Vijesti

Povelja Kulina

Povelja Kulina kao najznačajniji bosanskohercegovački državni dokument na najbolji način daje odgovor na kontinuirano, zlonamjerno prekrajanje hiljadugodišnje bosanskohercegovačke historije 

Povelja Kulina bana napisana je 29. augusta 1189. godine. Ona predstavlja prvi sačuvani pisani dokument na bosanskom jeziku, koji je srednjovjekovna bosanska država u vrijeme Kulina bana potpisala. Povelja potvrÄ‘uje višestoljetnu postojanost bosanske države i historije bosanskog jezika. Poveljom se daje sloboda kretanja po teritoriji srednjovjekovnog bosanskog kraljevstva, reguliše trgovinske i druge odnose i slobode. Povelja daje poruke o postojanju Bosne, a kasnije i Bosne i Hercegovine, a zatim otvara ona pitanja koja su i danas aktuelna, koja Evropa traži, a to su pitanja slobodnog protoka robe, novca i ljudi. Kulin ban je osnovao prvu tolerantnu, prvu i jedinu oficijelnu multireligijsku, multikulturnu i multinacionalnu državu toga doba na tlu Evrope. Povelja pokazuju da je Bosna imala suverenog vladara, ureÄ‘enu državnu vlast. Povelja je od historijskog značaja jer je napisana bosanskim jezikom, imenuje državu imenom Bosna, stanovnike države Bosne naziva Bošnjani. Povelja Kulina bana na najbolji, pravno, dokumentovani način daje odgovor na kontinuirano, zlonamjerno prekrajanje historije da je Bosna dio velikosrpske ili velikohrvatske državne tvorevine. Zbog toga anticivilizacijskog, antihistorijskog, kvazinaučnog prekrajanja historijskih činjenica voÄ‘ena je nedavna agresija i genocid na meÄ‘unarodno priznatu, suverenu, samostalnu bosanskohercegovačku državu i njeno društvo sa ciljem da se teritorijalnom podjelom države i uništenjem društva u kome stotinama godina egzistira Ideja Bosne i Bosanski duh stvore Velika, Srbija, Velika Hrvatska. Zato je potrebno da originalni dokument Povelje, koji se nalazi u Rusiji, bude vraćen u Sarajevo i arhiviran kao najznačajniji dokument Bosne i Hercegovine.

Emir Ramić
The Charter of Kulin is the best legally state documented, which answers the continuous, malicious redrawing of the Bosnian history
The Charter of Kulin Ban was written on 29 August 1189. It represents the first preserved written document in the Bosnian language, which is a Bosnian ruler sent a letter written in Bosnian to the prince of another country. This confirms the stability of the centuries of the Bosnian state and the history of the Bosnian language. The Charter is of historical significance because it is written in Bosnian, the state is appointed by the name of Bosnia, and the people of the state of Bosnia called Bosnians. Kulin Ban was founded tolerant, the first and only official multireligious, multicultural and multinational state of the time on European soil. Kulin Ban indicate that Bosnia had a sovereign ruler, garnished state government, court, office and all the services that can ensure implementation of the provisions which Kulin Ban and Bosnian rulers guarantee each security and freedom are the movement and stay in Bosnia. Without evil thoughts and the consequences with full respect for the law which shows a high level of culture of human rights and freedoms that are able to feel all the foreigners during their stay and free movement in Bosnia. Kulin Ban at best legally documented manner, answer the continuous, malicious redrawing of history that Bosnia is part of the Greater Serbian or Greater Croatia creation. Therefore, anti-civilization, anti-historical, quasi-scientific redrawing historical facts led the recent aggression and genocide against the internationally recognized, sovereign, independent BiH state and its society with the aim of territorial division of the country and the destruction of the society in which hundreds of years existed idea of Bosnia and Bosnian the spirit of creating a Greater Serbia, Greater Croatia. It is therefore necessary to return the original document of the Charter, which is located in Russia, to Sarajevo and archived as the most important document of Bosnia and Herzegovina.
Emir Ramic

Vijesti: