Vijesti

Å utnja nije zlato

Šutnja nije zlato

Danas je BiH više svačija nego svoja, previše je snaga koje nisu u funkciji države BiH, nego nekih drugih, posebno susjednih država, i danas smo svjedoci permanentnog potpirivanja meÄ‘unacionalnih sukoba, ideja o odvajanju, pa čak i otcjepljenju. Intenzivna i opsežna kampanja vodi se ovih dana od strane istočnog i zapadnog bh. susjeda  u nastojanju da se potpuno promijeni karakter agresije na BiH. Nikola Špirić koji stalno negira bosanskohercegovačku državu od koje prima dobru platu navodno upozorava da će se sa prostora BiH iseliti svi, a da će ostati samo muslimani, koji će ratovati izmeÄ‘u sebe. Prohvatski mediji, sa druge strane, pišu kako je SIPA potvrdila da je BiH centar radikalnog islama. Tezom o navodnoj radikalizaciji islama u BiH, pokušava se prikazati kako se u BiH vodio rat da bi se iskorijenio radikalni islam. Planski si pokušava sakriti ono što je nauka davno dokazala, a presude internacionalnih sudova potvrdile. Rezultati dosadašnjih naučnih istraživanja nesumnjivo potvrÄ‘uju dvije fundamentalne empirijske i naučne činjenice savremenih dogaÄ‘anja i dogaÄ‘aja u RBiH na kraju XX stoljeća: prvo, na RBiH izvršena je klasična oružana agresija, odnosno zločin protiv mira i sigurnosti čovječanstva, što je po osnovnom poimanju, shvatanju i definiciji meÄ‘unarodni oružani sukob, i drugo, na okupiranim teritorijama nezavisne i meÄ‘unarodno priznate RBiH, članice UN, u gradovima u opsadi i na teritoriji UN - sigurnim zonama UN, kao i na slobodnim područjima, nad Bošnjacima, pripadnicima zaštićene nacionalne, etničke i vjerske grupe kao takve, izvršen je najteži zločin - zločin genocida. Radi se o zločinima protiv čovječnosti i meÄ‘unarodnog prava, teškim kršenjima meÄ‘unarodnog humanitarnog prava, koji su nastali na temeljima fašističke ideologije, politike i prakse, operacionalizovane kroz dva velikodržavna projekta, dvije genocidne politike, dva zajednička zločinačka poduhvata, dva nacionalistička pokreta. Takva fašistička ideologija, politika i praksa, osvajačkog i genocidnog karaktera, imala je za cilj formiranje velikosrpske i velikohrvatske države na štetu samostalne, suverene i nezavisne države RBiH. Cilj tih ideologija i politika je osvajački rat za teritorije, borba za “životni prostor”, za otimanje tuÄ‘e - bosanskohercegovačke zemlje, i uništenje Bošnjaka, nacionalne, etničke i vjerske grupe kao takve. Radi se o organizovanom i planskom pokušaju negiranja i prekrajanja navedenih naučnih i sudskih činjenica zbog presuda koje tek predstoje u haškom tribunalu, prije svega drugostepena presuda za udruženi zločinački poduhvat pripadnicima HB, drugostepena presuda Radovanu Karadžiću i prvostepena presuda Ratku Mladiću. Na ovako radikalno negiranje meÄ‘unarodno priznate države BiH, njenog suvereniteta, teritorijalnog integriteta, političkog subjektiviteta, što je zapravo nastavak agresije i genocida drugim sredstvima nema državnog odgovora.  Bosanskohercegovačke političke elite šute.  BiH nika nije bila, nije sada i nikada ne može biti ni nosilac, niti izvor ikakvoga ekstremizma. BiH je nosilac i izvor Ideje Bosne i Bosanskog duha, ideje koju je preuzela EU, ideje kojoj je stran svaki oblik radikalizma.
E./R./

Vijesti: