Vijesti

BiH

BiH nikada nije bila podijeljena, razbijena i uništena kao cjelina, kao teritorij, kao tradicija, kao mentalitet i kao duh.

B&H has never been split and destroyed as an entirety, as a territory, as a tradition, as a mentality, or as a spirit.

Vijesti: