Vijesti

APEL INSTITUTA ZA ISTRAŽIVANJE GENOCIDA KANADA {IGK} POVODOM DRAMATIČNE DVOSTRUKE DEHUMANIZACIJE PRIJEDORSKIH HUMANISTA

02. 10. 2015.

 

APEL INSTITUTA ZA ISTRAŽIVANJE GENOCIDA KANADA {IGK} POVODOM DRAMATIČNE DVOSTRUKE DEHUMANIZACIJE PRIJEDORSKIH HUMANISTA

                                                                        

U ime zajedničke budućnosti svih građana i naroda Prijedora i BiH, u ime vračanja Ideje Bosne i Bosanskog Duha u Prijedor i u BiH, u ime istine i pravde, pozivamo sve relevatne međunarodne autoritete i institucije da zaustave genocidnu politiku kontinuiranog terora i dehumanizacije žrtava agresije i genocida u Prijedoru i BiH. Dignite svoj glas protiv kontinuiteta diskriminacije velikosrpskog projekta koji se sada ogleda u ponižavanju žrtava - bošnjačkog i hrvatskog medicinskog osoblja prijedorske bolnice. Dignite svoj glas da se tim nedužno ubijenim humanistima oda dužno poštovanje ispisivanjem njihovih imena na posebnoj spomen ploči u bolnici.

 

U genocidu u Prijedoru su podjednako sa političkim establišmentom, vojskom i policijom učestvovali i određeni srpski pripadnici medicinskog osoblja iz prijedorske bolnice. Prema iskazima svijedoka pred Međunarodnim sudom za ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije medicinsko osoblje prijedorske bolnice je na silu vadilo krv od bošnjačkih zarobljenika, koju su nakon toga davali ranjenim srpskim vojnicima. Sam predsjednik samoproglašene Skupštine srpskog naroda općine Prijedor 1992. godine bio je ljekar Miomir Stakić, koji je pred Međunarodnim sudom za ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije osuđen na 40 godina zatvora. Za zločine prijedorskih ljekara, osim Stakića, do danas niko nije odgovarao, niti se i jedno tužilaštvo bavilo zločinima koje su počinili uposlenici institucije koja je po svojoj djelatnosti trebala nositi atribut humanostiUmjesto humanosti izvršavala je zločine. Žalosno je što je za svaku prijedorsku žrtvu kazna za zločince samo od mjesec dana zatvora.

 

U zgradi bolnice u Prijedoru nedavno je podignuta spomen ploča srpskom medicinskom osoblju bolnice Prijedor koje je poginulo u vremenu agresije i genocida na RBiH. Još jedan u nizu anticivilizacijskih, nehumanih, neljudskih udara na istinu i pravdu od strane prijedorskog establišmenta, još jedna u nizu ponižavajjučih i diskriminirajučih odluka prema žrtvama agresije i genocida, još jedan u nizu dokaza kontinuiranog ugrožavanja osnovnih ljudskih prava i sloboda bošnjačkog i hrvatskog naroda u Prijedoru, posebno bošnjačkih i hrvatskih medicinskih humanista, žrtava velikosrpske politike.

 

Bošnjački i hrvatski ljekari prijedorske bolnice: dr Esad Sadiković, dr Željko Sikora, dr Osman Mahmuljin, dr Eniz Begić, dr Kemal Cerić, dr Razim Musić, dr Jusuf Pašić, dr Rufad Suljanović i drugi humanisti koji su čitav svoj život podredili humanosti prema čovjeku, su ubijeni u najstrašnijim mukama, nezamislivim u tkz. eri demokratije i zaštite ljudskih prava i sloboda. Odabir uglednih bošnjačkih i hrvatskih ljekara i intelektualaca, zatim njihovo zatvaranje i ubijanje je čin genocida koji je imao razarajući efekat na bošnjački i hrvatsko stanovništvo Prijedora. Izostavljanje imena bošnjačkih i hrvatskih humanista na spomen ploči u prijedorskoj bolnici je pokušaj revizije istine o agresiji i genocidu, ponižavanje žrtava i nastavak terora nad povratnicima i preživjelim žrtvama i svjedocima genocida.

 

 

IGK još jednom podsjeća svijetsku javnost da je genocid  na području općine Prijedor trajao kontinuirano u periodu 1992-1995, kada je ubijeno 102 djece, 256 žena, ukupno 3.173 civila, 31.000 ljudi je zatočeno u koncentracionim logorima smrti, 53.000 osoba su žrtve progona i deportacije. U samo tri mjeseca je istrebljeno 94 posto Bošnjaka.  Danas se genocid u Prijedoru nastvalja drugim sredstvima. Preživjele žrtve nemaju pravo obilježiti istinu o tim zličinima, nemaju pravo na pravdu, nemaju pravo da se sjete zločina koji su uzbunili čitav svijet, dokazjući da lekcija iz holokausta nije naučena. Bez istine o genocidu u Prijedoru i pravde za žrtve tih zločina nema prijedorske zajedničke budućnosti. Do kada će svijet šutiti o zločinu uklanjanje i istrbljenja 94 posto Bošnjaka i Hrvata sa teritorije opštine Prijedor, tolerišući kršenje prava žrtava genocida i dozvoljavajući smotru Ravnogorskog četničkog pokreta koji je u Drugom svijetskom ratu bio na strani fašizma. Do kada će bosanskohercegovački, posebno bošnjački politički establišment šutiti o genocidu u Prijedoru, mirno posmatrajući nastavak mućenja preživjelih žrtava genocida, dodvoravajući se neprijateljima Bosne i Hercegovine i posebno Bošnjaka, tolerišući svakodnevno kretanje prijedorskih zločinaca ulicama Prijedora, tolerišući negatore genocida? Do kada će se tolerisati dvostruka dehumanizacija prijedorskih humanista?

 

IGK u godini kada se navrašava 20 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma  još jednom opominje svijet da je manji bosanskohercegovački entitet genocidan po svome nastanku i genocidan po svome trajanju. Tu genocidnu tvorevinu nikada nije priznala ona većina bosanskohercegovačkih građana koja je na referendumu 1992.g. izglasala nezavisnost bosanskohercegovačke države. Ta genocidna tvorevina nikada nije ratificirana u Parlamentarnoj skupštini BiH, niti na bilo kojem referendumu. Dejtonski sporazum je nagrada agresoru time što mu se dao entitet sa nazivomSrpskaiako je na području toga entiteta do 1992.g. živjelo 49% uglavnom bošnjačkog i hrvatskog stanovništva (oko 900.000 ljudi, od toga više od 700.000 Bošnjaka).

 

IGK putem svoga Internacionalnog ekspertnog tima traži hitnu akciju od strane relevantnih svijetskih institucija i autoriteta protiv velikosrpske politike revzije historijske istine o agresiji i genocidu, protiv politike negiranja genocida nad Bošnjacima i protiv politike terora nad povratnicima koju predvodi gradonačelnik Marko Pavić, jedan od aktivnih ratnih učesnika politike agresije i genocida. Posebno tražimo da se ubijenom bošnjačkom i hrvatskom medicinskom osoblju prijedorske bolnice oda dužno poštovanje.

                                                                                                                                                                                          

Istovremeno sramnim ocjenjujemo čin pojednih bošnjačkih zastupnika u Skupštini općine Prijedor koji podržavaju vladajuči politički establišment koji kontinuirano ponižava žrtve agresije i genocida i kontinuirano vrši teror nad povratnicima. Radeći za sebe i po sebi, oni nisu politički predstavnici žrtava. Oni rade direktno u korist genocidnog političkog cilja na kome je nasto manji entitet, cilja koji se u kontinuitetu nastavlja drugim sredstvima i metodama.

 

Emir Ramić

Direktor Instituta za istraživanje genocida, Kanada

 

October 02, 2015.

 

The Appeal of the Institute for Research of Genocide Canada regarding the dramatic double – dehumanization of the Prijedor humanists

 

On behalf of the common future of all citizens and the people of Prijedor, and on behalf of the return of the idea of Bosnia and the Bosnian spirit in Prijedor, in the name of truth and justice, we invite all the relevant international authorities and institutions to stop the genocidal politics of continuous terror and dehumanization of victims of aggression and genocide Prijedor and Bosnia and Herzegovina. Raise your voice against discrimination of greater continuity of the project that is now reflected in the humiliation of the victims - the Bosniak and Croatian medical personnel Prijedor hospital.  Raise your voice to pay respect to innocently killed humanists with printing their names on a special memorial plaque in the hospital.

 

In the Prijedor, both with the political establishment, the army and police, some members of the medical staff from the Prijedor hospital have participated in the genocide. According to the statements of the witnesses before the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, the medical staff of the Prijedor hospital excavated the blood by force of Bosniak prisoners, which were then given to wounded Serbian soldiers. The president of the self-proclaimed Assembly of the Serbian people of Prijedor municipality in 1992, was the doctor Miomir Stakic, who is by the International Tribunal for War Crimes in the former Yugoslavia has been sentenced to 40 years in prison. For crimes in Prijedor, except doctor Stakic to this day no one has been punished, nor can one has been prosecuted with crimes committed by employees of the institution, who for its activities should wear an attribute of humanity not the death.

 

The hospital building in Prijedor recently erected a memorial plaque to Serbian medical staff of the hospital in Prijedor, who was killed during the aggression and genocide against Republic of Bosnia and Herzegovina. Another in a series of anti-civilization, of inhuman attack on the truth and justice of the Prijedor establishment, yet another degrading and discriminatory decisions to the victims of aggression and genocide, yet another proof of continuous threat to basic human rights and freedoms of the Bosniak and Croatian peoples in Prijedor, particularly Bosniak and Croatian medical humanist, victims of the Serbian greater politics.

 

Bosnian and Croatian doctors  of Prijedor Hospital: Dr. Esad Sadikovic, a specialist with a great reputation in the world, Dr. Zeljko Sikora, Dr. Osman Mahmuljin, internist, Dr. Eniz Begic, Kemal Ceric, microbiologist, Dr. Razim Music, Dr. Jusuf Pasic, Dr. Rufad Suljanović and second humanists who dedicated their whole lives subjugate humanity to man, were killed in the most horrific torture, unimaginable in the so-called the era of democracy and protection of human rights and freedoms.

 

They selected a prominent Bosnian and Croatian doctors and intellectuals, then detained and killed them with an act of genocide which had a devastating effect on the Bosnian and Croatian population of Prijedor. The omission of the names of Bosniak and Croatian humanists on the plaque in the Prijedor hospital's is  attempt to revise the truth about the aggression and genocide, humiliation of the victims and the continuation of terror against returnees. Institute for Research of Genocide, Canada in the year when it will have been 20 years since the signing of the Dayton Agreement, once again reminds the world that the smaller BiH entity genocidal by its origin and genocidal by its duration.

 

This genocidal creation was never recognized by the majority of BiH citizens that a referendum in 1992 voted for independence of the Bosnian state. This genocidal creation was never ratified by the Parliamentary Assembly of Bosnia and Herzegovina, or in any referendum. The Dayton Agreement awards aggressor fact that he gave an entity called "Serbian", although the area of the entity until 1992 lived 49% mainly Bosniak and Croatian population (about 900,000 people, including more than 700,000 Bosniaks).

 

Institute for Research of Genocide, Canada through its International expert team requires urgent action by the world's relevant institutions and authorities against Greater policy audits of historical truth about the aggression and genocide against the policy of denying the genocide and against the policy of terror against returnees led by Mayor Marko Pavic, one of the active participants in the war policy of aggression and genocide. In particular, we ask that murdered Bosnian and Croatian medical personnel Prijedor hospital pay due regard. At the same time assess the shameful act of certain Bosniak deputies in the Assembly of Prijedor municipality who support the ruling political establishment who constantly demeans the victims of aggression and genocide and continuously terrorize the returnees. Working for themselves and by themselves, they are not political representatives of the victims.  They work directly in favor of the genocidal political goal which was created a small entity, the target that has continued by other means and methods.

 

Emir Ramic

Institute for Research of Genocide Canada 

Vijesti: