Vijesti

PISMO KANADSKOM PREMIJERU JUSTIN TRUDEAU

Postovani


Povodom kršenja odluke Ustavnog suda BiH kojom je proslava 9. januara označena kao antiustavna i antidržavna Institut za istraživanje genocida, Kanada se 5. januara ove godine posebnim pismom obratio premijeru Kanade Justin Trudou u kome je zatraženo da Kanada upotrebi sva raspoloživa sredstva i autoritet u smislu poštovanja odluke Ustavnog suda BiH.

U odgovoru Vlade Kanade od 15. februara ove godine potpisanog od ministra vanjskih poslova Stephene Dion stoji: " Vlada Kanade traži od svih nivoa vlasti u BiH sprovoÄ‘enje odluke Ustavnog suda koji je utvrdio da Zakon o praznicima manjeg bh. entiteta nije u skladu sa Ustavom BiH i MeÄ‘unarodnom konvencijom o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije. Molim vas budite sigurni da je Kanada čvrsto posvečena za mir i za očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta BiH u skladu sa meÄ‘unarodnim pravom. Svjesni smo diskriminirajuće odluke manjeg bh. entiteta u vezi 9. januara uprkos odluci Ustavnog suda BiH koji je presudio proslavu 9. januara kao dana eniteta neustavnom. Još jednom čvrsto ponavljamoi da su odluke Ustavnog suda BiH konačne i obavezujuće i tražilmo od svih nivoa vlasti u BiH obavezno sprovoÄ‘enje odluke Ustavnog suda“.

U meÄ‘uvremenu udruženom akcijom pozicionog i opozicionog političkog establišmenta manjeg bh. entiteta  u skladu s tekstom Memoranduma SANU-a II, raspisan je referendum o 9. januaru za 25.9.2016., čime se pokušava dobiti ono što velikosrpska politika nije dobila u agresiji i genocidu.

To je bio razlog da istraživači nauke o genocidu, članovi Internacionalnog ekspertnog tima Instituta za istraživanje genocida, Kanada ponovo pišu premijeru Justin Trudeau i zatraže hitno djelovanje Kanade u smislu bezuslovnog poništavanja odluke o referendumu, zaštite države BiH i spriječavanja  samovolje političke pozicije i opozicije manjeg bh. entiteta i daljnje urušavanje vladavine prava koje vodi u anarhiju.

Emir Ramic

==============

Poštovani premijer Kanade Justin Trudeau,

Devetog januara 1992., suprotno tadašnjem važećem domaćem i meÄ‘unarodnom pravu, donesena je nezakonita i nelegalna odluka da se protivno većinskoj volji stanovnika BiH više od polovine državne teritorije BiH prvi put u hiljadugodišnjoj historiji bosanskohercegovačke države proglasi sastavnim dijelom Republike Srbije, odnosno Savezne Republike Jugoslavije. Politički pozicioni i opozicioni establišment manjeg bosanskohercegovačkog entiteta insistira na obilježavanju 9. januara jer je to za njih ključni datum koji im ostavlja nadu da mogu realizirati velikosrpski projekat u narednim godinama. Tog dana 1992. godine oni su proglasili nelegalnu i samoproglašenu tzv. ''Srpsku Republiku BiH" i nakon toga u ustavnom tekstu ove pravno nepostojeće tvorevine zacrtali da je ona sastavni dio velikosrpske države, odnosno tzv. krnje Jugoslavije koju su u to vrijeme činili Srbija i Crna Gora. Zato je za njih važno dokazivanje kontinuiteta postojanja od 9. januara 1992. godine na čemu već više od 24 godine uporno insistiraju. Po toj neosnovanoj i nimalo bezazlenoj konstrukciji, manji bh. entitet je nastao prije države BiH. Odnosno, po tom pravno, historijski i činjenično neosnovanom tumačenju, BiH je nastala tek u Dejtonu 1995. godine spajanjem „dvije države“, takozvane Republike Srpske i Federacije BiH. To je skandalozni, očigledni i nezabilježeni pokušaj prevare i falsificiranja historijskih činjenica o hiljadugodišnjoj tradiciji BiH.

Svaki pokušaj uspostavljanja kontinuiteta manjeg bh. entiteta s nelegalnim, nepriznatim i samoproglašenim tvorevinama na državnoj teritoriji BiH je neprihvatljiv, pravno neosnovan i krajnje kontraproduktivan za politiku izgradnje mira.

MeÄ‘unarodni sud pravde je 2007. presudio da je Republika Srbija jedina država u Evropi koja je nakon Drugog svjetskog rata prekršila Konvenciju o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida.
Evropska komisija za demokraciju putem prava, poznatija kao Venecijanska komisija, na sjednici od 11. i 12. oktobra 2013. je usvojila mišljenje o usklaÄ‘enosti izbora Dana manjeg bh. entiteta s antidiskriminatornim standardima Vijeća Evrope, odnosno Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda, zaključujući da je proslava 9. januara kao dana tog entiteta diskriminatorski čin prema ostalim narodima u tom dijelu BiH.

Odabir 9. januara kao dan tog entiteta je inspiriran antiustavnom i nelegalnim dogaÄ‘ajima značajnim samo za jedan narod, što je uvreda za druge narode i nije u skladu s osnovnim demokratskim vrijednostima i postulatima, te takva politika nije u skladu s vrijednostima kao što su dijalog, tolerancija, meÄ‘usobno razumijevanje i jednakost, koji bi trebali biti osnova prilikom odabira entitetskog dana, smatra Venecijanska komisija.

Bh. manji entitet, u skladu s tekstom Memoranduma SANU-a II, pokušava antidejtonskim, antiustavnim i nelegalnim referendumom, zakazanim za 25.9.2016., dobiti ono što velikosrpska politika nije dobila u agresiji i genocidu.

Imajući u vidu da su suštinski elementi bh.  državnosti, odlukom Ustavnog suda manjeg bh. entiteta brutalno napadnuti, imajući u vidu da je ministar vanjskih poslova Kanade, poštovani Stephane Dion pismeno odgovorio na naše pismo i precizirao poziciju Kanade u smislu poštovanja odluka Ustavnog suda BiH i zaštite teritorijalnog integriteta, nezavisnosti i poltičkog subjektiviteta države BiH, javno pozivamo da se Kanada hitno uključi u konkretno sprečavanje daljnje nesagledive eskalacije novonastale krize prouzrokovane unilateralnim, neodgovornim i opasnim postupcima političkog establišmenta političke pozicije i opozicije manjeg bh. entiteta. Podsjećamo vas, kao članicu Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira u BiH da Kanada ima važnu ulogu i obavezu u procesu očuvanja mirovnog procesa i zaštite države BiH.

Zakazani nelegalni referendum u manjem bh. entitetu direktni je pokušaj rušenja kontinuiteta državnosti, teritorijalnog integriteta, nezavisnosti i političkog subjektiviteta BiH. Krajnje je neprihvatljivo, neutemeljeno i opasno kršiti kontinuitet države BiH, žrtve agresije i genocida.

Deveti januar je uvredljiv i za Kanadu jer predstavlja ozvaničenje politike koja je osmislila agresiju i genocid. Ta politika je, izmeÄ‘u ostalog, osmišljena i u neustavnim dokumentima za formiranje tzv. srpske države na teritoriji BiH upravo 9. januara. Do sada je projektantima i izvoÄ‘ačima ove politike u Haškom tribunalu i sudovima u BiH i Evropi, izrečeno preko hiljadu godina zatvorske kazne. Samo za genocid i druge zločine u Srebrenici do sada su osuÄ‘ene desetine nalogodavaca i počinilaca na više od 550 godina zatvora. Podsječamo vas da su zagovornici nepravednog referenduma držali kao taoce kanadske vojnike us klopu mirovnih operacije u BiH 1995. godine.

Ako manjem bh. entitetu dozvolite da provede anticivilizacijski, nepravedni dehumanizirajući  referendum i Kanada će snositi veliki dio odgovornosti za ugrožavanje mira i rušenje jedne države koja se više od 20 godina još bori za svoju slobodu, nezavisnost, teritorijalni integritet i poltički subjektivitet. Kao odgovoran politički lider kome je Kanada i kompletna bosanskohercegovačka zajednica u Kanadi na izborima dala ogromnu podršku sigurni smo da znate da je ovakav referendum uvertira u strahovitu neizvjesnost i destrukciju koja može ugroziti mir ne samo u BiH vež i u širem regionu, Evropi i svijetu.

Od Kanade mi istraživači genocida, dobronamjerni graÄ‘ani BiH i svi borci za istinu, pravdu ljudska prava i slobode i demokratiju očekuju hitno akciju u smislu djelovanja i podršeke prema nadležnim državnim organima BiH koji mogu poništiti odluku o nepravednom referendumu, te prema Viskom predstavniku u BiH koji upotrebom svojih ovlasti takoÄ‘e može da poništi odluku o referendumu. Krajnje je vrijeme da Kanada u skladu sa svojim ovlaštenjima i sa svojom visokom reputacijom u svijetu zaštiti državu BiH i spriječi samovolju vlasti manjeg bh. entiteta i daljnje urušavanje vladavine prava koje vodi u anarhiju.

Profesor Emir Ramić

Direktor Instituta za istraživanje genocida, Kanada

============

Dear Prime Minster Justin Trudeau,

The Ninth of January 1992, contrary to the then applicable domestic and international law the decision is unlawful and illegal towards the will of the majority of the citizens of Bosnia and Herzegovina, more than half of the national territory of Bosnia and Herzegovina for the first time in the thousand-year history of the Bosnian state is declared an integral part of the Republic of Serbia and the Federal Republic of Yugoslavia. The political establishment of the smaller Bosnian and Herzegovinian entity insists on marking the 9th of January as the key date which gives them hope that they can realize and achieve the Greater Serbia project in the coming years. On that day in 1992 they were declared an illegal and self-proclaimed so-called “Serbian Republic of Bosnia and Herzegovina” and then in the constitutional text of the legally non-existent creations charted that it is an integral part of the Greater State, or the so-called, Rump Yugoslavia, which at that time consisted of Serbia and Montenegro. Therefore, it is important for them to prove the continuity of the existence of 9th of January 1992 which they have insisted for more than 24 years. After the unfounded and harmless construction, the smaller entity was created before the BiH State. That is, after the legal, historical and factual unfounded interpretation, Bosnia and Herzegovina was formed only in Dayton in 1995 by the merger of “two states”, Serbian Republic and the Federation. It is scandalous, obvious and unrecorded attempted fraud and falsification of the historical facts about the thousand-year tradition of BiH.

Any attempt to establish continuity of the smaller entity with illegal, unrecognized and self-proclaimed formations on the territory of the state of Bosnia and Herzegovina is unacceptable, legally unfounded and utterly counterproductive to the policy of building good-neighborly relations.

The International Court of Justice in 2007 ruled that the Republic of Serbia is the only country in Europe which after the Second World War violated the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.

The European Commission for Democracy through Law, better known as the Venice Commission, at its session of 11th and 12th of October 2013 adopted an opinion on the compliance of the election of the smaller Bosnian and Herzegovinian entity with anti-discrimination standards of the Council of Europe or the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, concluding that the celebration on January 9th as a Day of the entity is an discriminatory act towards other nations in that part of Bosnia and Herzegovina.

Selection of 9th of January as that entity is inspired by anti-constitutional and illegal events significant for a nation, which is an insult to other nations and not in accordance with basic democratic values and postulates since such a policy is not in line with the values of dialogue, tolerance, mutual understanding and equality, which should be the basis when choosing entity day is considered by the Venice Commission.

Bosnia and Herzegovina's smaller entity, in accordance with the text of the Memorandum of SASA - II, is attempting in an anti-Dayton manner , anti-constitutional manner and with an illegal referendum, scheduled for 25.09.2016., to get what Greater Serbian policies did not not receive during aggression and genocide. Bearing in mind that the essential elements of Bosnian statehood, the decision of the Constitutional Court of the smaller Bosnian and Herzegovian entity brutally attacked. Bearing in mind that the Foreign Minister of Canada, Stephane Dion responded in writing to our letter and specified Canada’s position to respect the decision of the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina and protection of the territorial integrity, independence and such political personality of the BiH state publicly urges that Canada urgently engage in concrete to prevent further escalation of the unforeseeable emerging crisis caused by unilateral, irresponsible and dangerous actions of the smaller Bosnian and Herzegovinian entity. We remind you, as a member of the Board of the Peace Implementation Council in Bosnia and Herzegovina that Canada has an important role and commitment in the process of preserving the peace process and the protection of the State of BiH.

The scheduled illegal referendum in the smaller BiH entity is a direct attempt to overthrow the continuity of BiH statehood. It is unacceptable, unjustified and dangerous to break the continuity of the state of Bosnia and Herzegovina.

The ninth of January is an insult and for Canada it represents the formalization of policies which created the aggression and genocide. That policy is, among other things, designed and unconstitutional in documents for the so-called Serbian state in the territory of Bosnia and Herzegovina as just the ninth of January. So far, the designers and constructors of this policy in the Hague Tribunal and the courts in BiH and Europe impose over a thousand years in prison. So far there are dozens of principals and perpetrators convicted for the the genocide and other crimes in Srebrenica for more than 550 years in prison.

If the smaller Bosnian and Herzegovinian entity and only one of the three constitutional equal peoples in that Bosnian and Herzegovinian entity allow them to carry out an anti-civilization referendum, Canada will bear a large share of responsibility for endangering peace. As a responsible political leader whom Canada and the complete Bosnian community in Canada in the elections gave tremendous support that we are sure that you know that this referendum is an invitation to tremendous uncertainty and destruction.

From Canada’s well-meaning citizens of BiH expect immediate action in terms of action towards The High Representative in Bosnia and Herzegovina that the use of their powers shall cancel the decision on the referendum in the smaller entity. It is high time that Canada in accordance with its mandate protect the State of BiH and prevent arbitrariness of the authorities of the smaller entity and the further erosion of the rule of law that leads to anarchy.

Sincerely yours,

Professor Emir Ramic
Chairman of the Institute for Research of Genocide, Canada

Vijesti: