Vijesti

Saopćenje Instituta za istraživanje genocida, Kanada povodom ubilačkog, terorističkog napada na muslimansku zajednicu u Quebec u toku molitve

30. 01. 2017.

 

Saopćenje Instituta za istraživanje genocida, Kanada povodom ubilačkog, terorističkog napada na muslimansku zajednicu u Quebec u toku molitve


Istraživači i aktivisti za ljudska prava i slobode unutar Internacionalnog ekspertnog tima Instituta za istraživanje genocida, Kanada su zaprepašteni na vijest da je muslimanska zajednica Quebeca bila meta ubilačkog i to za vrijeme molitve. Najoštrije osuđujemo ovaj teroristički napad. Žalimo za ubijenima i ranjenim. Naše misli su sa žrtvama i njihovim porodicama. Islam je vjera mira koja od ljudi dobre volje traži jedinstvo u borbi protiv onih koji narušavaju mir i ponižavaju istinu i pravdu. Islam nas uči da svako ko ubije jednog nevinog čovjeka kao da je ubio cijeli svijet. Ponovo se pokazalo da terorizam i ekstremizam ne poznaju granice i da je neophodno da se snažno zajednički odupremo ovoj savremenoj pošasti koja ugrožava sigurnost i lјudske živote. Napad je izvršen dan nakon što je kanadski premijer potvrdio spremnost Kanade da prihvati izbjeglice bez obzira na njihovu vjeru, pošto je Bijela kuća donijela odluku u zabrani ulaska u Sjedinjene Američke Države državljanima sedam muslimanskih zemalja.
Sloboda kanadskog društva omogućuju definiranje i slobodno djelovanje kanadskih muslimana. Pred kanadskim muslimanima je novo samoodređenje, vlastita demokratizacija, reorganizacija, edukacija, kolektivna i individualna inicijativa, povezivanje intelektualnih vrijednosti. Kanadski muslimani nisu nikakvo strano tijelo u kanadskom društvenom sistemu, već njegov bitni, razvojni, organski, konstruktivni dio. Zbog toga istovremeno sa otporom prema asimilaciji i posebno svakom vidu ugrožavanja ljudskih prava i sloboda i terorizmu, kanadski muslimani  razvijaju potrebu integracije u kanadski društveni sistem, prihvatanjem svih onih vrjednosti koje nisu u suprotnosti sa islamskom tradicijom.
Ovo je teroristički napad na kanadske muslimane, ali i na svakog kanađanina, na kanadski Kultuirni mozaik, na čovjeka, ženu djecu, civilizaciju. Zato pozivamo na solidarnost svih građana Kanade sa kanadskim muslimanima Duboko ožalošćen gubitkom nevinih života poručujemo da je snaga kanadskog Kulturnog mozaika u  različitosti, u prihvatanju, poštovanju, priznavanju drugog i drugačijeg, u ljudskoj toleranciji i humanizmu. Kanadski muslimani ostaju ambasadori svoje vjere ali i kanadskog Kulturnog mozaika, njegov kreativnih, sastavni dio. Nijedna osoba ne bi smjela platiti životom zbog boje svojih religijskih uvjerenja.


Institut za istraživanje genocida Kanada

 

 

 

Announcement of the Institute for Research of Genocide, Canada on the occasion of murderous, terrorist attacks on the Muslim community in Quebec during prayers

 

 

Researchers and activists for human rights and freedoms within the International Expert Team of the Institute for Research of Genocide, Canada is shocked at the news that the Muslim community of Quebec was the target of murderous act during prayers. We strongly condemn this terrorist attack.

We mourn for those killed and wounded. Our thoughts are with the victims and their families. Islam is a religion of peace that people of good will seek unity in the fight against those who disturb the peace and humiliating truth and justice.

Again, it was shown that terrorism and extremism know no borders and that it is necessary to strongly resist these common modern monsters threatening the security and human lives. The attack came a day after Canadian Prime Minister confirmed the willingness of Canada to accept the refugees, regardless of their faith, as the White House made a decision to ban entry into the United States citizens of seven Muslim countries.

Freedom of Canadian Society is defining and allows free operation of Canadian Muslims. In front of Canadian Muslims is a new self-determination, proper democratization, reorganization, education, collective and individual initiative, linking intellectual value. Canadian Muslims are not a foreign body in the Canadian social system, but an essential development and constructive part. Therefore, at the same time the resistance to assimilation and especially any form of violation of human rights and freedom and terrorism, Canadian Muslims are developing integration in Canadian social system, acceptance of those values  that do not conflict with Islamic traditions.

This is a terrorist attack on Canadian Muslims, but also to every Canadian, the Canadian Culturing mosaic, man, woman, children, and civilization. We therefore call on the solidarity of all citizens of Canada with Canadian Muslims who are deeply saddened by the loss of innocent life to let them know that the strength of the Canadian cultural mosaic is in diversity, in acceptance, respect, recognition of the other and different, in human tolerance and humanism. Canadian Muslims remain ambassadors of their faith, but also a part of the Canadian cultural mosaic, its creative and integral part.

 No one shouldn’t pay with their life just because of the color of their religious beliefs.

Institute for Research of Genocide, Canada

 

Vijesti: