Vijesti

Sedmica sjecanja na genocid u Srebrenici

16. 06. 2017.


Saopćenje za javnost

Renomirani gosti: gospodin Miro Lazović bivši predsjednik Skupštine Republike Bosne i Hercegovine, prof. dr. Ivo Komšić, bivši član Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, bivši gradonačelnik grada Srajeva, prof. dr. Senadin Lavić, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture Preporod, akademik Smail ÄŒekić, jedan od najistaknutijih istraživača genocida u Bosni i Hercegovini, gospodin Salih Brkić, istaknuti autor i reporter, na komemoraciji:  “Sedmica sjećanja na Srebrenicu” u američkom gradu Richmondu u povodu 22. godišnjice od Genocida u Srebrenici, u znak zahvalnosti američkim i kanadskim zakonodavnim i izvršnim organima na usvajanju više rezolucija o Genocidu u Srebrenici, u znak zahvalnosti Kanadskom muzeju za ljudska prava na stalnoj izložbi o genocidu u Srebrenici, u znak zahvalnosti kanadskom gradu Windsoru na spomen obilježju žrtvama genocida i u znak zahvalnosti američkim i kanadskim gradovima na kontinuiranom obilježavanju 11. jula kao Dana sječanja na žrtve genocida u Srebrenici.Povodom 22. godišnjice od Genocida u Srebrenici, Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK} i Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike {KBSA} organizuju:

 “Sedmica sjećanja na Srebrenicu”

Cilj projekta je podizanje svijesti šire američke i kanadske javnosti o najgorem obliku genocida u Evropi od Drugog svjetskog rata koji se dogodio u Srebrenici, u tzv. prvoj UN “zaštićenoj zoni”, ali i u cijeloj Bosni i Hercegovini (1992-1995). Cilj projekta je i zahvala američkim i kanadskim zakonodavnim i izvršnim organima na usvajanju više rezolucija o Genocidu u Srebrenici.

IGK i KBSA  Ä‡e organizirati nekoliko manifestacija nakon kojih će biti upriličene i diskusije.

* 4. - 11. juli 2017. Muzej Holokausta Richmond, SAD
Izložba fotografija o genocidu u Bosni i Hercegovini autora SALIHA BRKIĆA.

*10. juli 2017. Bosansko američka asocijacija
Promocija knjige "Dejtonski mirovni sporazum - legalizacija genocida u Republici Bosni i Hercegovini", autora akademika SMAILA ÄŒEKIĆA. Glavni promotor akademik. EMIR RAMIĆ. O izvanredno važnom radu akademika SMAILA ÄŒEKIĆA pored promotora govoriće prof. dr. SENADIN LAVIĆ, prof. dr. IVO KOMŠIĆ, gospodin MIRO LAZOVIĆ, SENADA CVRK PARGAN.

*11. juli 2017. Muzej Holokausta Richmond
1. Predavanje " Genocid u sigurnoj zoni UN-a, jula 1995." Predavač: Akademik SMAIL ČEKIĆ; vrijeme 9:30 - 10:30. Poslije predavanja diskusija sa predavačem i gostima.
2. Projekcija filmova SALIH BRKIĆA (vrijeme 10:30 - 11:30 Poslije projekcije filmova diskusija sa autorom i gostima.
3. Obračanje Ambasadora BiH u Vašingtonu NJ. E. HARIS HRLE
4. Obračanje demokratskog kandidata za 77. Kongres distrikt ELEEN BEDELL

5. Bosansko američka asocijacija
Panel diskusija na temu: "Uloga dijaspore u institucionalizaciji kulture pamćenja o genocidu u Bosni i Hercegovini kao bitnom faktoru bolje evropske budućnosti Bosne i Hercegovine. Moderator Akademik EMIR RAMIĆ. Učesnici: akademik SMAIL ÄŒEKIĆ, prof. dr. SENADIN LAVIĆ, prof. dr. IVO KOMŠIĆ, gospodin MIRO LAZOVIĆ, gospodin SALIH BRKIĆ, dr. SABAHUDIN ÄŒEMAN, prof. dr. HARIS ALIBAŠIĆ profesor SEMIR ĐULIĆ, gospodin ELDIN ELEZOVIĆ. Na kraju Panel diskusije biće pročitani zaključci.


Rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija broj 819 usvojenom 16. aprila 1993. odreÄ‘eno da Srebrenica, "zaštićena zona" Ujedinjenih nacija, bude branjena od strane država članica Ujedinjenih nacija koristeći "sva potrebna sredstva, uključujući i upotrebu sile". Ipak, od 11. do 16. jula 1995. godine, odredi smrti Radovana Karadžića i Ratka Mladića pogubili su 8.372 bošnjačkih muškaraca i dječaka u Srebrenici. Desetine hiljada žena i djeca prisilno je deportovano. Porodice i zajednice su devastirane. Ujedinjene nacije nisu spriječile genocid uprkos obavezi da zaštite civilno stanovništvo Srebrenice. "Zaštićena zona" UN-a, Srebrenica se pretvorila u najmračniji čas Ujedinjenih nacija. U svom izvještaju o padu Srebrenice, koji je podnesen 2000. godine, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Kofi Annan navodi da "greškom, pogrešnom procjenom i nemogućnošÄ‡u da se prepozna obim zla s kojim su suočene, Ujedinjene nacije nisu učinile svoj dio posla kako bi pomogle da se spasi narod Srebrenice“. Najbolji način da odamo počast žrtvama genocida u Srebrenici je da se nauče lekcije neuspjeha Ujedinjenih nacija, te da se nikada više ne počine iste greške. Ova godišnjica je prilika da podignemo svijest šire američke i kanadske javnosti o tragediji i patnji žrtava genocida, te da se sjetimo svih onih koji danas više nisu s nama uslijed politika etničkog čišÄ‡enja i genocida.

Svi navedeni događaji su besplatni.


======================================================================================================================================================

On the occasion of the 22nd anniversary of the Genocide in Srebrenica, the Institute for Genocide Research Canada (IGC) and the Congress of North American Bosniaks (CNAB) organize:

 

“Srebrenica Remembrance Week”

 With an aim to raise awareness to the American and Canadian public about the worst genocide in Europe since the Holocaust, all citizens are invited and welcomed. The people of Bosnia as well as IGC and CNAB thank the American and Canadian legislative and executive bodies for the adoption of several resolutions on the Genocide in Srebrenica.

 IGC and CNAB will organize several events after which discussions will be held.

 
* July 4 – 11, 2017 – An exhibition of photographs by journalist Salih Brkic of genocide in Bosnia and Herzegovina, at the Virginia Holocaust Museum in Richmond, VA.

 
* July 10, 2017 – Promotion of the book “Dayton Peace Agreement- Legalization of Genocide in the Republic of Bosnia and Herzegovina,” written by Academician Smail Cekic, and promoted by Academician Emir Ramic, Dr. Senadin Lavic, Professor Ivo Komsic, Mr. Miro Lazovic, and Senada Cvrk Pargan.

 
* July 11, 2017 – (at the Virginia Holocaust Museum in Richmond, VA)

- “Genocide in the Safe Zone of the UN, July 1995” - Lecture by Academician Smail Cekic (9:30-10:30). After the lecture there will be discussions amongst lecturers and guests.

- Project of films by Salih Brkic (10:30-11:30). After screenings, there will also be discussion with Mr. Brkic and guests.

- Ambassador of Bosnia and Herzegovina to the United States, Haris Hrle

- Democratic Candidate for Virginia’s 7th Congressional District, Eileen Bedell

 
* The Bosnian American Association (Richmond, VA)

Panel discussion on the topic: "The Diaspora's role in the institutionalization of the culture of remembering genocide in Bosnia and Herzegovina as an important factor for a better European future in Bosnia and Herzegovina."

-Moderator Academician Emir Ramic

-Participants: Academician Smail Cekic, Dr. Senadin Lavic, Ivo Komsic, Miro Lazovic, Salih Brkic, Dr Sabahudin Ceman, Dr. Haris Alibasic, Professor Semir Dulic, Eldin Elezovic

Conclusion read at the end of the panel discussion.

By United Nations Security Council Resolution 819, adopted on April 16, 1993, it was determined that Srebrenica, the "protected zone" of the United Nations, be defended by the member states of the United Nations using "all necessary means, including the use of force". Nevertheless, from 11 to 16 July 1995, the deaths of Radovan Karadzic and Ratko Mladic were executed by 8,372 Bosniak men and boys in Srebrenica. Tens of thousands of women and children were forcibly deported. Families and communities are devastated. The United Nations did not prevent genocide despite the obligation to protect the civilian population of Srebrenica. The "Protected Zone" of the UN, Srebrenica has turned into the darkest time of the United Nations. In his report on the fall of Srebrenica, submitted in 2000, United Nations Secretary-General Kofi Annan states that "by mistake, by the wrong assessment and by the inability to recognize the extent of the evil they faced, the United Nations did not do its part to help The people of Srebrenica are saved. "The best way to pay tribute to the victims of the genocide in Srebrenica is to learn lessons from the United Nations's failure, and never again commit the same mistakes. This anniversary is an opportunity to raise the awareness of the wider American and Canadian public about tragedy and suffering Victims of genocide, and to remember all those who are no longer with us today due to ethnic cleansing and genocide policies.

 (All listed events are free.)

Vijesti: