nevinim žrtvama pobijenim u periodu između 20. i  23. jula 1992. godine, u zločinu počinjenom na području Bišćani, Rizvanovići, Rakovčani, Hambarine, Čarakovo i Zecovi. Vrijeme je da se zvanična vlast u Prijedoru solidariše sa preživjelim žrtvama i svijedocima genocida u Prijedoru, da prizna i pokaje se za zločine  u ime bolje budućnosti Prijedora i Bosne i Hercegovine.

 

Na kraju IGK podržava inicijativu da se izgradi spomen-obilježje s imenima 102 djeteta koja su ubijena u genocidu u Prijedoru. IGK poziva sve prijatelje istine i pravde da podrže ovu inicijativu i potpišu peticiju. Spomen obilježje ubijenoj prijedorskoj djeci treba da bude vječna opomena čovjeku i civilizaciji da se organizovano moraju suprostaviti pomraćenom umu koji ubija nedužnu mladost.

 

IGK se posebno zahvaljuje Kongresu Bošnjaka Sjeverne Amerike na kontinuiranoj podršci u borbi za istinu o zločinima u Bosni i Hercegovini i pravdi za žrtve tih zločina.

 

Profesor Emir Ramić  

Institut za istraživanje genocida, Kanada

May 22, 2014.

PRESS OF THE INSTITUTE FOR RESEARCH OF GENOCIDE, CANADA

Canadian government supports the "International Day of White Armbands”

 

In a letter of the Institute for Research of Genocide Canada {IGC} sent to the Government of Canada, among others, says:

 

In the name of Canadian Bosniaks the Institute for Research of Genocide Canada { IGC } seeks your support for the “Day of White Armbands in Canada”.  The campaign "Day of White Armbands", whose aim is to fight for the rights and remembrance of Bosniaks and Bosnian Croats from Prijedor, occurs worldwide on May 31st each year. This campaign symbolizes the beginning of genocide perpetrated by the Bosnian Serbs and their supporters against Bosniaks and Bosnian Croats in Prijedor.  IGC  invites you to stand in solidarity with the victims of Prijedor through a public statement. We hope you can join us in commemorating “White Armband day” this May 31st. Let us stand up for justice together and remind the world that good will overcome evil and innocent victims will never be forgotten”.

 

In a response of the Canadian Foreign Minister Hon. John Baird to IGC, among others, says:

 

“Thank you for your email regarding the Day of White Armbands to commemorate the anniversary of the beginning of the Prijedor massacre. I regret the delay in replying to you. Horrible atrocities were committed during the disintegration of Yugoslavia. Canada strongly condemns all forms of war crimes, crimes against humanity and genocide, regardless of the origins of the perpetrators or victims. As such, I commend your efforts to raise awareness about the acts committed in Prijedor, in the hope that perpetrators are brought to justice and that the reconciliation process can begin for all those affected by these terrible events. As a member of the Steering Board of the Peace Implementation Council and a strong supporter of the rule of law in Bosnia and Herzegovina and all the Western Balkan countries, Canada also takes a keen interest in seeing the development of Bosnia and Herzegovina into a stable, secure, multi-ethnic democracy, fully integrated into Euro-Atlantic structures. Canada sincerely hopes that all the countries that were devastated by these atrocities will continue their efforts to bring reconciliation, unity and progress to the Balkans”.

 

Hon. Brian Masse, Member of the Canadian Parliament: “I am proud to support Worldwide White Armband Day—part of a global campaign to stop genocide denial”

 

In a statement Hon. Brian Masse member of the Canadian Parliament, sponsor resolution about the genocide in Srebrenica, Bosnia and Herzegovina, which was adopted in the Canadian Parliament and a member of the Club of Friends of Bosnia and Herzegovina in the Canadian Parliament says:

“I am proud to support Worldwide White Armband Day—part of a global campaign to stop genocide denial. On May 31st 1992, the authorities in Prijedor, a town in north-western Bosnia and Herzegovina, ordered all non-Serbs to mark their houses with white flags or sheets and to wear a white armband if they left their houses. Today we are reminded of the brutality of hatred and the human capacity for unspeakable cruelty. We are all tasked with a duty to ensure that the crimes of genocide and torture are permanently eradicated, that the victims of such crimes are remembered, and that perpetrators are exposed and brought to justice. Today is a day to remember and support the victims of atrocities, along with the entire global community committed to truth, justice and respect for victims and their families”.

 

On behalf of the surviving victims and witnesses of genocide in Prijedor who are currently living in North America and on behalf of many Americans and Canadians and their organizations for the protection of human rights and freedoms IGC supports the request of the President of the Association of Detainees "Prijedor92" Duratović Mirsad sent to mayor of Prijedor Marko Pavic in which seeks declaration of 20 July 2014 as  "Day of Mourning" in the Prijedor. That day will be held funeral about 300 identified victims of Prijedor genocide. The largest number of identified bodies exhumed from mass graves Tomašica, largest in European since the Second World War. These are the innocent victims killed in the period between 20 and 23 July in 1992. in Bišćani, Rizvanovići, Rakovcani, Hambarine, Carakovo and Zecovi.

 

IGC supports the initiative to build a memorial with the names of 102 child who were killed in the genocide in Prijedor. IGC invites all friends of truth and justice to support this initiative and sign the petition.

 

IGC thanks the Congress of North American Bosniaks to continued support in the fight for the truth about crimes committed in Bosnia and Herzegovina and justice for the victims of these crimes.

 

Professor Emir Ramic

Institute for Research of Genocide, Canada

Vijesti: