Vijesti

NE ZABORAVITE, PAMTITE, OPOMINJITE

NE ZABORAVITE, PAMTITE, OPOMINJITE
Noć kada je gorjele Vijećnica – Noć kulturocida - Sile zla danas ponovo pokušavaju uništiti BiH.
Vijećnica je svojevrsni čuvar kulturno – historijskog naslijeÄ‘a BiH i agresorima trn u oku kada je u pitanju kontinuitet bosanskohercegovačke državnosti. Njezino blago su pisani dokumenti hiljadugodišnje historije bosanskohercegovačke države. Početak agresije i genocida u BiH  Vijećnica je dočekala s fondom od oko tri miliona raznih dokumenata. U samo jednoj noći izmeÄ‘u 25 i 26 augusta 1992. godine vatra je u prah pretvorila oko 90 posto knjižnog fonda koji je Vijećnica sakupljala, stručno obraÄ‘ivala, čuvala i davala na korištenje skoro pola stoljeća. Radovan Karadžić, koji voli sebe smatrati više navodnim pjesnikom nego ratnim zločincem, izdao je nalog da se na zgradu Vijećnice ispale fosforne bombe, koje osobito pospješuju rasplamsavanje vatre. Tako je Vijećnica postala sinonim kulturocida u BiH, Evropi i svijetu.  Ali Vijećnica je i simbol Sarajeva, Bosne i Hercegovine, čovjeka i civilizacije. Ona u sebi sintetizira povijest Sarajeva, Bosne i Hercegovine, čovjeka i civilizacije. Obnova Vijećnice i njeno novo otvaranje  je poruka i pouka svima agresorima na BiH i svim kreatorima i izvršiocima genocida nad graÄ‘anima Bosne i Hercegovine  da su Ideja Bosne i Bosanski duh uvijek uspijevali pobijediti zlo i fašizam, agresiju i genocid. Oni koji su palili Vijećnicu, oni koji su agresijom i genocidom jurišali na državu BiH i njene graÄ‘ane, oni koji su ubijali djecu, oni koji su silovali, oni koji su mučili i ubijali u koncentracionim logorima smrti, oni koji su na silu protjeravali, zapravo, su palili i rušili Ideju Bosne i Bosanski duh, a time su palili i rušili  i povijest, kulturu, tradiciju čovjeka i civilizacije. Zbog tog barbarskog, anticivilizacijskog, antihumanog zločina agresije i genocida palitelji Vijećnice i rušitelji države BiH će vječno ostati na smetlištu historije. Na godišnjicu barbarskog paljenja Vijećnice još jednom podsječamo da fašizam još nije pobjeÄ‘en.

E./R.
DO NOT FORGET, REMEMBER, WARN
The night when Vijecnica was on fire  – The Night of culturecide - The forces of evil again today trying to destroy B&H
Vijecnica has become synonymous culturecide in Bosnia and Herzegovina. Vijecnica is the guardian of cultural- historical heritage of Bosnia and Herzegovina, but for some is an eyesore when it comes to continuity of statehood and statehood of Bosnia and Herzegovina. Her treasures are written documents millennial history of the state in the troubled Balkans. In the night between 25 and 26 August 1992 Vijecnica was held with a fund of about three million different documents. In just one night the fire destroyed about 90 percent of the library fund that library has collected, cataloged stored and given to the use to the people for nearly half a century. Vijecnica is a symbol of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, and human civilization. Vijecnica synthesizes the history of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, man and civilization. Restoration of Vijecnica and its new opening  is the message and lesson to all aggressors on Bosnia and Herzegovina and all creators and perpetrators of genocide against its citizens that the idea of Bosnia and Bosnian spirit still managed to defeat evil and fascism. Those who burned Vijecnica, those who stormed the state of Bosnia and Herzegovina, those who were killing children in these assaults, actually burned and destroyed the idea of Bosnia and Bosnian Spirit, and thus burned and destroyed the history, culture, tradition, and human civilization. Because of these barbaric, anti-civilizational, anti-human crimes of aggression and genocide destroyers of Bosnia and Herzegovina will forever remain in the junkyard of history. On the anniversary of the barbaric act of ignition of Vijecnica we once again remind  that fascism has not been defeated.
/E. R./

Vijesti: