Vijesti

CV RE

Osnovni elementi za biografiju


Emir Ramić je rođen 1959. u Prijedoru. Diplomirao je političke nauke na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu 1982, magistrirao na Pravnom fakultetu u Banja Luci 1988, čime je stekao naučni stepen magistra pravnih nauka, i doktorirao na Univerzitetu u Hamiltonu, Ontario, Kanada 2015. i time stekao naučni stepen doktora političkih nauka.

U periodu 1984 - 1988 radio je kao profesor historije u Gimnaziji u Prijedoru.

U periodu 1988 -  1990 bio je član Savjeta novinsko izdavačkog preduzeča Kozarski vjesnik, Prijedor

U periodu 1988 - 1990 radio je u Institutu za društvena istraživanja Prijedor i javnom preduzeču "4 juli" Prijedor.

U periodu 1994 - 2001 radio je kao direktor i predavač bosanske historije i bosanskog jezika Internacionalne akademije, Bergneustadt, Njemačka.

U periodu 2001 - 2003 radio ke kao direktor i predavač bosanske historije i bosanskog jezika Internacionalne akademije, Hamilton, Kanada.

U periodu 2003 - 2013 radio je kao asistent na fakultetu Mirovnih studija Univerziteta Hamilton, Ontario, Kanada.

U periodu od 2002 - 2008 član liderske nacionalne organizacije američkih i kanadskih Bošnjaka, Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike.

U periodu 2006 - 2008 predsjednik Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike, U tom periodu profilirao je Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike kao najznačajniju bošnjačku i bosanskohercegovačku instituciju u dijaspori. Postao je akademski glas američkih i kanadskih Bošnjaka i svih građana BiH koji žive u Sjevernoj Americi u promociji najvažnijih kulturnih, društvenih, akademskih i drugih bosanskohercegovačkih vrijednosti u američkom Melting potu i kanadskom Kulturnom mozaiku.

U periodu 2009 - 2010 radio je kao pomočnik direktora za odnose sa vladama država pri Američkom univerzitetu u BiH.

U periodu od 2010 - do danas radi kao direktor Instituta za istraživanje genocida, Kanada.

U periodu 2015 - do danas radi kao profesor Mirovnih studija na Univerzitetu, Hamilton, Ontatio, Kanada.

U periodu 2005 do danas aktivno je radio i doprinio da se u saveznim parlamentima SAD, Kanade, Australije, Evropskog parlamenta i parlamentima desetak drugih država usvoji rezuolucija o genocidu u Srebrenici i BiH. U tom procesu je nadležne zakonodavne organe navedenih država informisao o naučno istraživačkim činjenicama o genocidu u Srebrenici i BiH.

Maja 2008. odbio je ponudu prof. dr. Harisa Silajdžića za imenovanje na dužnost Generalnog konzula BiH u Čikagu uz obrazloženje da se ne želi baviti politikom, već naučno istraživačkim radom.

Bavi se istraživanjem i naučnim proučavanjem zločina genocida, najsloženije društvene pojave u društvenoj stvarnosti. Rezultatima naučnih istraživanja genocida i drugih oblika zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava u BiH, ali i šire, i generalizacijom rezultata empirijskih istraživanja, postulativnog značaja i karaktera dao je doprinos zasnivanju, konstituisanju i razvijanju Nauke o genocidu u sistematici društvenih i humanističkih nauka. Domaći i strani analitičari uvrštavaju ga u jednog od boljih poznavalaca genocida. 

Kao direktor ugledne naučno istraživačke institucije, Instituta za istraživanje genocida, Kanada razotkrio je i svijetu pokazao razmjere zločina kanadskog generala Lewisa MacKenzia za vrijeme njegove misije u BiH. Genocid u BiH se izučava u kanadskim školama. Poslije pet godina intezivnog lobiranja Kanadski parlament je jednoglasno usvojio prvu, a nešto kasnije i drugu Rezoluciju o genocidu u BiH. Pušten u parlamentarnu proceduru Zakon o genocidu u BiH – Bill -C – 533, {Kanada će biti jedina zemlja u svijetu koja će prava žrtava genocida u BiH, a koji žive u Kanadi, regulisati sopstvenim državnim zakonom}. Pokrenut multidimenzionalni naučno istračivački i lobistički projekat borba protiv negatora genocida. Učestovao u  osnivanju Klub Prijatelja BiH u Kanadskom Parlamentu. Organizovao stalnu postavku o genocidu u BiH u Kanadskom muzeju za ljudska prava. Genocid u BiH prezentirao kanadskim univerzitetima. Učestvovao u projektu izgradnje spomen obilježje žrtvama genocida u Srebrenici u kanadskom gradu Windsoru, prvom takvom spomen obilježju u dijaspori. Naučno istraživačkim i lobostičkim radom učinio da kanadska vlada podrži  Međunarodni dana bijelih traka. Uradio i prezentirao elaborat nadležnim kanadskim organima o priznavanju bosanskog jezika i nacionalnog imena Bošnjaka u kanadskom Kulturnom mozaiku.

Rezultate fundamentalnih naučnih istraživanja genocida i drugih oblika zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava naučno je prezentirao u naučnim djelima, u kojima su sadržana i verbalno pisano iskazana bitna naučna saznanja u formi naučno verifikovanih saznanja, naučno evidentiranih, ali neverifikovanih saznanja.

Intelektualno je izrastao u izrazito ozbiljnog, poznatog i cijenjenog naučnog istraživača i pedagoga savremene nauke o genocidu.

Član je  Međunarodne asocijacije istraživača genocida, Komiteta memorilanog muzeja holokausta SAD i Kanade, Kandskog muzeja za ljudska prava, Asocijacije “ Svijet bez genocida". Udruženja za ugružene narode, i mnogih drugih organizacija za zaštitu ljudskih prava i sloboda širom svijeta. Član je Senata Svjetskog bošnjačkog kongresa.

Nosilac je i učesnik u koncipiranju, rukovođenju i realizaciji naučnoistraživačkih projekata, kao i u organizaciji i radu velikog broja naučnih kongresa, konferencija i simpozija, kako u BiH, tako i u inozemstvu.

Dobitnik je više nagrada i priznanja: Zlatne značke Univerziteta u Sarajevu (2011) zajedno sa članom kanadskog parlamenta i sponzorom rezolucija o genocidu u BiH usvojenih u Kanadskom parlamentu Brian Masse za posebne zasluge na planu naučnog istraživanja i prezentovanja rezultata naučnih istraživanja o genocidu u Srebrenici i BiH u Kanadi, Velike plakete Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, Velike Plakete Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike, Velike plakete kanadske bosanskohercegovačke zajednice i mnogih drugih. 

Pregled najznačajnijih radova koji su rezultat naučnih istraživanja, realizovanih na osnovu verifikovanih naučnoistraživačkih projekata pod istoimenim nazivima

Naučni istraživačka publikacija - Historija Kanadskih Bošnjaka, Toronto, Kanada, 2009.
Naučni istraživačka publikacija - Genocid je državotvorni zločin, Toronto, Kanada 2010.
Naučni istraživačka publikacija - Bosanskohercegovačka dijaspora u Sjevernoj Americi, iseljeništvo, protjerivanje, deportacije.
Naučni istraživačka publikacija - Višestruka agresija na RBiH - zajednički zločinački poduhvat Srbije i Hrvatske protiv Ideje Bosne i bosanskog duha.
Naučni istraživačka publikacija - Bošnjačko narodno biće je tok svijesti koju treba stalno saznavati, oblikovati, usmjeravati.
Naučni istraživačka publikacija - Aktivizam za bolju budućnost Bošnjaka i BiH.
Naučni istraživačka publikacija - Genocid u Srebrenici.
Naučni istraživačka publikacija - Genocidu u Prijedoru - Srebrenica u kontinuitetu.
Naučni istraživačka publikacija - Borba protiv negatora genocida u BiH.
Naučni istraživačka publikacija - Razlike između kanadskog Kulturnog mozaika i Ideje Bosne i Bosanskog duha.

Naučnoistraživački rad

Ramić Emir je u dosadašnjoj aktivnosti, pored navedenih naučno istraživačkih publikacija, te brojnih osvrta i prikaza, postigao i sljedeće rezultate: 
- realizovao je (na osnovu naučno-istraživačkih projekata) fundamentalna empirijska naučna istraživanja iz oblasti genocida i drugih oblika zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, posebno genocid u Srebrenici i genocid u Prijedoru na područiju Sjeverne Amerike, 
 - organizirao je i učestvovao u radu više naučnih skupova, naročito međunarodnog karaktera. Ramić je svojim radovima, a posebno učešćem na međunarodnim skupovima, uticao i izborio se i na donošenje na međunarodnom planu, posebno Kanade, dokumenata koji imaju historijski značaj za BiH, naročito u vezi sa utvrđivanjem karaktera oružanog sukoba u RBiH (imenovanje agresora) i odgovornosti za zločine,
- u svojstvu istraživača i direktora Instituta za istraživanje genocida Kanada povodom desetogodišnjice genocida nad Bošnjacima u sigurnoj zoni UN-a, Srebrenici, jula 1995, Ramić Emir je organizovao kampanju za usvajanje rezolucije o genocidu u Srebrenici u Kanadskom parlamentu. Istu kampanju je organizovao prilikom usvajanja druge rezolucije o genocidu u Srebrenici i BiH u Kanadskom parlamentu,
 - zahvaljujući rezultatima istraživanja Emir Ramića i ugleda koji ima Institut za istraživanje genocida Kanada organizovano je više naučnih konferencija na univerzitetima u Kanadu na temu genocid u BiH,
 - recenzirao je i uređivački pripremio za štampu veći broj publikacija,
 - održao je više predavanja na mnogim univerzitetima u svijetu, posebno u SAD i Kanadi,
- objavio je više tekstova u sredstvima informisanja,
- kao poznavalac predmeta nauke, odnosno naučne discipline i predmeta istraživanja, kao i zahvaljujući velikom poznavanju metodologije naučnog istraživanja i odgovornom i savjesnom primjenom naučnih metoda u procesu naučnog istraživanja holokausta, genocida i drugih oblika zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Emir Ramić je ostvario naučne rezultate, kojima, pored ostalog, derogira “rezultate” kvaziistraživanja i kvaziistraživača. U tom smislu on je ispoljio sve vrline i najpozitivnije ljudske osobine, naučne i stručne kvalitete, po kojima danas nesumnjivo spada u red priznatih naučnika istraživača iz oblasti genocida i drugih oblika zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava,
- dao je veliki broj intervjua za domaća i strana sredstva javnog informisanja (TV, radio i novine), itd.,

 Po obimu i naučnoj vrijednosti on je svojim radovima ostvario značajne naučne rezultate iz oblasti savremene nauke o genocidu. Ukupnim naučnim i društvenim angažmanom za Emir Ramića može se reći da je jedan od velikih istinskih boraca za slobode, ljudska prava, ljudsko dostojanstvo i ljudsku i društvenu istinu i pravdu, a po osnovnom opredjeljenju i orijentaciji nesumnjivo se radi o čovjeku koji pripada istinskom, hrabrom i nepokolebljivom antifašisti, koji je ostao dosljedan tradiciji antifašizma. Emir Ramić, kao istraživač genocida i drugih oblika zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, istovremeno je i svjedok najdramatičnijih i najtežih događaja u historiji BiH na kraju XX stoljeća i žrtva genocida.
Kod Emir Ramića je prisutna integracija i prožimanje bogatog istraživačkog iskustva i osjećanja bola i tuge za žrtve genocida, koji ga snažno inspirišu, podstiču i hrabre da nepokolebljivo, istrajno, odvažno i sa potpunim odsustvom mržnje, primjenom naučne metodologije, istražuje i istraži genocid, kao ljudsku sramotu i jednu od najvećih prijetnji savremenom svijetu, ljudskoj civilizaciji, kulturama i tradiciji naroda na planeti Zemlji.

Vijesti: