Vijesti

Povodom 21. godišnjice od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma u Parizu

Povodom 21. godišnjice od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma u Parizu 

Dejtonski mirovni sporazum je nametnut žrtvi zločina genocida i kao takav on predstavlja kaznu za žrtve zločina genocida
Dejtonski mirovni sporazum je nametnut žrtvi zločina genocida i kao takav on predstavlja kaznu za žrtve zločina genocida, a istovremeno je legalizovao srpska teritorijalna osvajanja i zločin genocida i time nagradio nosioce i izvršioce zločina genocida i imenovao ga entitetom RS. Rezultati naučnih istraživanja indiciraju značajan utjecaj Dejtonskog mirovnog sporazuma na aktivnost meÄ‘unarodnih i nacionalnih sudova koji se bave krivičnim procesuiranjem zločina protiv čovječnosti i meÄ‘unarodnog prava. Dejtonski mirovni sporazum je legalizovao srpska teritorijalna osvajanja i zločin genocida, a sudovi – meÄ‘unarodni i nacionalni - svojim presudama dokazuju i potvrÄ‘uju legalitet i legitimitet odredbi meÄ‘unarodno-političkog sporazuma - Dejtonskog mirovnog sporazuma o teritorijalno-političkoj podjeli Republike BiH na dva entiteta i legalizaciji paradržavne tvorevine RS i legalizaciji zločina genocida. Najbolja ilustracija tvrdnji u prethodno navedenim iskazima je činjenica da navedeni sudovi potvrÄ‘uju samo djelimično rezultate relevantnih naučnih istraživanja o izvršenom zločinu genocida u Republici BiH, svodeći ga samo na jedan mikrolokalitet – na područje sigurne zone Ujedinjenih nacija Srebrenica, jula 1995. Na osnovu navedenog nameću se dvije značajne konstatacije: prva, o bitnoj razlici izmeÄ‘u naučne i sudske istine i druga, demonstracija moći i utjecaja politike nad pravom, pravdom i istinom pri čemu se u praksi potvrÄ‘uje da je pravo instrument politike. Navedene konstatacije su značajne premise u izvoÄ‘enju zaključaka o nekonzistentnosti i nekoherentnosti naučne, političke i pravne  istine i nekorespondentnosti političke i normativne istine sa činjenicama društvene stvarnosti, društva. OdreÄ‘enim presudama meÄ‘unarodnih i nacionalnih sudova izvršeni su raznovrsni i brojni falsifikati formalno oblikovani u kvaziistinama, predstavljeni meÄ‘unarodnoj i domaćoj javnosti, s ciljem negiranja zločina genocida, prije svega nad Bošnjacima u svim okupiranim mjestima, gradovima u opsadi i sigurnim zonama Ujedinjenih nacija, a ne samo na jednom mikrolokalitetu, a što je u potpunosti u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom – meÄ‘unarodnim političkim sporazumom, kojim su legalizovana srpska teritorijalna osvajanja i legalizovan zločin genocida nad Bošnjacima. 
Emir Ramić
On the occasion of the 21. anniversary of the signing of the Dayton Peace Agreement in Paris 
Dayton Peace Agreement was imposed on the genocide victim and as such it is the punishment for the genocide victim
Dayton Peace Agreement was imposed on the genocide victim and as such it is the punishment for the genocide victim, and at the same time it legalized Serbian territorial expansion and the crime of genocide, and in that way rewarded the executioners of crime of genocide, and furthermore it named the outcome the entity Republika Srpska. Results of the scientific researches suggest the significant influence of the Dayton Peace Agreement on the activities, functions, and effects of the operation of the international and national courts, which prosecute crimes against humanity and international law in Bosnia and Herzegovina and other countries of the former Yugoslavia. Dayton Peace Agreement legalized Serbian territorial expansion and the crime of genocide, and the courts – international and national – establish and verify in their judgments the legality and legitimate status of the international-political agreement – Dayton Peace Agreement on the territorial division of the Republic of Bosnia and Herzegovina in two entities, and the legalization of the pseudo-state creation Republika Srpska, and legalization of the crime of genocide. The best illustration for the previous arguments is the fact that all these courts only confirm partial results of the relevant scientific researches on the crime of genocide against Bosniacs in the Republic of Bosnia and Herzegovina, reducing them only to one micro-location – the territory of the UN Safe Area Srebrenica in July 1995. Based on the abovementioned, we arrive at two relevant findings: first, an important difference between scientific and legal (judicial) truth, and the second, demonstration of power and influence of politics (and political factors – political factors, both international and national) on the law (justice and truth), both international and national, whereby the practice confirm that the right and law are the instruments of politics.

 

Emir Ramić

Vijesti: