Vijesti

Vladi Republike Crne Gore, parlamentarcima, ministru pravde i Vrhovnom državnom tužiocu, Vladama i amabasadama država demokratske međunarodne zajednice, Parlamentarcima Vijeće Europe, Humanitarnim organizacijama, domaćoj i međunarodnoj antifašističkoj javnosti

New York, Toronto, Berlin, Brussels, Paris, Luxembourg City, Vienna, Geneva, Ljubljana, Prishtina

Dec. 7, 2014.

Vladi Republike Crne Gore, parlamentarcima, ministru pravde i Vrhovnom državnom tužiocu, Vladama i amabasadama država demokratske međunarodne zajednice, Parlamentarcima Vijeće Europe, Humanitarnim organizacijama, domaćoj i međunarodnoj antifašističkoj javnosti

Poštovana gospodo,

Bošnjačka emigracija i dijaspora raseljena u preko 110 zemalja širom planete najoštrije osuđuje sramnu presudu Višeg suda u Bijelom Polju kojom se Ibrahim Čikić, žrtva produženog zločina genocida po zlu čuvene crnogorske policijske akcije, kodnog naziva „Lim“, osuđuje da plati upravniku Istražnog zatvora u Bijelom Polju Luki Bulatoviću i dr. Tomu Karišiku 4000 eura odštete na ime „povrede časti i ugleda“ i „nanošenja duševnih boli!“

Poštovana gospodo,

Ibrahim Čikić je žrtva montiranog političkog sudskog procesa iz 1994. godine kada je u brutalnoj policijskoj akciji „Lim“ 13,500 Bošnjaka prošlo kroz policijsku torturu tadašnje SRJ (Srbije i Crne Gore) i kada je kompletno rukovodstvo parlamentarne SDA, tačnije njih 45, uhapšeno čime je bošnjački korpus bačen na koljena i doživio totalnu političku i svaku drugu dehumanizaciju.

Ibrahim Čikić je najtragičnija ličnost iz 1994., stopostotni invalid prema nalazima beogradskih i berlinskih oftamologa („trajno oštećenje vida 100%“) koga je tadašnja optužnica teretila i za „planirano snajpersko djelovanja sa tornja crkve sv. Petra po jadnim Srbima!“, brutalnost policije i nehuman odnos tadašnjih crnogorskih vlasti i zatvorskih komandira iz Bijelog Polja prema Čikiću izazvalo je „oštru zabrinutost“ američke administracije „povodom kršenja osnovnih ljudskih prava Bošnjaka u SRJ“ posebno akcentirajući Čikićev slučaj. Preabmulom Daytonskog mirovnog sporazuma predsjednik Republike Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović je insistirao na puštanju na slobodu lidera Stranke demokratske akcije (SDA) i dao nemjerljiv doprinos okončanju pomenutog političkog političkog procesa.

Gospodin Čikić je 2008. u organizaciji „Inicijative mladih za ljudska prava Crne Gore“ izdao „dokumentarnu“ knjigu „Gdje sunce ne grije“ koja je izvanredno prihvaćena od građana i NVO sektora, domaće intelektualne i šire ex-jugoslovenske javnosti. Knjiga Ibrahima Čikića je probudila i otrgla od zaborava najmračniji period novije crnogorske historije i od više međunarodnih eksperata za istraživanje zločina i genocida nazvana „prvorazrednom optužnicom protiv vrha crnogorskog ratnog režima!“ Upozanti smo da je istovremeno gospodin Čikić u više navrata uporno godinama pozivao Vrhavnog državnog tužioca da ispita navode iz njegove knjige i otvori istragu povodom policijske akcije „Lim.“ Kako bi umanjio težinu optužbi iznijetih u knjizi „Gdje sunce ne grije“ aktuelni režim organizira dio represivnog državnog aparata oličenog u komandirima i zatvorskim ljekarima i krivičnim i parničnim građanskim parnicama u kojima trećerazredni likovi iz knjige potražuju 120 000 eura odštete za „duševne boli“. Poslije sedam godina zloupotrebom korumpiranog sudstva crnogorsko pravosuđe donosi skandaloznu djelimično izvršnu presudu kojom žrtva Ibrahim Čikić zbog javno iznešenog sjećanja mora platiti upravniku i zatvorskom doktoru 4000 eura!

Uvažena gospodo,

Apeliramo na Vašu savjest da se dodatno upoznate sa slučajem Ibrahim Čikić i izvršite pritisak da ova sramna presuda postane ništavna. Istovremeno Vas pozivamo da ustanete u zaštitu elementarnih ljudskih prava invalida Ibrahima Čikića. Također, ohrabrujemo ali i pozivamo Vrhovnog državnog tužioca Crne Gore da održi dato obećanje koje je očitovao u izjavi za NT Vijesti, da pokrene zakonske mehanizme i konačno ispita navode Čikićeve knjige i otvori istragu povodom policijske akcije „Lim“, kako bi najodgovorniji iz političkog i policijskog vrha konačno sjeli na optužničku klupu, piše u saopćenju bošnjačke dijaspore u SAD, Kanade i državama EU koje su potpisali:

Emir Ramić, direktor Instituta za istraživanje genocidaKanada
Mr. Hamdija Čustović, predsjednik Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike
Esad Krcić, Bošnjaci.Net
Ago Kolenović, predsjednik IZ&
KC Plav-Gusinje New York
Smajle Srdanović, IC Monticello – New York
Nevzad Kurtagić, predsjednik BACC - New Jersey
Esed Hamza, predsjednik BHIC – New York
Dr. Mersim Ziljkić, koordinator fondacije IKC i Šehidska džamija Plav –New York
Ismet Pjetrović, predsjednik IO BKZ New York
Muharem Purišić, koordnitor Odbora za očuvanje sjećanja na žrtve genocida Plav-Gusinje 1912/13. i 1919.
Avdo Metjahić, Asocijacija Bošnjaka Albany
Nedžad Avdović, IC Bronx – New York
Sabit Šišić, B&H IC Harrisburg - PA
Hazbija Kalač, predsjednik BKZ u Crnoj Gori
Šemso Agović, publicista - Slovenija
Sahit Kandić, predsjednik BKZ – Kosovo
Muharem Obradović, publicista - Kanada
Mithad Mujović, predsjednik Zajednice sandžačke dijaspore (ZSD) – Njemačka
Ahmet Ahmetović, Zajednica sandžačke dijaspore (ZSD) – Njemačka
Zaim Čelebić, predsjednik „Sandžak Euroregio“ – Njemačka
Sanela Adrović, - Njemačka
Ismet Zukorlić, publicista - Njemačka
Šefadil Ličina, predsjednik IZB Paris - Francuska
Mevludin Bahović, predsjednik IZ u Balingenu – Njemačka
Nedžad Ćeman, predsjednik BKZ – Belgija
Muhamed Ćeman, predsjednik BKZ – Luksemburg
Enver Korać, predsjednik
Bošnjačkog demokratskog fonda dijaspore - Luksemburg
Mirsad Kuburović, Zajednica bošnjačke dijaspore (ZBD) – Holandija
Sead Lekpek, Promjene – Holandija
Izet Osmanović, Bihor-Petnica.org – Švicarska

Government of the Republic of Montenegro, parliamentarians, the Minister of Justice and the Supreme State Prosecutor, governments and embassies of democratic countries of the international community, the Council of Europe parliamentarians, humanitarian organizations, national and international anti-fascist public

Dear Ladies and Gentlemen, Bosnian emigration and Diaspora, which was moved in over 110 countries across the globe strongly condemns the shameful verdict of the High Court in Bijelo Polje against Čikić Ibrahim, who is the victim of prolonged Crime of Genocide ( know for famous Montenegrin police operation , codename “LIM”). The High Court condemns Čikić to pay investigative of prison warden in Bijelo Polje Luki Bulatovic and Dr. Tomi Karišik 4000 Euros in damages on behalf of "violation of honor and reputation" and "inflicting mental anguish!”

Ibrahim Čikić was the victim of staged political judicial process from 1994. At this time, the police carried out a brutal campaign called "Lim" where 13,500 Bosnians went through police torture of the that time Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro) and the entire leadership of the parliamentary SDA, namely 45 of them were arrested, bringing the Bosnian people on their knees to experience a total political and general dehumanization .”

“Ibrahim Čikić the most tragic figure from 1994, a complete invalid according to the findings of Belgrade and Berlin ophthalmologist ("permanent loss of vision 100%")also in that time he was indicted for "planned sniping from the tower of the church of St. Peter by poor Serbs! ". Police brutality and inhuman treatment of then Montenegrin authorities and the prison commander from Bijelo Polje caused “severe concerns of the US administration, regarding the violations of basic human rights of Bosnians in Serbia and Montenegro, "especially emphasizing Čikić case. The preamble of the Dayton Peace Agreement, the President of the Republic of Bosnia and Herzegovina Alija Izetbegovic insisted on the release of the leaders of the Party of Democratic Action (SDA) and gave no measurable contribution to the completion of this political process.

Mr. Čikić in 2008 with the organization "Youth Initiative for Human Rights Montenegro" has issued a "documentary" book "Where the sun does not shine" which has been acclaimed by the citizens and the NVO sector, local intellectual and beyond ex-Yugoslav public. Book of Ibrahim Čikić is awakened and broke away from oblivion darkest period of recent Montenegrin history and several international experts for Research of Crimes and Genocide called this "first rate indictment against high-Montenegrin war regime!" We learned that at the same time Mr. Čikić repeatedly insisted for years urging the Supreme Public Prosecutor to investigate the allegations from his book and to open an investigation into the police action "Lim." In order to reduce the severity of the charges set out in the book" Where the sun does not shine "the current regime organizes part of the repressive state apparatus, embodied in the commanders and prison doctors of criminal and civil cases in which third-rate characters from the book are seeking 120,000 Euros in damages for “mental anguish ". After seven years of abuse of a corrupt judiciary, Montenegrin judiciary brings scandalous partially enforceable judgment, which the victim Ibrahim Čikić for publicly reveling memories in his book, has to pay the warden and the prison doctor 4000 euro’s! We appeal to your conscience, to seek further information on case of Ibrahim Čikić and push to annul this shameful verdict.

Dear Excellency, At the same time, we invite you to get up in the protection of fundamental human rights of disabled Ibrahim Čikić. Also, encourage or invite the Chief State Prosecutor of Montenegro to hold a promise that he has manifested in a statement to the NT News, to initiate legal mechanisms and finally investigate the allegations of Čikić books and opened an investigation into the police action "Lim", to put finally most of responsible from political and police officials on trial bench, which was written in a statement of the Bosnian Diaspora in the US, Canada and EU countries that have signed:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vijesti: